Výpis z usnesení Zastupitelstva města z 21. září 2016

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Výpis Usnesení č. 13/2016/H

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 21. 9. 2016 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16,00 hod.

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 1:

Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola Usnesení č. 12/2016/H ze dne 22. 6. 2016

3. Zpráva o činnosti RM za období od 22. 6. 2016 do 6. 9. 2016

4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7. 9. 2016

5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

5/1 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 3000/12 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatelé: J.a S.O.

5/2 Návrh na změnu kupní smlouvy na pozemek p.č. 2218, vč. budovy č.p. 1080, č. or. 43 (objekt bydlení) na ul. Brněnská, žadatel: Archatt, s.r.o.

5/3 Prodej nemovitých věcí – pozemku p.č. 560, jehož součástí je budova č.p. 338 a pozemku p.č. 558/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Brněnská č. or. 13, kupující E.V.

5/4 Prodej pozemku p.č. 232/1, jehož součástí je rodinný dům č.p. 144 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Česká č. or. 9 (Zveřejnění č. 35/MA-2016)

5/5 Prodej jednotky č. 1071/16 (bývalý štáb CO) v BD č.p. 1071 (č. or. 33, ul. Brněnská) a č.p. 1072 (č. or. 1, ul. 22. dubna), kupující: P. G.

5/6 Prodej nemovitostí – bytu č. 1175/12 na ul. 22. dubna č.p. 1174 a č.p. 1175, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku (Zveřejnění č. 26/MA-2016), kupující R.Š.

5/7 Schválení Dohody o změně smlouvy č. 9255910299-D – půdní vestavby v BD na ul. Pod Strání a Dohody o změně smlouvy č. 9255920938-D – byty v BD na ul. Nádražní

5/8 Bezúplatný převod nemovité věci – pozemku p. č. 1331 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. 1. Května od vlastníka – ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

6. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na rok 2016

7. Žádost o změnu podmínek pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov na rok 2016 pro Radioklub Mikulov

8. Architektonické návrhy na obnovu města a jeho přilehlých částí s přihlédnutím k historickému řešení jednotlivých prostor

9. Koncepční studie na vybudování multifunkčního centra v objektu bývalé hasičské zbrojnice

10. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 4/2016, kterou se vydává Požární řád města, včetně přílohy č. 1

11. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

12. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

13. Závěr

 

Usnesení č. 2: (protinávrh JUDr. Budínová)

ZM schvaluje vypuštění bodu č. 9 Koncepční studie na vybudování multifunkčního centra v objektu bývalé hasičské zbrojnice z programu dnešního jednání ZM.

Hlasování č. 2:

Pro: 7 Proti: 7 Zdržel se: 5

Návrh nebyl přijat

 

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov doplněný o bod č. 5/8 Bezúplatný převod nemovité věci – pozemku p. č. 1331 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. 1. května od vlastníka – ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov.

Hlasování č. 3:

Pro: 18 Proti: 1 Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 21.09.2016 MUDr. Slavomíra Měšťánka a Mgr. Vojtěcha Jedličku.

Hlasování č.4:

Pro: 18 Proti: 1 Zdržel se: 0

 

Bod č. 2 Kontrola usnesení č. 12/2016/H ze dne 22.06.2016

Usnesení č. 5:

ZM schvaluje kontrolu Usnesení č. 12/2016/H ze dne 22.06.2016.

Hlasování č. 5:

Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM za období od 14.06.2016 do 06.09.2016

Usnesení č. 6:

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 14.06.2016 do 06.09.2016.

Hlasování č. 6:

Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 4 Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 07.09.2016

Usnesení č. 7: (protinávrh JUDr. Mihalík)

ZM ukládá starostovi vyžádat si vyjádření statutárního orgánu společnosti STKO, s.r.o., zda a jak byla plněna žádost, která je obsažena v bodě 8 odst. 2 usnesení ZM č. 8/2015/H ze dne 11.11.2015. Vyjádření statutárního orgánu společnosti, proč žádost nebyla plněna, předloží starosta na nejbližší zasedání ZM.

