Rada města projednávala

Rada města Mikulov na svém jednání dne 24. 11.

Uložila

- majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce MěÚ Mikulov dle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pl. zn. na dobu 2 měsíců záměr města pronajmout prostory k podnikání o výměře 46,10 m2 v přízemí budovy č. p. 91 (č. or. 4, ul. Brněnská), která je součástí pozemku p. č. 133, k. ú. Mikulov na Moravě, a to dle návrhu majetkoprávního odboru (minimální výše nájemného požadovaná městem 1 200 Kč/m2/rok).

 

Vzala na vědomí

- zápis z jednání Redakční rady Zpravodaje města Mikulov ze dne 13. 10. 2015;

- zápis z jednání Školské komise ze dne 9. 11. 2015.

 

Souhlasila

- se zřízením přípravné třídy za podmínky, že budou splněny požadavky stanovené zákonem č. 56/2004 Sb. v pl. zn., tj. ve třídě se bude vzdělávat minimálně 10 dětí;

- s omezením provozu Mateřské školy Mikulov, Pod Strání, ve dnech 21. a 22. prosince 2015 a uzavřením obou mateřských škol v době od 23. 12. 2015 do 31. 12. 2015 včetně.

 

Schválila

- „Nařízení města Mikulov č. 2/2015 o vymezení místních komunikací s placeným stáním" a dokument „Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů";

- navýšení nejvyššího počtu povoleného výkonu školní jídelny u příspěvkové organizace Základní škola Mikulov, Valtická 3, okres Břeclav, a to zvýšením nejvyššího celkového počtu stravovaných ze 400 na 470, v souvislosti se zvýšením počtu stravovaných v místě poskytování služeb – Valtická 3, Mikulov – změna z 200 na 270 stravovaných s účinností od 1. 1. 2016;

- výši vstupného na akci Pálavské vinobraní 2016 takto:

permanentky – předprodej plné

od 1. prosince 2015 do 30. června 2016 390 Kč

od 1. července 2016 do 31. srpna 2016 490 Kč

od 1. září 2016 do 8. září 2016 590 Kč

denní vstupné centrum amfiteátr

pátek 230 Kč 260 Kč

sobota 330 Kč 360 Kč

neděle 200 Kč

víkendové vstupné (pá–ne, centrum + amfiteátr) 590 Kč

Zvýhodněné vstupné pro občany města Mikulov – permanentka

od 1. prosince 2015 do 30. června 2016 290 Kč

Anna Červeňáková

radnice