Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mikulov ve středu 22. 2. 2017

P O Z V Á N K A

na zasedání Zastupitelstva města Mikulov

středa 22. února 2017 v 16 hodin

v zasedacím sále Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení č. 15/2016/H ze dne 14. 12. 2016

3. Zpráva o činnosti RM za období od 14. 12. 2016 do 31. 1. 2017

4. Volba člena Rady města Mikulov

5. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8. 2. 2017

6. Zápis z jednání finančního výboru

7. Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

8. Rozpočet města Mikulov na rok 2017

9. Vyhlášení dotačních programů města Mikulov na rok 2017

10. Dohody o vytvoření společného školského obvodu

11. Návrh OZV č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol, a OZV č. 2/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

12. Vyhodnocení Strategického plánu města Mikulov a Akčního plánu města Mikulov

13. Výroční zpráva za rok 2016

14. Program prevence na místní úrovni 2017 (PPNMÚ 2017)

15. Vyhodnocení trestné a přestupkové činnosti za rok 2016

16. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

17. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

18. Závěr

V Mikulově dne 2. 2. 2017

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

v elektronické podobě: http://www.mikulov.cz/digitalAssets/362170_20170214121503645.pdf

js

radnice