Okénko Městské police Mikulov

Výběr události za měsíc leden 2019. 

Dne 2. 1. 2019 v 15.15 hodin byla hlídka MP Mikulov přivolána do prodejny Tesco Mikulov, aby zde strážníci vyřešili odhalenou a přichycenou zlodějku. Tato již strážníkům nechvalně známá pachatelka r. 1979 původem z obce Dobré Pole se pokusila v prodejně odcizit zboží – potraviny v hodnotě 145 Kč. Odebrané zboží bylo následně nepoškozené vráceno do prodejny. Po provedené lustraci zadržené osoby na Policii ČR bylo protiprávní jednání vyhodnoceno jako spáchání přestupku proti majetku. Za spáchaný přestupek uložili strážníci MP Mikulov pokutu příkazem na místě. Přestupkové jednání bylo posléze nahlášeno do centrálního registru přestupků.

Dne 2. 1. 2019 v 11.55 hodin byl donesen mikulovskou občankou na služebnu MP Mikulov finanční obnos, který uvedená mladá žena před chvílí nalezla v bankomatu na Náměstí v Mikulově. Podstatou nálezu byly tři bankovky v celkové hodnotě 5000 Kč. V poslední době se již jedná o několikátý případ! V Mikulově byla agenda nálezů svěřena do kompetence MP Mikulov. Strážníci nálezy evidují, vydávají, skladují a také někdy i po proběhlé lhůtě prodávají nebo likvidují. Pokud se o nalezené bankovky nikdo do určité lhůty nepřihlásí, jsou peníze uloženy do banky na účet města. Oznámení o učiněném hodnotném nálezu musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Mikulov. Ostatní nálezy jsou k nahlédnutí na internetových stránkách MP Mikulov. Vše dle občanského zákoníku. O výše uvedené nalezené bankovky se ještě téhož dne přihlásila jejich mikulovská majitelka. Tato musela na MP Mikulov samozřejmě dokázat, že se jedná o právě její finance. K celé záležitosti nakonec uvedla, že stačí chvilka nepozornosti a roztěkanosti a člověk může přijít o docela značnou sumu peněz. V tomto případě však všechno dopadlo dobře

Dne 3. 1. 2019 v 15.45 hodin zasahovali strážníci MP Mikulov u daleko smutnějšího nálezu. V zahrádkářské kolonii na Turoldu byl mikulovským občanem nalezen ve starém rezavém plotu zaklíněný srnec. Nalezené zvíře již bylo v docela zbědovaném zdravotním stavu. Z uvedeného důvodu strážníci okamžitě kontaktovali místního mysliveckého hospodáře, který musel po svém příjezdu bohužel jen konstatovat, že devastující zranění zvířete již nejsou dále slučitelná s jeho dalším životem. Následně bylo utrpení zvířete odborně ukončeno přivolaným odpovědným myslivcem.

Dne 4. 1. 2019 v 11.50 hodin bylo na MP Mikulov nahlášeno občanem Mikulova, že na ul. Kostelní u laviček bezvládně leží zřejmě silně podnapilá žena. Přivolaní strážníci posléze v uvedené ženě rozpoznali místní problémovou osobu r. 1973. Podobný stav nebývá u této ženy ničím výjimečným. Strážníci se pokusili ženu probudit, ale místo díků se dočkali jen vulgárních nadávek a agresivního jednání. Proto že nebylo tuto nepohyblivou ženu komu předat, bylo strážníky rozhodnuto o jejím okamžitém převozu na protialkoholní záchytnou stanici v Brně. Dechová zkouška na zjištění množství zkonzumovaného alkoholu nebyla provedena, protože toho nebyla klientka schopna. Přestupkové jednání této podnapilé ženy, bylo následně strážníky dořešeno v následujících dnech, až se tato osoba vrátila z nedobrovolného výletu.   

Dne 5. 1. 2019 ve 13.15 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno občankou Mikulova, že na ul. Piaristů bylo pomalováno černou barvou několik objektů! Protože byla takto nechtěně „zkrášlena“ i její nemovitost, žádá MP Mikulov o řešení svého oznámení. Přivolaní strážníci MP Mikulov posléze na místě samotném vyhodnotili, že v tomto případě mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty pro spáchání trestného činu – poškozování cizí věci. Z tohoto důvodu byla na místo činu přivolána i hlídka PČR Mikulov. Strážníci MP Mikulov po zpětném prohlednutí záznamu z městského kamerového systému zjistili, že se podezřelé osoby v dané lokalitě zdržovaly dnešního dne v brzkých ranních hodinách. Zjištěné okolnosti byly následně předány MP Mikulov na PČR. Celou záležitostí se dále zabývá OO PČR Mikulov. 