Hlasování č. 7:

Pro: 16 Proti: 1 Zdržel se: 2

 

Bod č. 5 Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

Bod č. 5.1. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 3000/12 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé manželé J. a S.O.

Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo města zamítá žádost č. j. MUMI 16015408 manželů J. a S.O., bytem Mikulov na odprodej pozemku p. č. 3000/12 v k. ú. Mikulov na Moravě do konečného rozhodnutí soudu ve věci o určení vlastnictví k pozemku s tím, že navrhuje radě města pozemek propachtovat.

Hlasování č. 8:

Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 2

 

Bod č. 5.2. Návrh na změnu kupní smlouvy na pozemek p. č. 2218, vč. budovy č. p. 1080, č. or. 43 (objekt bydlení) na ul. Brněnská, žadatel: Archatt, s.r.o.

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 2 ke kupní smlouvě ze dne 09.08.2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.07.2014, uzavřené mezi prodávajícím – městem Mikulov a kupujícím – Archatt, s.r.o. se sídlem Ostopovice, Branky 291/16, PSČ 664 49, IČO 46960180, předmět smlouvy – prodej nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě – pozemku p. č. 2218, vč. budovy č. p. 1080 (č. or. 43) na ul. Brněnská, a to ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 9:

Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 5

 

Bod 5.3. Prodej nemovitých věcí – pozemku p. č. 560, jehož součástí je budova č. p. 338 a pozemku p. č. 558/1 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Brněnská č. or. 13, kupující Ing. E.V.

Usnesení č. 10:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitých věcí – pozemku p. č. 560, jehož součástí je budova č. p. 338 a pozemku p. č. 558/1 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Brněnská č. or. 13 za kupní cenu 5 103 000,- Kč (jedná se o kupní cenu, která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá) mezi městem Mikulov, jako prodávajícím, povinným a oprávněným z věcného břemene a Ing. E.V., bytem Mikulov, jako kupující, povinnou a oprávněnou z věcného břemene a kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 10:

Pro: 15 Proti: 1 Zdržel se: 5

 

Bod č. 5.4. Prodej pozemku p. č. 232/1, jehož součástí je rodinný dům č. p. 144 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Česká č. or. 9 (Zveřejnění č. 35/MA 2016)

Usnesení č. 11: (protinávrh Mgr. Jedlička)

Zastupitelstvo města:

a) ruší záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na listu vlastnictví 10 001, a to pozemku parc. č. 232/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 879 m2 jehož součástí je budova č. p. 144 (č. or. 9) na ulici Česká ve znění zveřejnění č. 35/MA-2016, které bylo zveřejněno na úřední desce města Mikulov dne 29.6.2016

b) schvaluje zveřejnit nový záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na listu vlastnictví 10 001, a to pozemek č. 232/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 879 m2 jehož součástí je budova č. p. 144 (č. or. 9) na ulici Česká. Požadovaná kupní cena činí minimálně 4 400 000,- Kč a zájemce současně předloží svůj záměr využití předmětných nemovitostí. Nabídky budou otvírány a vyhodnocovány na zasedání ZM, na které budou zájemci pozváni.

Hlasování č. 11:

Pro: 8 Proti: 4 Zdržel se: 8

Návrh nebyl přijat.

 

Usnesení č. 12:

Zastupitelstvo města:

a) ruší záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na listu vlastnictví 10 001, a to pozemku parc. č. 232/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 879 m2 jehož součástí je budova č. p. 144 (č. or. 9) na ulici Česká ve znění zveřejnění č. 35/MA-2016, které bylo zveřejněno na úřední desce města Mikulov dne 29.6.2016

b) schvaluje zveřejnit nový záměr prodeje nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na listu vlastnictví 10 001, a to pozemek č. 232/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 879 m2 jehož součástí je budova č. p. 144 (č. or. 9) na ulici Česká. Požadovaná kupní cena činí minimálně 4 400 000,- Kč a zájemce současně předloží svůj záměr využití předmětných nemovitostí.

