Tři roky nepřetržitého sčítání návštěvníků na Svatém kopečku 

Od září 2015 probíhá na Pálavě nepřetržité sledování návštěvnosti, a to ve dvou nejnavštěvovanějších rezervacích – na Děvíně a na Svatém kopečku. Sčítání na objednávku Správy CHKO Pálava zajišťuje specializovaná firma pomocí automatických sčítačů, které zaznamenávají pěší i cyklisty. Sčítání je založeno na rozdílnosti teplot lidského těla a okolního prostředí. V obou rezervacích je kromě celkového počtu průchozích zjišťován i směr jejich pohybu. Pro zpřesnění výsledků jsou prováděna také sčítání manuální, jejichž výsledky se využívají ke kalibraci dat z automatických sčítačů, tj. násobení zjištěným koeficientem. V případě Svatého kopečku tento koeficient činí 1,2 pro vstup do rezervace a 1,24 pro směr ven z rezervace.

Na základě dat, která jsme obdrželi na jaře letošního roku, je již možné vzájemně porovnat návštěvnost v letech 2016, 2017 a 2018. Z výsledných čísel jsme vybrali několik zajímavých údajů. Křížovou cestou prošlo v roce 2016 v obou směrech 262 838 osob, v roce 2017 tudy prošlo 286 781 osob a v roce 2018 pak 288 893 osob. Vzhledem k tomu, že se v drtivé většině jedná o návštěvníky, kteří se stejnou cestou vracejí zpět, lze po vydělení uvedených čísel dvěma získat počet návštěvníků, kteří ke kapli svatého Šebestiána vystoupají po křížové cestě. Za rok 2018 to tedy bylo cca 145 000 osob. Dle manuálních sčítání z minulých let víme, že jinými přístupovými cestami (od lomu, školky na Habánské ulici nebo ze Zlámalovy ulice) na Svatý kopeček přijde cca 10 % návštěvníků. Celkem tedy tuto rezervaci za rok 2018 navštívilo zhruba 160 000 osob! Za zmínku jistě stojí například to, že nejvíce impulsů čidlo v loňském roce zaznamenalo na vstupu do rezervace 8. 9. (sobota – Pálavské vinobraní), a to 3 920. Po dobu konání celého vinobraní (pátek 7. – neděle 9. 9. 2018) pak bylo zaznamenáno 7 536 průchodů, tj. téměř 3,2 % celkové návštěvnosti lokality ve vyhodnocovaném období. Největší návštěvnost pak byla v loňském roce v červenci (43 202 impulsů), nejnižší naopak v lednu (3 230 impulsů). Po celý rok byla vždy nejfrekventovanějším dnem v týdnu sobota a nejvyšší návštěvnost je takřka bez výjimky zaznamenávána mezi 10.30 až 11.30.

Ve sčítání návštěvnosti a také ve vyhodnocování jejího dopadu na ekosystém rezervace Správa CHKO Pálava stále pokračuje. Trend návštěvnosti má trvale stoupající charakter a současné výsledky sledování vegetace naznačují, že určitá regulace pohybu osob v rezervaci, ke které jsme v minulosti přikročili, byla opodstatněná a bude nutné v ní pokračovat. Rostlinstvo skalních stepí je totiž na nadměrný sešlap velmi náchylné na rozdíl od vegetace zapojených trávníků na hlubších půdách (např. na vrcholové plošině Stolové hory), kde určitou míru sešlapu naopak podporujeme. V letošním roce je kvůli ochraně stepních společenstev na západním svahu Svatého kopečku právě budováno nové zábradlí v horní části křížové cesty.

Více informací o sčítání návštěvníků na Pálavě naleznete např. v e-Věstníku SCHKO Pálava 02/2018.

Jiří Kmet, Správa CHKO Pálava

5 svaty kolpeček graf 3

5 svaty kopecek graf 1

graf 2