Výpis z usnesení Zastupitelstva města 21. 6.

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Výpis Usnesení č. 19/2017/H

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 21. 6. 2017 v zasedacím sále I. (TANEČNÍ SÁL) v přízemí budovy MěÚ Mikulov v 16,00 hod.

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování k bodu č. 8.5. hlasování jmenovité.

Hlasování č. 1:

Pro: 17 Proti: 3 Zdržel se: 3

 

Usnesení č. 2:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné a k bodu č. 5, 6 a 8.5. ZM schvaluje hlasování jmenovité.

Hlasování č. 2:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola Usnesení č. 17/2017/H ze dne 19. 4. 2017

3. Zpráva o činnosti RM za období od 19. 4. 2017 do 6. 6. 2017

4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 7. 6. 2017

5. Účetní závěrka města Mikulov k 31. 12. 2016

6. Závěrečný účet města Mikulov za rok 2016

7. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2017 – Malovaný kraj, z. s.

8. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

8.1. Bezúplatný převod nemovité věci – pozemku p. č. 89/1 v k. ú. Mikulov na Moravě z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města

Mikulov

8.2. Odkoupení pozemku p. č. 3315/3 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Nádražní do vlastnictví Města Mikulov, prodávající ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech

majetkových

8.3. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 855/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hliniště

8.4. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 836 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hliniště

8.5. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě za účelem vybudování golfového hřiště, žadatel: NEMOTRADE CZ s.r.o.

8.6. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 6019 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující J.K.

9. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Města Mikulov č. 6/2016 o nočním klidu

10. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o regulaci hlučných činností

11. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

12. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

13. Závěr

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 3:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 21.06.2017 pana Mgr. Karla Pavlíka a pana Pavla Šubu.

Hlasování č. 4:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 2 Kontrola usnesení č. 17/2017/H ze dne 19.04.2017

Usnesení č. 5:

ZM schvaluje kontrolu Usnesení č. 17/2017/H ze dne 19.04.2017.

Hlasování č. 5:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM za období od 19.04.2017 do 06.06.2017

Usnesení č. 6:

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 19.04.2017 do 06.06.2017.

Hlasování č. 6:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 4 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 07.06.2017

Usnesení č. 7:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 07.06.2017.

Hlasování č. 7:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 5 Účetní závěrka města Mikulov k 31.12.2016

Usnesení č. 8:

ZM schvaluje účetní závěrku města Mikulov sestavenou k 31.12.2016 v Kč v rozsahu Výkazu Rozvaha, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy, Přehledu o peněžních tocích, Přehledu o změnách vlastního kapitálu v předloženém znění.

Hlasování č. 8:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jmenovité hlasování je přílohou č. 2 zápisu.

 

Bod č. 6 Závěrečný účet města Mikulov za r. 2016

Usnesení č. 9:

ZM schvaluje závěrečný účet města Mikulov za rok 2016 v předloženém znění bez výhrad.

Hlasování č. 9:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

Jmenovité hlasování je přílohou č. 3 zápisu.

 

Bod č. 7 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2017 – Malovaný kraj, z. s.

Usnesení č. 10:

1. ZM v souladu s § 85 písm. c) a § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v zn. p. p., schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov spolku Malovaný kraj, z. s.

17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav.

2. ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz. předpisů, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého znění.

Hlasování č. 10:

Pro: 22 Proti: 1 Zdržel se: 0

 

Bod č. 8 Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

Bod č. 8.1. Bezúplatný převod nemovité věci – pozemku p. č. 89/1 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Alfonse Muchy z vlastnictví – ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

Usnesení č. 11:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 89/1 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Alfonse Muchy z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Mikulov a smlouvu o bezúplatném převodu č. UZSVM/BBV/2270/2017-BBVM ve znění předloženém ČR ÚZSVM.

Hlasování č. 11:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 8.2. Odkoupení pozemku p. č. 3315/3 v k. ú. Mikulov na Moravě (ul. Nádražní), prodávající ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Usnesení č. 12:

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje kupní smlouvu č. UZSVM/BBV/5484/2017-BBVM, jejímž předmětem je úplatný převod pozemku parc. č. 3315/3 v k. ú. Mikulov na Moravě, obec Mikulov z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Mikulov, za kupní cenu ve výši 2 450,00 Kč.

Hlasování č. 12:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 8.3. Návrh na prodej nemovité věci – pozemku p. č. 855/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hliniště, kupující J.S.

Usnesení č. 13:

Zastupitelstvo města schvaluje odprodej nemovité věci – pozemku p. č. 855/1, zahrada o výměře 426 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Hliniště do vlastnictví p. J.S., Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem s tím, že v případě dosažení dohody Města Mikulov o ukončení Pachtovní smlouvy ze dne 07.07.2014 k 01.10.2017 s pachtýřem p. V.Š. bude v tomto smyslu kupní smlouva upravena.

Hlasování č. 13:

Pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: 1

 

Bod č. 8.4. Návrh na prodej nemovité věci – pozemku p. č. 836 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hliniště

Usnesení č. 14:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovité věci – pozemku p. č. 836 zahrada o výměře 339 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Hliniště do vlastnictví p. V.B., Mikulov a ukládá MPO připravit návrh kupní smlouvy.

Svoje usnesení odůvodňuje následovně: ZM považuje výslednou cenu za cenu v místě a čase obvyklou, neboť je výsledkem transparentního nabídkového řízení.

Hlasování č. 14:

Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 4

 

Bod č. 8.5. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě za účelem vybudování golfového hřiště, žadatel: NEMOTRADE CZ s. r.o.

Usnesení č. 15:

ZM schvaluje jako způsob hlasování k bodu č. 8.5. veřejné.

Hlasování č. 15:

Pro: 22 Proti: 1 Zdržel se: 0

Usnesení č. 16: (protinávrh starosta)

ZM ukládá starostovi předložit do příštího zastupitelstva návrh záměru prodeje nebo pronájmu předmětných pozemků.

Hlasování č. 16:

Pro: 22 Proti: 1 Zdržel se: 0

 

Bod č. 8.6. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 6019 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující p. J.K.

Usnesení č. 17:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovité věci – pozemku p. č. 6019 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě zahrádkářské osady Za Kasárnami paní J.K., bytem Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 17:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 9 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 6/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 o nočním klidu

Usnesení č. 18:

Zastupitelstvo města schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2017, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 o nočním klidu, dle návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka.

Hlasování č. 18:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 10 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o regulaci hlučných činností

Usnesení č. 19:

Zastupitelstvo města schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o regulaci hlučných činností, dle návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka.

Hlasování č. 19:

Pro: 23 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

Bod č. 11 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 12 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 13 Závěr

 

V Mikulově dne 26. 6. 2017

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Ing. Marie Leskovjanová, místostarostka města Mikulov

Mikulov znak