Hlasování č. 12:

Pro: 14 Proti: 1 Zdržel se: 4

Bod č. 5.5. Prodej jednotky č. 1071/16 (bývalý štáb CO) v BD č. p. 1071 (č. or. 33 ul. Brněnská) a č. p. 1072 (č. or. 1, ul. 22. dubna), kupující: P.G.

Usnesení č. 13:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě – jednotky č. 1071/16 (bývalý štáb CO), vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zast. pozemku p. č. 2199 o velikosti id. 5857/115818 v budově č. p. 1071 (č. or. 33, ul. Brněnská) a 1072 (č. or. 1, ul. 22. dubna) panu P.G., bytem Mikulov, za kupní cenu a kupní smlouvu a dohodu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 13:

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 5.6. Prodej nemovitostí – bytu č. 1175/12 na ul. 22. dubna č. p. 1174 a č. p. 1175, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku (Zveřejnění č. 26/MA-2016), kupující: R. Š., Přísnotice

Usnesení č. 14: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM rozhodlo uskutečnit prodej bytu č. 1175/12 v budově č. p. 1174 a č. p. 1175, č. or. 17 a č. or. 19 v Mikulově na ul. 22. dubna na pozemku p. č. 516 v k. ú. Mikulov na Moravě vč. spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy o velikosti 5050/100871 a spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 516 o celkové výměře 401 m2 o velikosti 5050/100871 formou veřejné dražby, kterou provede MPO.

Hlasování č. 14:

Pro: 4 Proti: 9 Zdržel se: 8

Návrh nebyl přijat.

 

Usnesení č. 15: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM ukládá MPO nově zveřejnit záměr prodeje bytu prodej bytu č. 1175/12 v budově č. p. 1174 a č. p. 1175, č. or. 17 a č. or. 19 v Mikulově na ul. 22. dubna na pozemku p. č. 516 v k. ú. Mikulov na Moravě vč. spoluvlastnického podílu na společných částech této budovy o velikosti 5050/100871 a spoluvlastnického podílu k pozemku p. č. 516 o celkové výměře 401 m2 o velikosti 5050/100871 obálkovou metodou.

Hlasování č. 15:

Pro: 10 Proti: 2 Zdržel se: 9

Návrh nebyl přijat.

 

Usnesení č. 16:

ZM revokuje svoje usnesení ze dne 22.06.2016 č. 12/2016/H v bodě č. 9/5 z důvodu odstoupení p. P.S., Mikulov od záměru odkoupení níže uvedeného bytu.

ZM schvaluje:

1. prodej bytu č. 1175/12 v budově č. p. 1174 a č. p. 1175, č. or. 17 a č. or. 19 v Mikulově na ul. 22.

dubna na pozemku p. č. 516 v k. ú. Mikulov na Moravě vč. spoluvlastnického podílu na

společných částech této budovy o velikosti 5050/100871 a spoluvlastnického podílu k pozemku

p. č. 516 o celkové výměře 401 m2 o velikosti 5050/100871 p. R.Š., Přísnotice, který podal

nabídku č. j. MUMI 18158/16 za kupní cenu ve výši 1.020.000,- Kč, kterou tvoří jeho nabídka ve

výši 1.019.000,- Kč + 1.000,- Kč návrh na vklad (jedná se o kupní cenu, která je vyšší než cena

v místě a čase obvyklá),

2. kupní smlouvu ve znění předloženém MPO s tím, že daň z nabytí nemovitosti uhradí kupující.

