Klub seniorů informuje 

Ohlédnutí se za dvěma pěknými akcemi Klubu seniorů v našem městě, které se uskutečnily ve druhé polovině měsíce listopadu a začátkem měsíce prosince.

Dne 27. 11. v 9.30 hodin se v sále Centra pro volný čas uskutečnila tradiční akce, a to Burza. To nevlídné dopoledne se sešlo téměř třicet seniorů a seniorek. Mnozí z nás si udělali radost za pár korun. Většina přítomných si však přišla popovídat a posedět u dobrého kafíčka. I tentokrát to byla velmi milá a přátelská akce.

Mimořádně pěknou a zdařilou akcí, která se uskutečnila dne 4. 12. ve 14 hodin v sále centra, byla Mikulášská zábava. Před zahájením této krásné akce zástupci Městského úřadu v našem městě a také členky vedení Klubu seniorů v našem městě poblahopřáli a také předali dárky věnované Městským úřadem všem našim členům, kteří se v roce 2019 dožili významného životního jubilea.

Po tomto slavnostním aktu do krásně a stylově vyzdobeného sálu důstojně vkráčel svatý Mikuláš s celou svojí početnou družinou. Nechyběli ani běloskvoucí andělíčci a také plno zlobivých čertů, kteří jako obvykle vyváděli psí kusy. Svatý Mikuláš v podání našeho člena pana Mirka Hejče byl skvělý a také přesvědčivý. Pozdravil přítomné seniory a všem rozdal drobné dárečky. Také kulturní program členů pěveckého sboru při KS byl veselý a vtipný a všem, více jak šedesáti přítomným seniorům se moc líbil, což dokazovali neustálým potleskem.

O smích a legraci rozhodně nouze nebyla. Naši senioři ve svém středu opět rádi přivítali milé a vzácné hosty, a to obě místostarostky města, paní Leonu Alexovou a paní Sylvu Chludilovou, a také dva zastupitele města, a to zástupkyni ředitele ZŠ Pavlovská paní Hanu Míčkovou a ředitele zařízení Srdce v domě v Klentnici pana Zbyňka Turečka. Tentokrát přišel mezi nás další milý a vzácný host, a to probošt Pavel Pacner. Všem přítomným seniorům popřál příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce 2020. Také nám posvětil nový a velmi krásný Betlém, který pro nás vyrobil náš člen pan Mirek Hejč. K tanci a poslechu nám hráli naši chlapci z Dolních Kounic. Atmosféra to slavnostní odpoledne byla úžasná a umocňoval ji také zářící stromeček, světla svíček a typická vůně jehličí. Nechyběl ani vánoční punč a výborné cukroví.

Vedení Klubu seniorů děkuje panu Mirku Hejčovi za vše, co pro náš klub udělal a dělá, členům pěveckého sboru za krásný kulturní program, přípravu a úklid sálu a péči o naše seniory, panu Mirku Popovskému a panu Zbyňku Turečkovi za milé sponzorské dary. Děkuje také všem těm, kteří přiložili ruku k dílu. Všem z celého srdce moc děkujeme!

Upozorňujeme, že dne 15. ledna 2020 ve 14 hodin se v sále centra uskuteční Výroční členská schůze. V kulturním programu vystoupí děti MŠ Habánská a pěvecký sbor Ptáčata ze ZŠ Valtická. Budeme také vybírat členské příspěvky.

Vážení přátelé,

blíží se konec tohoto pro náš Klub seniorů dalšího úspěšného roku, a proto je zapotřebí poděkovat všem, kteří mají velký podíl na celé řadě vynikajících akcí.

Poděkování patří nejen členům vedení Klubu seniorů a pěveckého sboru, ale i všem těm, kteří přiložili ruku k dílu. Ze srdce děkujeme naší člence a vedoucí cvičení žen seniorek paní Vlastě Žaludové a také naší praktické dívce paní Ivance Šrámkové, a to za jejich ochotu a obětavost, které si moc vážíme!

Nelze však opomenout ani ty, kteří nám zůstávali věrní a po celý rok pro naše seniory připravovali vynikající kulturní programy, besedy a jiné skvělé akce. Velké poděkování patří ředitelství MŠ Habánská a Pod Strání, ZŠ Valtická, ZUŠ Mikulov a vedení Národopisného souboru Palavánek. Velmi oceňujeme pomoc a účast na našich akcích pracovníků MěÚ Mikulov, zastupitelů města, ředitelství zařízení Srdce v domě v Klentnici, vedení Městské policie Mikulov, manželů Hejčových a Popovských a celé řady dalších. Všem moc děkujeme!

Všem výše jmenovaným a také všem našim členům přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost v novém roce 2020!

                                                    

Libuše Danielová

FOTO: Mikulášská zábava

klub seniorů