Pronájem nebytových prostor

Město Mikulov nabízí k pronájmu prostory určené k podnikání v přízemí budovy č. p. 823 na ulici Vídeňská č. or. 17 v Mikulově. Výměra prostor činí celkem 79 m2. Požadované nájemné bude činit minimálně částku 900 Kč/m2/rok bez DPH.

V nabídce je zájemce povinen uvést:

- výši nájemného,

- účel užívání předmětu nájmu a dobu trvání nájemního vztahu.

Změna účelu užívání k předloženému podnikatelskému záměru bude realizována na vlastní náklady nájemce.

K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat nabídky v zalepené obálce na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov do 19. 2. 2018 s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 3/MA-2018 – NEOTVÍRAT“.

V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, tel.: 519 444 524.

Simona Vychodilová, Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov

Mikulov znak