Výpis usnesení zastupitelstva města z 9. 12. 2015

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Výpis Usnesení č. 9/2015/H

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 09.12.2015 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 10,00 hod.

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 1:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola Usnesení č. 7/2015/H ze dne 23. 9. 2015 a č. 8/2015/H ze dne 11. 11. 2015

3. Zpráva o činnosti RM za období od 22. 9. 2015 do 24. 11. 2015

4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25. 11. 2015

5. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25. 11. 2015

6. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 pro město Mikulov

7. Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov na r. 2015

8. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

8.1. Návrh kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí – pozemků, vinic p.č. 5102 a části p.č. 5104 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující – CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.

8.2. Prodej nemovité věci – pozemku, vinice p.č. 6966 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Nad Starou celnicí, žadatel: M.O.

8.3. Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 6831 případně jeho části v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatelka: H. O.

8.4. Prodej části pozemku p. č. 108/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, ul. Husova, žadatelé: M. K. a A. P.

8.5. Prodej části pozemku p. č. 3320/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, ul. 22. dubna, žadatel: CHÂTEAU HILL, a.s.

8.6. Návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR na uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě

9. Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Mikulov 2016 – 2018

10. Zabezpečení povinností Města Mikulov na úseku požární ochrany

11. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně přílohy č. 1

12. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 3/2015, kterou se mění OZV č. 3/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

13. Podání společnosti Gebauer a Griller, Kabelltechnik, spol. s r.o., Nádražní 677E, 69201 Mikulov

14. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

15. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

16. Závěr

 

Usnesení č. 2:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 2:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 09.12.2015 paní Ing. Marii Leskovjanovou a pana Jaroslava Smečku.

Hlasování č. 3:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 2 Kontrola usnesení č. 7/2015/H ze dne 23.09.2015 a usnesení č. 8/2015/H

ze dne 11.11.2015

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje kontrolu Usnesení č. 7/2015/H ze dne 23.09.2015 a usnesení č. 8/2015/H ze dne 11.11.2015.

Hlasování č. 4:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM za období od 22.09.2015 do 24.11.2015

Usnesení č. 5:

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 22.09.2015 do 24.11.2015.

Hlasování č. 5:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 4 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25.11.2015

Usnesení č. 6:

Zastupitelstvo města bere zápis z jednání finančního výboru ze dne 25.11.2015 na vědomí.

Hlasování č. 6:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 5 Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25.11.2015

Usnesení č. 7:

ZM schvaluje plán práce KV na rok 2016.

ZM bere na vědomí zápis z jednání KV 25.11.2015.

Hlasování č. 7:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 6 Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2016

Usnesení č. 8:

ZM schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2016 v předloženém znění.

Hlasování č. 8:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 7 Rozpočtová opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov na rok 2015

Usnesení č. 9:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov doplnění tak, že celkové příjmy města se zvyšují o částku 9 350 tis. Kč a celkové výdaje se snižují o částku 467 tis. Kč.

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu k 31.10.2015.

ZM pověřuje RM k provedení nezbytných rozpočtových opatření v období od posledního jednání zastupitelstva tj. 09.12.2015 do 31.12.2015.

ZM pověřuje vedoucí FO k provedení změn v rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle plné rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů s tím, že se nemění jejich výše.

Hlasování č. 9:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

Bod č. 8 Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

Bod č. 8.1. Návrh kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí – pozemků, vinic p. č. 5102 a části

p. č. 5104 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující – CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.

Usnesení č. 10:

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na prodej nemovitých věcí – pozemků p. č. 5102, vinice a části pozemku p. č. 5104, vinice (dle geometrického plánu č. 3886-234/2015 se jedná o

pozemek p. č. 5104/1 o výměře 1,4286 ha tj. bez plochy určené k možné budoucí zástavbě vinnými sklepy) v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě za ul. Zlámalova, kupující společnost CHÂTEAU

VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s., Valtice, Vinařská 407 ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 10:

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

Bod č. 8.2. Prodej nemovité věci – pozemku, vinice p. č. 6966 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Nad Starou celnicí, žadatel M.O.

Usnesení č. 11: (protinávrh MUDr. Poláček)

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodej pozemku p. č. 6966 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Nad Starou celnicí p. M.O., Brno.

Hlasování č. 11:

Pro: 15 Proti: 4 Zdržel se: 2

 

Bod č. 8.3. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 6831 případně jeho části v k. ú. Mikulov na

Moravě, žadatelka H.O.

