Okénko Městské policie Mikulov

Výběr událostí za měsíc říjen 2018. 

Dne 2. 10. v 10.10 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov v prodejně Tesco Mikulov, kde byla personálem zmíněné prodejny přistižena při pokusu o krádež žena r. 1970, původem z nedaleké obce Krumvíř. Hodnota odcizeného zboží se nakonec vyšplhala na částku 959 Kč. Odcizené zboží bylo posléze navráceno nazpět do prodejny. Při lustraci v centrálním registru přestupků u podezřelé zlodějky strážníci zjistili, že odhalená krádež není u této osoby jejím prvním proviněním. Z tohoto důvodu byl zjištěný přestupek proti majetku strážníky pokutován příkazem na místě v částce 5000 Kč. Samozřejmě pokutovaný přestupek byl opět nahlášen do celostátního registru přestupků. 

Dne 2. 10. v 16.45 hodin bylo na MP Mikulov oznámeno občanem Mikulova r. 1985, že před malou chvílí jel se svým osobním motorovým vozidlem Peugeot po ul. České v Mikulově a při odbočovacím manévru do něj znenadání narazilo osobní motorové vozidlo Ford, které jelo do té doby za ním. Neznámý řidič vozidla Ford nejdříve sice zastavil, ale posléze z místa dopravní nehody odjel. Tímto byla MP Mikulov požádána řidičem vozidla Peugeot o pomoc. Operátor městského kamerového systému MP Mikulov okamžitě dohledal na záznamu celý průběh nahlášené dopravní nehody. Při tomto bylo zjištěno, že řidičem vozidla Ford je mikulovský občan r. 1970, kterého strážníci znají. Zasahující strážníci následně na ul. České zkontrolovali uvedeného řidiče vozidla Ford, který ul. Českou opět projížděl. Provedená dechová zkouška u tohoto řidiče odhalila silnou podnapilost, opakovaná dechová zkouška jenom potvrdila výsledek s hodnotou 1,69 promile alkoholu, a ta dokonce stoupala! Protože je uvedený kontrolovaný řidič vozidla Ford důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu, byla na místo dopravní nehody okamžitě přivolána hlídka Policie ČR. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.   

Městská policie Mikulov provádí ve městě a ve smluvních obcích převážně odchyt toulavých psů. Občas jsou však strážníci přivolání i k odchytu jiných volně se pohybujících synantropních zvířat. Tentokrát strážníci prováděli odchyt volně se pohybujícího koně, který se bez dozoru klidně procházel v Mikulově v lokalitě ul. Žižkova dne 3. 10. v 15.45 hodin. Strážníci uvedeného koně bezpečně odchytili a posléze jej předali jeho mikulovské majitelce. Celá záležitost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov.        

Kuriózní případ zažili strážníci MP Mikulov dne 6. 10. v 00.10 hodin. V uvedený čas byl na pultu centralizované elektronické ochrany objektů (PCO MP Mikulov) aktivován opakovaný poplach, který strážníkům oznamoval, že v uzamčeném a zabezpečeném objektu na Náměstí v Mikulově se neoprávněně pohybuje neznámý subjekt. Operátor městského kamerového systému však na daném objektu okamžitou kontrolou nezaznamenal žádné násilné narušení. Vyslaná hlídka MP posléze kontaktovala nájemce dotčené provozovny a následně byla provedena fyzická kontrola vnitřních prostor budovy. „Noční fantom“ byl nakonec hlídkou MP odhalen. Personál kavárny si při odchodu z provozovny nevšimnul místní kočky, která jim nepozorovaně vnikla dovnitř. Takže kočka zůstala nakonec v kavárně uzamčená. Kočka domácí byla tedy strážníky nakonec vysvobozena a personál kavárny byl řádně poučen, jak se má objekt správně uzamykat a co má předcházet samotnému zakódování objektu.       

