Rada města projednávala

Rada města na svém jednání 16. 8. rozhodla:

- pronajmout prostory sloužící podnikání o celkové výměře 42 m2 v budově č. p. 979 na ul. Nádražní č. or. 9, která je součástí pozemků p. č. 1949 a 3315/3 v k. ú. Mikulov na Moravě společnosti Vodňanská drůbež, a. s., se sídlem Radomilická 886, 389 01 Vodňany, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za účelem využití jako specializovaný maloobchod – prodej drůbeže, drůbežích výrobků a uzenin. Případná změna účelu užívání uvedených prostor sloužících podnikání k předloženému podnikatelskému záměru bude realizována na vlastní náklady nájemce;

- na návrh sociální a bytové komise zveřejnit záměr města pronajmout byt č. 2 o velikosti 1+kk s výměrou 24,90 m2 na Náměstí 19, způsobem dle čl. I písm. b) a čl. II odd. II zásad pronajímání městských bytů a domů v plat. znění. Rada města stanovila minimální výši nájemného požadovaného městem 3 500 Kč/měsíčně (vč. vybavení bytu, bez záloh na úhrady za plnění spojená s užíváním bytu) a jistinu ve výši šestinásobku nabídnutého měsíčního nájemného.

Schválila

- „nařízení města Mikulov č. 2/2016“, kterým se mění a doplňuje nařízení města Mikulov č. 2/2015, o vymezení místních komunikací s placeným stáním;

- smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 na akci: „Mikulov – vjezdový ostrůvek, ul. Bezručova“;

- smlouvu o právu provést stavbu „Stavební úpravy bytového domu“ pro stavebníka „Společenství pro dům č. p. 1301, 1302, 1303“ v Mikulově, ul. Větrná 1, 2, 3“, kterou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Mikulov p. č.: 3088/486, 3088/495, 3088/494, 3088/492 a 3088/491 v k. ú. Mikulov na Moravě ve znění předloženém majetkoprávním odborem;

- smlouvu o dílo mezi městem Mikulov jako objednatelem a firmou SYTYS.cz s. r. o., Klapkova 432/57, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ: 04342381, jako dodavatelem stavebních prací akce „Mikulov – 22. dubna, chodníky“

Anna Červeňáková

radnice