Výpis usnesení Zastupitelstva města Mikulov ze dne 28. 2. 2018

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Výpis Usnesení č. 24/2018/H

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 28.02.2018 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16,00 hod.

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 2: 

Pro:  18  Proti:  0  Zdržel se:  0  

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola Usnesení č. 23/2017/H ze dne 13. 12. 2017
 3. Zpráva o činnosti RM za období od 13. 12. 2017 do 6. 2. 2018
 4. Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 6. 12. 2017 a 14. 2. 2018
 5. Zápis z jednání osadního výboru konaného dne 29. 1. a 9. 2. 2018
 6. Zápis z jednání finančního výboru
 7. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

7.1.     Žádost o prodej části pozemku p.č. 3281/1 v k.ú. Mikulov na Moravě ul. 1. května, žadatel J. N.,

7.2.     Žádost o prodej nemovitých věcí – částí pozemků p.č.: 3088/387, 3088/477, 3088/478 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatelé K. a P. Ch.

7.3.     Prodej nemovitostí jednotky č. 1073/11 (byt) na ul. 22. dubna č.p. 1073, 1074 a 1075, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku, kupující: R. Š.

7.4.     Prodej nemovitostí – jednotky č. 1175/7 (jiný nebytový prostor) na ul. 22. dubna č.p. 1174 a č.p. 1175, Mikulov, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku, kupující: R. Š.

 1. Návrh na změnu organizace pořádání Pálavského vinobraní
 2. Rozpočet města Mikulov na rok 2018
 3. Vyhodnocení Strategického plánu města Mikulov a Akčního plánu města Mikulov
 4. Návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu a změna OZV o stanovení obvodů základních škol
 5. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2018 – Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.
 6. Vyhlášení dotačních programů města Mikulov pro rok 2018
 7. Pravidla pro udělování čestného občanství města Mikulova
 8. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
 9. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
 10. Závěr

 

Usnesení č. 2:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 3:

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  0 

 

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 28.02.2018 paní MUDr. Olgu Měšťánkovou a pana Ing. Vladimíra Zicha.

Hlasování č. 4: 

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  0 

 

Bod č. 2 Kontrola usnesení č. 23/2017/H ze dne 13.12.2017       

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje kontrolu Usnesení č. 23/2017/H ze dne 13.12.2017.

Hlasování č. 5:

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  0         

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM za období od 13. 12. 2017 do 6. 2. 2018

Usnesení č. 5:

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 13.12.2017 do 06.02.2018.

Hlasování č. 6:

Pro:  15  Proti:  0  Zdržel se:  4

 

Bod č. 4 Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 06.12.2017 a 14.02.2018

Usnesení č. 6:

ZM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 06.12.2017 a 14.02.2018.

Hlasování č. 7:

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 5 Zápis z jednání osadního výboru konaného dne 29.01. a 09.02.2018

Usnesení č. 7:

ZM bere na vědomí zápisy z jednání osadního výboru ze dne 29.01. a 09.02.2018.

Hlasování č. 8:

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 6 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 17.01.2018

Usnesení č. 8:

ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 17.01.2018.

Hlasování č. 9:

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 7 Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

Bod č. 7.1. Žádost o prodej části pozemku p. č. 3281/1 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 1. května, žadatel J.N.

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo města zamítá žádost č. j. MUMI 48462/2017 a její doplnění č. j. MUMI 563/2018 pana J.N., bytem Mikulov o odprodej nemovité věci – části pozemku p. č. 3281/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 1. května o výměře cca 50 m2 za účelem parkování osobních a motorových vozidel. Důvodem zamítnutí žádosti je, že žádaná část pozemku je platným územním plánem určena jako veřejná zeleň.

Hlasování č. 10:

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 7.2. Žádost o prodej nemovitých věcí – částí pozemků p. č. 3088/387, p. č. 3088/477a p. č. 3088/478 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé K. a P.Ch. 

