Pronájem nebytových prostor

Město Mikulov nabízí k pronájmu prostory určené k podnikání v přízemí budovy č. p. 201 na Náměstí č. or. 13 v Mikulově. Výměra prostor činí celkem 162,04 m2. Požadované nájemné bude činit minimálně částku 2 000 Kč/m2/rok.

V nabídce je zájemce povinen uvést:

-           výši nájemného,

-           účel užívání předmětu nájmu a dobu trvání nájemního vztahu.

Změna účelu užívání k předloženému podnikatelskému záměru bude realizována na vlastní náklady nájemce.

K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat nabídky v zalepené obálce na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov do 2. 2. 2018 s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 2/MA-2018 – NEOTVÍRAT“.

V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, tel.: 519 444 524, Bc. Vychodilová.

Simona Vychodilová, Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov

Mikulov znak