POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZM MIKULOV

POZVÁNKA na zasedání Zastupitelstva města Mikulov, které se

uskuteční ve středu 20. září 2017 v 16 hod. v zasedacím sále MěÚ Mikulov.

 

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Kontrola Usnesení č. 18/2017/H ze dne 24. 5. 2017, Usnesení č. 19/2017/H ze dne 21. 6. 2017 a  Usnesení č. 20/2017/H ze dne 9. 8. 2017
 3. Zpráva o činnosti RM za období od 21. 6. do 5. 9. 2017
 4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 29. a 2. 8. 2017
 5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
 •    5.1.  Návrh na zveřejnění záměru prodat nebo pronajmout pozemky v k. ú. Mikulov na Moravě za účelem vybudování golfového hřiště,
 • Žádost o odprodej částí nemovitých věcí – pozemků p. č. 3320/2 a 2155/2 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatel M. B.,
 • Žádost o prodej pozemků v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Turoldem, žadatel: Hotel TUROLD, a. s.,
 • Žádost o odprodej nemovitých věcí – pozemků p. č. 1230/2, 2514/1, 2514/2 a 2515 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel J. Š.,
 • Prodej nemovité věci - pozemku p. č. 3242/6 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující ERNA Bau s.r.o.,
 • Prodej pozemku p. č. 3247/3 v  k. ú. Mikulov na Moravě, kupující: A. Č.,
 • Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 2473/7 v k. ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě ul. Dukelská, kupující vlastníci osmi bytů BD na ulici Dukelská č. p. 1310/7,
 • Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 836 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. U Lomu,  kupující V. B.

       6. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na rok 2017

       7. a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov - Turistické informační centrum Mikulov, o. p. s.

       7. b) Schválení poskytnutí individuálních dotací pro vlastníky nemovité kulturní památky z Programu regenerace MPR

       8. Program regenerace MPR Mikulov – Aktualizace 2017–2022, zpracovaný Ing. arch. Śtěpánem Děngem

       9. Plán odpadového hospodářství Města Mikulov, zpracován na rok 2017–2026

       10. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 7/2017 o regulaci používání zábavní pyrotechniky

       11. Příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2018

        12. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

        13. N ávrhy, připomínky a podněty občanů města

        14. Závěr

 

V Mikulově dne 7. 9. 2017

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mikulov znak