Dne 5. 1. 2019 ve 14.55 hodin prováděla hlídka MP Mikulov odchyt dvou toulavých psů v lokalitě ul. Bezručova v Mikulově. Díky místní znalosti zasahující strážníci již tušili, komu oba psi patří. Odchycení psi byli následně umístěni do záchytných kotců MP Mikulov. V celé záležitosti se ještě téhož dne dostavil na služebnu MP Mikulov místní mladík, který uváděl, že postrádá dva psy, které měl toho dne na starost. Oba psi byli následně vráceni svému nezodpovědnému dočasnému ošetřovateli. Záležitost byla MP Mikulov následně posouzena jako spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, jelikož byla porušena obecně závazná vyhláška, která v Mikulově řeší pohyb psů na veřejnosti. Za přestupek strážníci následně uložili pokutu příkazem na místě.   

Další kuriózní nález odevzdala na MP Mikulov místní žena r. 1955, která nalezla ležet na chodníku dne 11. 1. 2019 v 18.15 hodin v lokalitě ul. Wolkerova notebook uložený v černém obalu. Strážníci následně počítač prohlédli a zjistili zde dokonce nějaký kontakt, na který ihned zatelefonovali. Posléze byl zjištěn i majitel počítače, který se pro něj následně dostavil na služebnu MP Mikulov v 19.35 hodin. Okolnosti ztráty počítače byly obligátní. Majitel si prostě počítač položil na kapotu svého vozidla a po té na něj normálně zapomněl a z místa parkování odjel. Fyzickou kontrolou samotného notebooku bylo majitelem zjištěno, že počítač je vcelku v pořádku, pouze trochu utrpěl plastový obal. Takže jedno pořekadlo nakonec. Konec dobrý, všechno dobré.

Dne 15. 1. 2019 ve 23.45 hodin zasahovala hlídka MP Mikulov v jednom nájemním bytě na Náměstí. V celé záležitosti se jednalo o šarvátku mezi čtyřmi osobami, které před tím spolu popíjely alkohol. Narušování občanského soužití skončilo použitím slzného spreje jednoho z mužů r. 1992 proti druhému muži! Údajně se to mělo stát při obraně, když se měl bránit proti útoku svého soka r. 1971. Přivolaní strážníci situaci na místě zklidnili a posléze vyslechli všechny zainteresované strany. Z důvodu podnapilosti a různorodosti výpovědí zúčastněných osob bylo přistoupeno k dořešení případu v následujících dnech. Celá záležitost byla posléze dořešena uložením pokuty za narušování občanského soužití příkazem na místě pro mikulovského občana r. 1971. Tento útočník uznal svoji vinu a celého svého nevhodného jednání litoval a omlouval se poškozeným.   

Dne 18. 1. 2019 ve 12.50 hodin došlo na komunikaci mezi Mikulovem a obcí Bavory k vážné dopravní nehodě se smrtelným zraněním! Strážníci MP Mikulov spolupracovali s Policií ČR a pomáhali odklánět všechnu silniční dopravu směrem na obec Březí. Usměrňovat kompletní dopravu v křižovatce u hlavní transformátorové stanice bylo velmi složité a na místě se museli střídat celkem tři zasahující strážníci se dvěma služebními vozidly se zapnutými výstražnými majáky! Vyšetřování dopravní nehody skončilo až po 16. hodině.

Dne 20. 1. 2019 ve 20.04 hodin bylo telefonicky oznámeno občankou Mikulova, že na sídlišti u garáží na ul. Zdeňka Nejedlého č. 2 se má vyskytovat neznámý podezřelý muž, který se na místě úmyslně obnažuje! Má se jednat o muže ve věku kolem 30 let, střední postavy a oblečeného do pracovního oděvu. Strážníci se na uvedenou adresu sice dostavili co nejdříve, jak mohli, ale vyplašený neznámý muž již z místa stačil uniknout. Inkriminované místo bylo bohužel mimo záznam městských kamer a byla již ztížena viditelnost, protože se setmělo. Podobný případ se měl na sídlišti v Mikulově odehrát i v předešlých dnech. Jak má člověk reagovat v podobné situaci? Nijak si toho podezřelého člověka všímat, odejít z místa okamžitě jinam a ihned telefonicky kontaktovat policii. Celá záležitost byla MP Mikulov oznámena na Policii ČR.   