Usnesení č. 10:

Zastupitelstvo města zamítá žádost č. j. MUMI 39732/2017 manželů K. a P.Ch., bytem Hevlín o odkoupení částí pozemků p. č. 3088/387, p. č. 3088/477 a p. č. 3088/478 v k. ú. Mikulov na Moravě mezi markety Jednoty Mikulov – COOP a TESCO. Důvodem zamítnutí žádosti je nedořešená přístupnost pozemků vlastníků v této lokalitě.

Hlasování č. 11:

Pro:  20  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 7.3. Prodej nemovitostí – bytové jednotky č. 1073/11 na ul. 22. dubna č. p. 1073, 1074 a 1075, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku, kupující: p. R.Š., Přísnotice

Usnesení č. 11:

ZM schvaluje:

- prodej nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě – bytové jednotky č. 1073/11 v budově č. p. 1073, 1074, 1075, která je součástí pozemku p. č. 2209 vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zast. pozemku p. č. 2209 o velikosti id. 5881/118176 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 22. dubna panu R.Š., Přísnotice s tím, že zájemce složí na účet města do 10 pracovních dnů od doručení usnesení zastupitelstva města nevratnou zálohu ve výši 10% z jím navržené kupní ceny. Zbytek kupní ceny uhradí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však do 60 kalendářních dnů od doručení usnesení zastupitelstva města. V případě, že p. R.Š. nesloží v daném termínu zálohu nebo neuhradí v daném termínu zbytek kupní ceny, má se za to, že od koupě bytu odstoupil,

- kupní smlouvu ve znění předloženém MPO. 

Hlasování č. 12:

Pro:  17  Proti:  0  Zdržel se:  3

 

Bod č. 7.4. Prodej nemovitostí – jednotky č. 1175/7 (jiný nebytový prostor) na ul. 22 dubna č. p. 1174 a č. p. 1175, Mikulov, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku, kupující: p. R.Š., Přísnotice

Usnesení č. 12:

ZM schvaluje:

- prodej nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě – jednotky č. 1175/7 (jiný nebytový prostor), vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zast. pozemku p. č. 516 o velikosti id. 1600/100871 v budově č. p. 1174 a 1175 (č. or. 17 a 19, ul. 22. dubna), která je součástí pozemku p. č. 516 v k. ú. Mikulov na Moravě panu R.Š., Přísnotice,

- kupní smlouvu ve znění předloženém MPO.

Hlasování č. 13:

Pro:  17  Proti:  0  Zdržel se:  3

 

Bod č. 8 Návrh na změnu organizace pořádání Pálavského vinobraní

Usnesení č. 13:

ZM schvaluje změnu v organizaci Pálavského vinobraní dle předloženého návrhu s účinností od ročníku 2018.

Hlasování č. 14:

Pro:  18  Proti:  1  Zdržel se:  1

 

Bod č. 9 Návrh rozpočtu města Mikulov na r. 2018

Usnesení č. 14: (protinávrh Ing. Leskovjanová)

ZM schvaluje ukončení diskuse k položce z rozpočtu „Spojnice ul. Žižkova – Bezručova“.

Hlasování č. 15:

Pro:  12  Proti:  3  Zdržel se:  5

Návrh nebyl přijat.

 

Usnesení č. 15: (protinávrh MUDr. Koneš)

ZM schvaluje ukončení diskuse k položce z rozpočtu „Spojnice ul. Žižkova – Bezručova“.

Hlasování č. 16:

Pro:  17  Proti:  2  Zdržel se:  1

 

Usnesení č. 16: (protinávrh JUDr. Mihalík)

ZM souhlasí s vyřazením částky z rozpočtu města na investiční akci „Okružní křižovatka Bezručova – Dukelská“.

Hlasování č. 17:

Pro:  1  Proti:  16  Zdržel se:  3

Návrh nebyl přijat.

 

Usnesení č. 17: (protinávrh JUDr. Mihalík)

ZM souhlasí s vyřazením částky z rozpočtu města na investiční akci „Spojnice Bezručova – Žižkova“.

Hlasování č. 19:

Pro:  3  Proti:  15  Zdržel se:  2

Návrh nebyl přijat.