Dne 7. 10. v 14.15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov opět proti místnímu nepřizpůsobivému spoluobčanovi r. 1964. Tentokrát se tento podivín povaloval totálně podnapilý pod lavičkou na ul. Husova v Mikulově. Kolem této lavičky byl navíc rozházen různý materiál, který by se dal klidně nazvat odpadem! Následná provedená dechová zkouška u tohoto muže prokázala silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 3,62 promile alkoholu. Z důvodu neutuchajícího agresivního chování vůči zasahujícím strážníkům bylo MP Mikulov rozhodnuto o převozu uvedeného výtržníka na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Spáchaný přestupek proti veřejnému pořádku byl vyřešen MP Mikulov v následujících dnech, až se uvedený spoluobčan vrátil z nedobrovolného pobytu v Brně. Za uvedený přestupek byla uložena citelná pokuta 5000 Kč příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo opět zaevidováno do celostátního registru přestupků.

Dne 9. 10. v 8.30 hodin prováděla MP Mikulov šetření ve věci neoprávněného odkládání různých nepotřebných částí starého nábytku ke sběrnému místu, vedle odpadových kontejnerů na ul. Vinařské v Mikulově. Navozený odpad se měl vedle kontejnerů postupně hromadit již několik dnů. Strážníci nechápou takovéto jednání, které je přímo zakázáno v obecně závazné vyhlášce města. Občané Mikulova mají přece možnost takovýto nepotřebný materiál bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře na ul. Brněnské. Strážníkům se nakonec podařilo původce této „černé skládky“ odhalit. Za přestupek proti veřejnému pořádku byla strážníky uložena sankce – pokuta příkazem na místě. Občanka Bavor r. 1979 uváděla na svoji obhajobu, že vyklízela byt po zemřelém rodinném příslušníkovi a celou záležitost si nějak neuvědomila. Odpad byl nakonec řádně odvezen na sběrný dvůr.    

Dne 9. 10. ve 14.15 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov na ul. České před budovou České pošty, kde se nacházel občan Mikulova r. 1963. Strážníci uvedeného muže zastihli v momentě těsně před jeho zdravotním kolapsem! Strážníci kolabujícímu muži poskytli první pomoc a na místo okamžitě přivolali zdravotnický výjezd RZS JMK. Zkolabovaný muž byl nakonec sanitou převezen na odborné vyšetření do nemocnice v Břeclavi. Strážníci MP Mikulov posléze v celé záležitosti vyrozuměli rodinné příslušníky uvedeného spoluobčana.

Do přestupkové komise v Mikulově postoupili strážníci MP Mikulov případ ze dne 11. 10.,  který se odehrál v 8.13 hodin před prodejnou Billa v Mikulově. V celé záležitosti se jedná o opakované narušování občanského soužití mezi dvěma „místními bezdomovci“, kteří ale pocházejí ze Slovenska. Vzájemná nevraživost mezi uvedenými muži r. 1967 a r. 1977 má trvat již nějakou dobu a v uvedený den 11. 10. 2018 jejich spor vygradoval do agresivního fyzického napadení, které si dokonce vyžádalo lékařské ošetření. Agresivní útok mladšího z uvedených mužů proti staršímu uvedenému muži byl zaznamenán na městském kamerovém systému MP Mikulov. Strážníci vyslechli oba znesvářené muže a celou událost zadokumentovali. Nyní bude celá záležitost řešena u správního orgánu. 