Od začátku r. 2019 začala MP Mikulov využívat své nové pravomoci a začala důsledně řešit neoprávněné parkování na vyhrazených parkovištích pro vozidla přepravující osoby těžce zdravotně postižené s označením O7. Zejména se jedná o parkoviště před místními velkoprodejnami Tesco a Lidl, kde se zdá být tento nešvar nejpalčivější. Reakci strážníků vyprovokovali opakující se stížnosti řidičů s oprávněním průkazu O7. Tento přestupek byl ještě v nedávné době sankciován ve správním řízení uložením pokuty a vyslovením zákazu řízení. Nyní hrozí řidičům nerespektující dopravní značení V 10f a IP 12 pokuta uložená příkazem na místě do výše 2500 Kč. Pozor, za tento přestupek dle § 125c/odst. 1, písm. f) bod 11, zákona č. 361/2000 Sb. nelze přestupkové jednání řešit domluvou. Strážníci na uvedených parkovištích již uložili několik pokut příkazem na místě. Najdou se však i takoví řidiči, kteří s přístupem strážníků nesouhlasí a nechtějí uloženou pokutu uhradit. V takových případech bývá celá záležitost MP Mikulov oznámena ke správnímu orgánu k dořešení. Ve správním řízení pak hrozí pokuta v rozmezí 5000 Kč až 10000 Kč.  Dne 25. 1. 2019 ve 12.30 hodin s uloženou pokutou příkazem na místě nesouhlasil řidič BMW r. 1979 původem z obce Sivice na Brněnsku. Tento na svoji obhajobu uváděl, že ve vozidle veze osobu, která pobírá částečný invalidní důchod. Tento řidič byl vůči strážníkům velmi arogantní a vůbec mu nevadilo, že strážníkům předložil svůj řidičský průkaz, který měl již šest měsíců propadlý. Další řidič nesouhlasil s uloženou pokutou dne 29. 1. 2019 v 17.00 hodin. Tento řidič Fordu r. 1968 s adresou Brno zase argumentoval, že strážníci nesmí ukládat pokuty za spáchané přestupky na soukromých pozemcích! Jen pro připomenutí uvádíme, že veřejně přístupné parkoviště jsou místní účelové komunikace, kde normálně platí předpisy dle zákona č. 361/2000 Sb. 

Dne 25. 1. 2019 ve 14.00 hodin zaznamenal operátor městského kamerového systému, že na ul. Pavlovské se u ZŠ povaluje podnapilá osoba. Vyslaná hlídka MP Mikulov na místě posléze zjistila, že podnapilou osobou je problémový muž r. 1964 z obce Klentnice. Do příjezdu strážníků na místo však s touto problémovou osobou již manipuloval místní muž r. 1963, který je také jaksi ze „stejného těsta“ jako jeho povalující se kamarád! Samozvaný zachránce strážníkům garantoval, že se o kamaráda sám postará. Což se však nestalo a kamarád posléze zase upadnul a zranil se na hlavě. To již strážníci nenechali nic náhodě a zraněnému muži poskytli první pomoc. Dechová zkouška u tohoto muže odhalila silnou podnapilost s naměřenými hodnotami 2,26 promile alkoholu. Dále bylo zjištěno, že zraněný muž se dnes vracel z psychiatrické léčebny a do své rodné Klentnice to prostě nezvládl. Přivolaná sanita RZS JMK pacienta posléze transportovala na odborné vyšetření do nemocnice Břeclav. Z důvodu stoupající agrese pacienta asistoval zdravotnickému personálu při převozu jeden strážník MP Mikulov.

Dne 25. 1. 2019 v 16.36 hodin bylo na MP Mikulov telefonicky nahlášeno, že se na ul. Kapucínské právě odehrává incident, při kterém má docházet k vyhrožování a k vydírání! Oběťmi takovéhoto závažného jednání májí být členové jedné mikulovské rodiny. Podezřelé osoby se mají nyní ještě nacházet na místě. Vyslaná hlídka MP Mikulov podezřelé osoby na místě již nezastihla, jelikož tyto, když zjistili, že na místo byla povolána hlídka strážníků, raději z místa úprkem odjeli. Poškození členové dotčené rodiny však podezřelé osoby znají a ví, kde by se nyní mohli zdržovat. Z důvodu závažnosti události byl hlídkou MP Mikulov na místo přivolán výjezd OO PČR Mikulov. Celou záležitostí se dále zabývá PČR.    

Dne 28. 1.2019 od 13.40 hodin spolupracovala MP Mikulov s PČR Mikulov při usměrňování silničního provozu v souvislosti s blokováním komunikace ve směru Mikulov–Milovice, kterou zablokovaly dva zpříčené kamiony při kalamitním stavu počasí! Komunikace zůstala absolutně neprůjezdná do 14.50 hodin.

Dne 30. 1. 2019 ve 3.22 hodin byla MP Mikulov požádána RZS JMK o pomoc na ul. Žižkova při ošetřování epileptického pacienta r. 1976, který je velmi agresivní na osádku vozidla RZS. Zasahující strážníci museli nakonec proti agresivnímu pacientovi použít mírnější donucovací prostředky – chmaty a chvaty, aby vůbec mohl být pacientovi nitrožilně aplikován zklidňující lék. Posléze byl pacient strážníky doprovozen do sanitního vozidla. Následoval převoz pacienta do nemocnice v Břeclavi za doprovodu strážníků MP Mikulov. Celá akce byla ukončena ve 4.50 hodin.  

 Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný

DSCN7964