Usnesení č. 12:

Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí ve věci žádosti č. j. MUMI 25931/2015 p. H.O., bytem Mikulov, o odprodej pozemku p. č. 6831 případně jeho části z důvodu budoucí realizace chodníků

pro pěší v této lokalitě do doby zpracování projektové dokumentace.

Hlasování č. 12:

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 8.4. Prodej části pozemku p. č. 108/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, ul. Husova, žadatelé: M.K. a A.P.

Usnesení č. 13:

Zastupitelstvo města Mikulov zamítá žádost č. j. MUMI 15031054 ze dne 14.09.2015 M.K. a A.P., oba bytem Lucembursko, o prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 108/1 v k. ú. Mikulov na Moravě.

Hlasování č. 13:

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

Bod č. 8.5. Prodej části pozemku p. č. 3320/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, ul. 22. dubna, žadatel: Chateau Hill a.s.

Usnesení č. 14: (protinávrh JUDr. Budínová)

ZM neschvaluje prodej nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 22. dubna – části pozemku p. č. 3320/1 o výměře max. 171 m2, konkretizovanou v příloze žádosti č. j. MUMI 15020677 a Zveřejnění č. 54/MA-2015, společnosti Chateau Hill, a.s., se sídlem Raisova 410/10, Praha 6, IČ 26962926 a doporučuje RM jednat o pronájmu.

Hlasování č. 14:

Pro: 14 Proti: 7 Zdržel se: 1

 

Bod č. 8.6. Návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR na uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě

Usnesení č. 15:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě o podmínkách budoucího převodu veřejného osvětlení u silnice I/52, ve znění návrhu vypracovaného Ředitelství silnic a dálnic.

Hlasování č. 15:

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

Bod č. 9 Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Mikulov 2016-2018

Usnesení č. 16:

Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh Komunitního plánu sociálních služeb pro ORP Mikulov 2016-2018.

Hlasování č. 16:

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 10 Zabezpečení povinností Města Mikulov na úseku požární ochrany

Usnesení č. 17:

Zastupitelstvo města schvaluje zabezpečení akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Mikulov uzavřením Substituční smlouvy k zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků dle návrhů vypracovaných Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje s tím, že v čl. IV odst. 2 Smlouvy o poskytnutí finančního prostředků se tří měsíční výpovědní doba mění na dvou měsíční.

Hlasování č. 17:

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 11 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 18: (protinávrh JUDr. Mihalík)

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mikulov č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění se změnou v čl. 6 odstranit odstavec 2, z odstavce 3 se stane odstavec 2 ve znění: Maximální možná úleva činí 420,- Kč.

Hlasování č. 18:

Pro: 5 Proti: 13 Zdržel se: 3

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 19: (protinávrh Mgr. Jedlička)

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mikulov č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění se změnou v čl. 6, kdy odstavec 2 bude znít: Úleva ve výši 300,- Kč se poskytne poplatníkům, kteří k 1.1. příslušného kalendářního roku, za který se poplatek platí, dosáhli věku 70 let a více let anebo nedosáhli věku 2 let.

Hlasování č. 19:

Pro: 13 Proti: 5 Zdržel se: 3

 

Bod č. 12 Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se mění OZV č. 3/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č. 20: (návrh starosta)

Navrhuji přerušení projednávání bodu do doby, než se vrátí Ing. Klanicová.

Hlasování č. 20:

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 22: (protinávrh Mgr. Jedlička)

Zastupitelstvo města Mikulov neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 a neschvaluje podnět – návrh zastupitele Mgr. Vojtěcha Jedličky.

Hlasování č. 22:

Pro: 0 Proti: 12 Zdržel se: 9

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 23:

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 a neschvaluje podnět – návrh zastupitele Mgr. Vojtěcha Jedličky.

Hlasování č. 23:

Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 4

 

Bod č. 13 Podání společnosti Gebauer a Griller, Kabeltechnik, spol. s r.o., Nádražní 677E, 692 01 Mikulov

Usnesení č. 21:

ZM bere na vědomí žádost společnosti Gebauer a Griller, Kabeltechnik, spol. s r.o., na doplnění chodníku na ulici Jiráskova Mikulov. Konstatuje, že uvedený záměr je zařazen v akčním plánu na roky 2015-18. Realizace se plánuje na rok 2018 v návaznosti na rekonstrukci železničního přejezdu.

Hlasování č. 21:

Pro: 20 Proti: 1 Zdržel se: 0

 

Bod č. 14 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 15 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 16 Závěr

 

V Mikulově dne 10. 12. 2015

Rostislav Koštial, starosta města

Ing. Marie Leskovjanová, místostarostka města

DSCN9688