Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mikulov

POZVÁNKA

Zveme všechny občany města na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 21. září v 16 hod. v zasedacím sále budovy Městského úřadu Mikulov.

 

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení č. 12/2016/H ze dne 22. 6. 2016

3. Zpráva o činnosti RM za období od 22. 6. do 6. 9. 2016

4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7. 9. 2016

5. Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

5/1 žádost o odkoupení pozemku p. č. 3000/12, žadatelé: J.a S.O.

5/2 návrh na změnu kupní smlouvy na pozemek p. č. 2218, vč. budovy č. p. 1080, č. or. 43 (objekt bydlení) na ul. Brněnská, žadatel: Archatt, s. r. o.

5/3 prodej nemovitých věcí – pozemku p. č. 560, jehož součástí je budova č. p. 338 a pozemku p. č. 558/1, na ul. Brněnská č. or. 13, kupující E. V.

5/4 prodej pozemku p. č. 232/1, jehož součástí je rodinný dům č. p. 144 na ul. Česká č. or. 9 (Zveřejnění č. 35/MA-2016)

5/5 prodej jednotky č. 1071/16 (bývalý štáb CO) v BD č. p. 1071 (č. or. 33, ul. Brněnská) a č. p. 1072 (č. or. 1, ul. 22. dubna), kupující: P. G.

5/6 prodej nemovitostí – bytu č. 1175/12 na ul. 22. dubna č. p. 1174 a č. p. 1175, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku (zveřejnění č. 26/MA-2016)

5/7 schválení dohody o změně smlouvy č. 9255910299-D – půdní vestavby v BD na ul. Pod Strání – a dohody o změně smlouvy č. 9255920938-D – byty v BD na ul. Nádražní

6. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na rok 2016

7. Žádost o změnu podmínek pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov na rok 2016 pro Radioklub Mikulov

8. Architektonické návrhy na obnovu města a jeho přilehlých částí s přihlédnutím k historickému řešení jednotlivých prostor

9. Koncepční studie na vybudování multifunkčního centra v objektu bývalé hasičské zbrojnice

10. Návrh obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 4/2016, kterou se vydává Požární řád města, včetně přílohy č. 1

11. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

12. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

13. Závěr

V Mikulově dne 7. 9. 2016

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov