Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města

Zveme všechny občany města na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 25. dubna (středa) 2018 v 16,00 hod. v zasedacím sále II.

v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

 

1. Zahájení

2. Kontrola Usnesení č. 24/2018/H ze dne 28. 2. 2018

3. Zpráva o činnosti RM za období od 27. 2. 2018 do 10. 4. 2018

4. Zápis z jednání kontrolního výboru

5. Zápis z jednání finančního výboru

6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

6.1.  Bezúplatný převod nemovité věci – pozemku p. č. 2326 v k. ú. Mikulov na Mor. v lokalitě u hřbitova od vlastníka – ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech  

        majetkových do vlastnictví Města Mikulov

6.2.  Odkoupení části pozemku p. č. 9003 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě „Mikulov – cyklostezka Republikánské obrany – Vídeňská“ od p.V.R., kupující Město Mikulov

         6.3.   Směna pozemku p. č. 3043/17 v k. ú. Mikulov na Moravě ve vlastnictví Města Mikulov za pozemek p. č. 7886 v k. ú. Mikulov na Moravě ve vlastnictví ČR Krajského

                  ředitelství policie Jihomoravského kraje

         6.4.   Prodej části pozemku p. č. 4706/66 a části pozemku p. č. 4706/175 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující AGROPOL Mikulov, spol. s.r.o.

7. Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulov na rok 2018

8. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2018 – Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, p. o.

9. Udělení čestného občanství města Mikulova

10. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

11. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

12. Závěr

 V Mikulově dne 12. 4. 2018

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mikulov znak