Rok 2019 na Pálavě ve znamení pastvy

Od brzkého jara až dosud jsou na mnoha místech, o která pečuje Správa CHKO Pálava, k vidění různě velká stádečka a stáda několika druhů kopytníků, která se během sezóny postupně přesunují po plochách, jež je potřeba vypást; v součtu se jedná o více než 100 ha na Pálavě a zhruba 29 ha na Dunajovických kopcích.

Nejčastěji se zde pasou ovce (např. na Děvíně, Stolové hoře nebo na Svatém kopečku), kozy (např. na Mušlově) a koně (např. na Slanisku u Nesytu a na Stolové hoře). Na Kotli pod kaplí sv. Antonína se pak popásalo stádečko poníků. Tyto druhy zvířat patří mezi tzv. selektivní spásače, což znamená, že mají-li možnost, jsou vybíraví. Výhodou je, že každé z nich se specializuje na něco jiného, a proto je možné správným výběrem druhu zvířete, případně jejich kombinací, realizovat různé typy opatření v závislosti na tom, čeho na daném stanovišti chceme docílit. Zatímco ovce se vyhýbá vyšším kvetoucím travám a zaměřuje se na spodní část porostu, který pak dokáže vypást na výšku kolem 2 až 3 cm, koza je ochotna spást i vysoké metající trávy, v případě vyššího porostu věnuje největší pozornost jeho střední části a je mnohem vybíravější – spíše než systematickému spásání se věnuje vyhledávání, ochutnávání a okusování různých širokolistých bylin a zejména listů a výhonků dřevin. Kůň podobně jako ovce spásá dole v porostu a dokáže jej vypást na výšku kolem 3 cm. Pastevní zvířata se liší rovněž způsobem získávání potravy. Zatímco ovce a koza porost ukusují, kůň jej zachytává pysky a odhryzává. Rozdíl je také ve váze zvířat a v jejich pohyblivosti po pastvině, což se projevuje různou mírou narušování povrchu půdy, jejího utužování a půdní eroze. Ovce a kozy jsou lehké, takže disturbance a eroze, které působí, nejsou tak výrazné. Naproti tomu koně mají vyšší hmotnost, jejich působení je proto intenzivnější, navíc ještě zvýrazněné aktivním pohybem po pastvině.

Chceme-li udržovat pastvinu ve stavu nízkého trávníčku, vybereme si ovce. Potřebujeme-li vyčistit plochu po vyřezávce keřů, která je zarostlá jejich výmladky, zvolíme stádo s vysokým podílem koz. Staráme-li se o biotop, který k tomu, aby byl v dobrém stavu, potřebuje poměrně silné disturbance nebo utužování půdy (např. slanisko), pomohou nám koně.

Pastva hospodářských zvířat je pro jižní Moravu typická od doby, kdy se zde usadil člověk-zemědělec, pomáhala utvářet obraz zdejší krajiny i její diverzitu a dnes je nezastupitelným pomocníkem v péči o cenné biotopy. Pastva, to není jen pouhé odstraňování rostlinné hmoty v určité výšce nad zemí, zahrnuje celý komplex dějů: sešlap, rozrůzňování porostů vlivem odlišné míry spasení, pomístní obohacování živinami atd. Jsme proto velmi rádi, že se nám daří tento prastarý a nenahraditelný způsob péče o krajinu na Pálavě opět pomalu uvádět do praxe.

Helena Prokešová, Správa CHKO Pálava

pastva

Pastva koní na Stolové hoře, poníků na Kotli pod kaplí sv. Antonína, ovcí na Svatém kopečku a koz na Mušlově (foto Jan Miklín a Jiří Kmet).