Veřejné projednávání územního plánu Mikulov

Vážení spoluobčané, město Mikulov si Vás dovoluje pozvat na veřejné projednání územního plánu Mikulov

Městský úřad Mikulov, jako úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), na základě schváleného zadání a pokynů pro zpracování návrhu územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu územního plánu Mikulov a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. Zároveň v souladu s ustanovením § 50 odst. 3) stavebního zákona byl návrh územního plánu Mikulov zveřejněn v plném znění na adrese http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/samosprava-mesta/koncepcni-a-rozvojove-materialy/detail/?contentId=166608.

Součástí návrhu je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb., v platném znění) a posouzení vlivu koncepce územního plánu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).

Pořizovatel oznamuje zahájení řízení o územním plánu podle § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a oznamuje, že veřejné projednání návrhu změny územního plánu se koná

v úterý 4. 12. 2018 v 15.00 hodin

se schůzkou všech pozvaných ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Mikulově.

Dalibor Pěnčík, odborný zaměstnanec odboru rozvoje a živnostenského podnikání MěÚ Mikulov

Mikulov znak