Hlasování č. 16:

Pro: 13 Proti: 4 Zdržel se: 3

 

Bod č. 5.7. Schválení dohody o změně smlouvy č. 9255910299-D – půdní vestavby v BD na ul. Pod Strání a Dohody o změně smlouvy č. 9255920938-D – byty v BD na ul. Nádražní

ZM schvaluje:

Usnesení č. 17:

1. Dohodu o změně smlouvy č. 9255910299-D, na základě které byla poskytnuta dotace na

výstavbu 5 půdních vestaveb v bytovém domě na ul. Pod Strání č. or. 5, č. p. 1236, Mikulov, ve

znění předloženém Státním fondem rozvoje bydlení, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady,

Praha.

2. Dohodu o změně smlouvy č. 9255920938-D, na základě které byla poskytnuta dotace na

výstavbu 12 bytů v bytovém domě na ul. Nádražní č. or. 11, č. p. 912, Mikulov, ve znění

předloženém Státním fondem rozvoje bydlení, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady,

Praha.

Hlasování č. 17:

Pro: 18 Proti: 1 Zdržel se: 0

Bod č. 5.8. Bezúplatný převod nemovité věci – pozemku p. č. 1331 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. 1. května od vlastníka – ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

Usnesení č. 18:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1331 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. 1. května z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov.

Hlasování č. 18:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

Bod č. 6 Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na r. 2016

Usnesení č. 19: (protinávrh Ing. Hlavenka)

ZM bere na vědomí schválené rozpočtové opatření č. 3 schválené RM 16.08.2016 v souladu se zmocněním ZM ze dne 24.02.2016.

ZM ukládá starostovi města připravit a předložit do ZM dne 19.10.2016 písemnou studii proveditelnosti s předpokladem ročních nákladů na dobu 10 let investice do nemovitosti na adrese Mikulov, Náměstí 9.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 v předloženém znění.

Hlasování č. 19:

Pro: 18 Proti: 1 Zdržel se: 2

 

Bod č. 7 Žádost o změnu podmínek pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov na rok 2016 pro Radioklub Mikulov

Usnesení č. 20:

ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. j) uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov č. 55/2016 se subjektem Radioklub Mikulov.

Hlasování č. 20:

Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 8 Architektonický návrh na obnovu centra města a jeho přilehlých částí s přihlédnutím k historickému řešení jednotlivých prostor

Usnesení č. 21: (protinávrh Mgr. Jedlička)

1. Zastupitelstvo města Mikulov projednalo architektonickou studii na obnovu centra města a jeho přilehlých částí, kterou zpracovala kancelář Kuba & Pilař architekti s.r.o.

2. Zastupitelstvo města souhlasí s tím, aby výdaje na přípravu projektu obnovy centra města a

přilehlých částí a dalších investičních akcí obsažených v akčním plánu rozvoje města Mikulov

byly zahrnuty do návrhu rozpočtu města na rok 2017 v položce „studie a projekty“ v celkové

výši 15 mil. Kč.

3. Zastupitelstvo doporučuje starostovi města svolat na 19.10.2016 zastupitelstvo města

k problematice obnovy centra města a jeho přilehlých částí a včas o něm informovat občany

města.

Hlasování č. 21:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

Bod č. 9 Koncepční studie na vybudování multifunkčního centra v objektu bývalé hasičské zbrojnice

Usnesení č. 22: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM schvaluje zadání architektonické soutěže pro umístění multifunkčního centra v objektu bývalé hasičské zbrojnice a současně schvaluje, že objekt nebude nabízen k prodeji.

Hlasování č. 22:

Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 2

 

Bod č. 10 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 4/2016, kterou se vydává Požární řád města, včetně přílohy č. 1

Usnesení č. 23:

Zastupitelstvo města schvaluje OZV č. 4/2016, kterou se vydává Požární řád města, včetně přílohy č. 1.

Hlasování č. 23:

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

Bod č. 11 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 12 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 13 Závěr

 

V Mikulově dne 26. 9. 2016

Rostislav Koštial, starosta města

Ing. Marie Leskovjanová, místostarostka města 

 

radnice