ZVEŘEJNĚNÍ č. 53/MA-2018 - Nemovité věci (prostory k podnikání) určené k pronájmu

ZVEŘEJNĚNÍ č. 53/MA-2018

Město Mikulov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout prostory k podnikání v budově č. p. 979, která je součástí pozemku p. č. 1949 (č. or. 9 na ul. Nádražní) v katastrálním území Mikulov na Moravě, o celkové výměře 42 m². Uvedená nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 10 001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav, vlastník město Mikulov.

V nabídce je zájemce povinen uvést:

-          výši nájemného,

-          účel užívání předmětu nájmu a dobu trvání nájemního vztahu.

Požadované nájemné bude činit minimálně částku 1 100 Kč/m²/rok bez DPH.

Změna účelu užívání k předloženému podnikatelskému záměru bude realizována na vlastní náklady nájemce.

K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat nabídky v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov, do 19. 11. 2018 do 13.00 hod. s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 53/MA-2018 – NEOTVÍRAT“.

Město Mikulov žádá zájemce, aby kromě identifikačních údajů uvedli ve své nabídce také telefonní číslo pro případnou další komunikaci.

Město Mikulov dále sděluje, že v rámci projednání pronájmu v orgánech obce a při případném uzavření smlouvy budou zpracovány osobní údaje zájemce o nabízené nemovitosti. Bližší informace je možné získat na webových stránkách města Mikulov http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

Pokud nebude nabídka ke zveřejnění doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve zveřejnění, nepovažuje se za podanou a nebude se k ní přihlížet.

Zveřejnění tohoto záměru bylo schváleno Radou města Mikulov na její schůzi dne 16. 10. 2018 usnesením č. 26 (bod č. 1).

Majetkoprávní odbor Městský úřad Mikulov

Mikulov znak