Představení základních škol

V únorovém čísle Zpravodaje jsme se rozhodli blíže našim čtenářům a občanům města Mikulov přiblížit každodenní chod našich dvou základních škol, které zřizuje město. Dozvíte se, jaké jsou plány a vize u obou škol a jakým způsobem fungují.

 

Základní škola Mikulov, Hraničářů

Základní škola Hraničářů ve své každodenní praxi usiluje o komplexní rozvoj znalostí a dovedností žáků tak, aby každý z nich mohl dosáhnout jejich osobního maxima. Věnují se také jazykové přípravě a vzdělávání u žáků, pro které není český jazyk jejich mateřským jazykem. Snaží se vytvářet třídy s menším počtem žáků, a pokud to z kapacitních důvodů nelze, minimálně pro výuku matematiky, češtiny a cizích jazyků, především ve třídách na 2. stupni, se třídy dělí na menší skupiny. Díky zázemí, které poskytuje sportovní areál a jeho vybavení, jsou zajištěny podmínky pro rozvíjení tělesných zdatností žáků. V zimním období se v rámci hodin tělesné výchovy, případně při činnostech školní družiny, věnují mj. výuce bruslení. Ve vyučovacích hodinách naukových předmětů využívají pedagogové pestrou škálu tradičních i moderních metod s využitím audiovizuálních technologií.

V případě dostatečného zájmu zákonných zástupců dětí zřizujeme přípravnou třídu. Ta je určena zejména pro děti, kterým byl udělen odklad nástupu do povinné školní docházky. Pro předškoláky v období před zápisem do 1. tříd připravujeme tradiční „Veselé učeníčko,“ což je projekt, v jehož rámci se mohou děti seznámit s prostředím naší školy. Nejen ony se však seznamují s chodem školy, pochopitelně i rodiče dětí získávají mnohdy cenné informace, které v konečném výsledku významně usnadňují vstup dětí do základního vzdělávání. 

Škola zaměstnává školního psychologa, speciální pedagogy a výchovnou poradkyni. Pro žáky, které čeká přechod z povinné školní docházky na další stupeň vzdělávání, je k dispozici služba kariérního poradenství.  

Školáci pravidelně vystupují na kulturních a společenských akcích pořádaných Mikulovskou rozvojovou a městem Mikulov, v závěru letošního školního roku pořádáme na amfiteátru školní akademii. Žáci reprezentují školu na předmětových olympiádách, recitačních a sportovních soutěžích. Díky sportovnímu areálu jsme pravidelnými organizátory atletických závodů, kterých se účastní nejen mikulovské školy, ale i školy z nejbližšího okolí a družební škola ze slovenské Trnavy. Chybět nemohou ani lyžařské a snowboardové kurzy, pro žáky 9. tříd je nabízen i kurz vodní turistiky.

V letošním roce chce ZŠ Hraničářů v areálu školy zrealizovat výstavbu venkovní učebny, která by měla disponovat i dílenským vybavením a tím přispět k rozvoji manuálních dovedností žáků školy.

 

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Příspěvková organizace má dvě budovy – jednu z nich přímo na ulici Valtická a detašované pracoviště na ulici Pavlovská.  

Škola klade důraz na inovativní metody ve všech výukových předmětech. Pedagogové využívají k výuce tablety, notebooky, chytré telefony, dotykové LCD panely a nespočet výukových programů. Pedagogičtí pracovníci pravidelně doplňují svoji kvalifikaci prostřednictvím dalšího vzdělávání. Ve škole se podařilo vytvořit velmi dobře fungující školní poradenské pracoviště. To znamená, že žáci a rodiče se mohou na jednotlivé členy ŠPP obrátit kdykoliv, ať už se jedná o speciální pedagožku, školní metodičku prevence či výchovné a kariérní poradkyně. Školní poradenské pracoviště podporuje žáky se specifickými vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných, současně nabízí pomoc zákonným zástupcům i pedagogům školy. Spojení s celou řadou zájmových útvarů je samozřejmostí a pro žáky zcela zdarma. Pedagogové společně se žáky reprezentují školu úspěšně na mnoha olympiádách, soutěžích a závodech. Pravidelně se pořádají tradiční vánoční dílničky a besídky. Na škole funguje tzv. „žákovský parlament,“ který zahrnuje členy od 4. do 9. třídy, schází se pravidelně každý měsíc a sbírá podněty na jednání, sdílí výstupy z parlamentu a pořádá akce pro ostatní žáky, jako příklad lze uvést halloweenskou nebo valentýnskou párty, mikulášskou nadílku ve třídách, tematicky laděné dny a další.

Škola taktéž nabízí přípravu na zápis do první třídy prostřednictvím edukativně stimulační skupiny. Každý rok ve spolupráci s rodiči dětí probíhá přechod Pálavy pod vedením pracovníků CHKO Pálava.

A jaká je budoucí vize školy? Vytvořit bezpečné prostředí s duchem pochopení a podpory pro všechny účastníky vzdělávání. Při samotném vzdělávání se již nyní obě budovy školy zaměřují na jazykové vzdělání, výuku angličtiny od první třídy a na environmentální vzdělání, pod kterým si můžete představit školy v přírodě, účast v soutěži Recyklohraní, Koutky živé přírody, mimoškolní aktivity v rámci přírodovědných předmětů, spolupráci s CHKO, výlety s rodiči či přírodovědné učebny.

Letošní novinkou školy je První ples Základní školy Mikulov, Valtická 3 a výstavba venkovní Archimédovy učebny pro výuku přírodních věd. Vánoční besídku letos obohatil vánoční jarmark s výrobky žáků a kavárnička vedená našimi nejstaršími žáky, v čemž chce vedení školy pokračovat i v budoucnu.

Jedná se o pouhou část akcí, které škola nabízí, a zástupci školy rádi přivítají kohokoliv se zájmem při každoročním dnu otevřených dveří.

Připravili: Markéta Ničová, Dominik Ryšánek