K nezvyklé dopravní nehodě došlo v Mikulově dne 11. 10. v 8.07 hodin na ul. Brněnské. Celý průběh uvedené dopravní nehody byl zaznamenán na městském kamerovém systému MP Mikulov a pomohl s odhalením viníka dopravní nehody. Podstatou vzniklého problému byla jízda dodávky VW po ul. Husova. Když dojelo toto vozidlo na konec ulice, měl řidič dodávky odbočit na ul. Brněnské doleva (přikazuje to dopravní značka). Místo toho však řidič dodávky odbočil doprava a posléze pokračoval ulicí Na Jámě jízdou v protisměru! Bohužel řidič dodávky při jízdě do protisměru vrazil vozidlem do kamenné koule u kašny, která odděluje jízdní pruh od chodníku. Uvedená koule se samozřejmě utrhla a vlivem fyzikálních sil pak pokračovala dolů po ul. Brněnské. Naneštěstí v danou dobu se dole nacházelo osobní motorové vozidlo Škoda Octavie a utržená koule uvedené vozidlo trefila napřímo! V bowlingu by to byla krásná trefa. Řidič Octavie si následně odhadl vzniklou škodu do 50 000 Kč. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze řidiče dodávky VW dohledali na ul. Na Jámě, kde tento občan Horních Věstonic r. 1961 prováděl montážní práce. Nejhorším zjištěním strážníků byla okolnost, kdy se řidič k uražení koule přiznával a uváděl, že při jízdě do protisměru o této okolnosti věděl. Takže klasické ujetí od dopravní nehody! Celá událost byla MP Mikulov neprodleně oznámena Policii ČR. Strážníci MP Mikulov následně spolupracovali s PČR. Celou záležitostí se dále zabývá Policie ČR.     

Dne 16. 10. v 15.40 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občany Mikulova, že na ul. Gagarinova se má nacházet usmrcená liška. K usmrcení lišky mělo dojít vlivem jejího střetu se psem majitele pozemku, kam měla uvedená liška vniknout!  Přivolaní strážníci MP Mikulov následně na místě zjistili od majitele soukromého pozemku, že liška se v okolí pohybovala opakovaně a její atypické chování, kdy úplně ztrácela plachost, se mu zdá podezřelá! Tímto oznamovatel žádal o odborné vyšetření uhynulé lišky. Strážníci celou záležitost nepodcenili a uhynulou lišku hygienicky zabezpečili. Následující den byla mrtvá liška předána strážníky MP Mikulov na odborné vyšetření Krajské veterinární správě. V dalších dnech MP Mikulov obdržela zprávu o vyšetření mrtvé lišky, kdy bylo konstatováno, že vyšetření mrtvé lišky se zaměřením na vzteklinu bylo negativní.     

Dne 18. 10. v 11.50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno místostarostkou Mikulova, že po budově radnice se má pohybovat místní problémový muž r. 1964. Tato osoba se měla pohybovat dokonce v kancelářích sekretariátu a měla zde bez dovolení sundat ze stěny dekorativní čínský vějíř. Podezřelá osoba měla i s odcizeným vějířem následně odejít neznámo kam! Přivolaní strážníci okamžitě prohledali celou budovu MěÚ Mikulov. Označeného pobertu strážníci posléze dohledali  v klidu sedícího na ul. Kostelní. K odcizenému čínskému vějíři podezřelý muž uvedl, že se mu vějíř líbil, proto si jej jen tak vzal. Odcizený čínský vějíř strážníci uvedenému muži odebrali. Za přestupek proti majetku byla uvedenému problémovému muži uložena MP Mikulov sankce – pokuta příkazem na místě v maximální výši. Přestupek byl dále oznámen do celostátního registru přestupků.  

Jako kovbojové si museli připadat zasahující strážníci MP Mikulov, když dne 31. 10. v 13.45 hodin zaháněli v lokalitě bývalého vojenského cvičiště mezi Mikulovem a milovickým lesem stádo koz a ovcí. Zvířata se pohybovala na silniční komunikaci a tím byla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Strážníci zvířata zahnali do oplocenky, cestu jim ukázala zaháněná zvířata, když je docela sama přivedla až k díře v oplocení. Strážníci vzniklou díru v plotě provizorně zabezpečili. Posléze byla celá událost konzultována s majitelem zvířat. Dle sdělení by se měl celý plot generálně opravovat v měsíci listopad 2018. Takže uvidíme. Celá záležitost byla vyřešena v kompetenci MP Mikulov.

Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný 

 

Mestska policie