 

Usnesení č. 18:

 1. 1. ZM schvaluje rozpočet města Mikulov pro r. 2018 takto:

Běžné příjmy

                 218 771

Kapitálové příjmy

                     1 900

Příjmy celkem

                 220 671

Běžné výdaje

                 180 694

Kapitálové výdaje

                  150 325

Výdaje celkem

                 331 019

SALDO =  PŘÍJMY - VÝDAJE

                -110 348

změna stavu běžných účtů

                 111 018

splátky úvěrů

                       -670

Financování celkem

                 110 348

 1. 2. ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města Mikulov na straně příjmů dle tabulky – příloha č. 1 a na straně výdajů jsou dány věcným vymezením v příloze č. 2  tj. dle  organizace - ORG a závazné ukazatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřizovaných městem Mikulov dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.
 1. 3. ZM schvaluje příděl do sociálního fondu ve výši 1.230 tis. Kč, rozpočet SF a bere na vědomí

    pravidla pro čerpání osobních účtů.

 1. 4. ZM stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací  překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých  organizací  (ORG) schváleného rozpočtu na r. 2018 V rámci celkového výdaje na ORG (organizace)  se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak povoluje.
 1. 5. Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. v pl. zn., je v kompetenci vedoucí finančního odboru.
 1. 6. ZM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
 2. a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů,
 3. b) úhrady  pokut, penále  z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
 1. 7. ZM schvaluje výdaje na individuální dotace a dotační programy v celkové výši 5.910 Kč členěné následovně:
   

Individuální dotace pro TIC Mikulov

               2000

Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury

               1000

Dotační program - podpora rozvoje v oblasti památkové péče

                 500

Dotační program - podpora rozvoje v oblasti sportu

               1000

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

                 800

Dotace - sociální služby

                 610

 

 

 

 

Výdaje na dotace celkem

              5.910

Hlasování č. 20:

Pro:  17  Proti:  1  Zdržel se:  2

 

Bod č. 10 Vyhodnocení strategického plánu města Mikulov a Akčního plánu města Mikulov

Usnesení č. 19:

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje Roční zprávu o realizaci strategického plánu rozvoje města Mikulov za období roku 2017.

Zastupitelstvo města schvaluje vyhodnocení Akčního plánu města Mikulov za období roku 2017.

Hlasování č. 21:

Pro:  18  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 11 Návrh dohody o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Milovice a městem Mikulov a Návrh OZV č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol  

Usnesení č. 20:

ZM schvaluje předloženou Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Milovice a městem Mikulov dle návrhu FO.

ZM schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví školský obvod základní školy a část školského obvodu základní školy zřízených městem Mikulov s účinností od 01.04.2018.

Hlasování č. 22:

Pro:  20  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 12 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2018 – Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.

Usnesení č. 21:

 1. 1. ZM schvaluje poskytnutí dotace Turistickému informačnímu centru Mikulov, o.p.s., Náměstí 158/1, Mikulov ve výši 1.400.000,- Kč na provoz TIC v Mikulově.
 1. 2. ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov s Turistickým informačním centrem Mikulov, o.p.s. v předloženém znění.

Hlasování č. 23:

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 13 Vyhlášení dotačních programů města Mikulov pro rok 2018

Usnesení č. 22:

 1. 1. ZM schvaluje a vyhlašuje následující dotační programy pro r. 2018:

- Podpora rozvoje v oblasti kultury v roce 2018,

- Podpora rozvoje v oblasti sportu v roce 2018,

- Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v roce 2018,

- Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov v roce 2018.

 1. 2. ZM schvaluje Podmínky k poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov v roce 2018.

Hlasování č. 24:

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 14 „Pravidla pro udělování čestného občanství města Mikulova“

Usnesení č. 23:

ZM schvaluje „Pravidla pro udělování čestného občanství města Mikulova“ dle předloženého návrhu s navrženou úpravou v čl. 2 písm. b), kde se za slovo občané vkládá slovo města Mikulova.

Hlasování č. 25:

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 15 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 16 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

 

Bod č. 17 Závěr

V Mikulově dne 05.03.2018

………………………………                                              ……………………………………

   Ing. Marie Leskovjanová                                                              Rostislav Koštial

místostarostka města Mikulov                                                   starosta města Mikulov

Mikulov znak