Výpis Usnesení Zastupitelstva města 28. 11. 2018

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Výpis Usnesení č. 2/2018/I

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 28.11.2018 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16,00 hod.

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 2: 

Pro:  24  Proti:  0  Zdržel se:  0     

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola Usnesení č. 28/2018/H ze dne 19. 9. 2018 a Usnesení č. 1/2018/I ze dne 31. 10. 2018

3. Zpráva o činnosti RM za období od 19. 9. 2018 do 12. 11. 2018

4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

4.1.    Prodej nemovité věci – jednotky č. 1072/15 v budově č.p. 1071 a č.p. 1072, která je součástí pozemku p.č. 2199 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. 22. dubna, kupující: manželé V. J. a L. J.

4.2.    Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 4376/51 v k.ú. Mikulov na Moravě u G- centra, kupující: E.ON Distribuce, a.s.

          4.3.    Prodej částí pozemku p.č. 751/3 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Na Jámě, kupující  manželé P. D. a M. D.

5. Svěření úkolů místostarostkám

6. Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na rok 2018       

7. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mikulov v roce 2018 – SRPDŠ při   Gymnáziu a Střední odborné škole Mikulov        

8. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

9. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

10. Závěr

 

Usnesení č. 2:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 3:

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 28.11.2018 pana Ing. Petra Marcinčáka a pana Ing. Vladimíra Zicha.

Hlasování č. 4: 

Pro:  24  Proti:  0  Zdržel se:  0 

 

Bod č. 2 Kontrola Usnesení č. 28/2018/H ze dne 19.09.2018 a Usnesení č. 1/2018/I ze dne 31.10.2018

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje kontrolu Usnesení č. 28/2018/H ze dne 19.09.2018 a Usnesení č. 1/2018/I ze dne 31.10.2018.

Hlasování č. 5:

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  1         

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM za období od 19.09.2018 do 12.11.2018

Usnesení č. 5:

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 19.09.2018 do 12.11.2018.

Hlasování č. 6:

Pro:  22  Proti:  0  Zdržel se:  2

 

Bod č. 4 Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

Bod č. 4.1. Prodej nemovité věci – jednotky č. 1072/15 v budově č. p. 1071 a č. p. 1072, která je součástí pozemku p. č. 2199 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 22. dubna, kupující manželé V.J. a L.J. 

Usnesení č. 6:

ZM Mikulov schvaluje prodej nemovité věci – jednotky č. 1072/15 (jiný nebytový prostor) v budově č. p. 1071 a č. p. 1072, která je součástí pozemku p. č. 2199 vč. spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a zastavěného pozemku p. č. 2199 o velikosti 17896/115818 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 22. dubna za kupní cenu 1 510 000,- Kč manželům V.J. a L.J., bytem Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 7:

Pro:  22  Proti:  Zdržel se:  2

Bod č. 4.2. Prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 4376/51 v k. ú. Mikulov na Moravě u

G-centra, kupující E.ON Distribuce, a.s.

Usnesení č. 7:

ZM Mikulov schvaluje prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 4376/51 (ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Mikulov na Moravě u G-centra (dle geometrického plánu č. 4089-225/2018 se jedná o pozemek p. č. 4376/54 o výměře 25 m2) za kupní cenu 62 500,- Kč bez DPH společnosti E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ 280 85 400 a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem. 

Hlasování č. 8:

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  1

Bod č. 4.3. Prodej nemovitých věcí – částí pozemku p. č. 751/3 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Na Jámě, kupující manželé P.D. a M.D.

Usnesení č. 8:

ZM schvaluje prodej nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Na Jámě: částí pozemku p. č. 751/3 (dle geometrického plánu č. 3471-258/2013 se jedná o pozemek p. č. 751/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a pozemek p. č. 751/4, trvalý travní porost o výměře 14 m2) za kupní cenu 55 000,- Kč, kupující – manželé P.D. a M.D., bytem Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem. 

Hlasování č. 9:

Pro:  24  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 5 Svěření úkolů místostarostkám

Usnesení č. 9: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM svěřuje místostarostce Bc. Leoně Alexové MBA a místostarostce Sylvě Chludilové úkoly takto:

 

Místostarostka Bc. Leona Alexová, MBA

Řízení, koordinace a kontrola těchto činností:

Organizace dopravy ve městě

Opravy a údržba místních komunikací a chodníků, vč. zimní údržby

Opravy a údržba bytových domů, bytů a prostor sloužících k podnikání v majetku města

Vztahy k obchodní korporaci TEDOS Mikulov, s.r.o.

Odpadové hospodářství města, vč. vztahů k STKO Mikulov s.r.o.

Příprava a realizace investic města

Vyjadřování se ke stavbám jiných subjektů, kde je město účastníkem řízení

Tělovýchova a sport

Místostarostka Bc. Leona Alexová, MBA je při zajišťování výše vymezených úkolů oprávněna jednat jménem města, avšak v souladu s usnesením příslušného orgánu města, bylo-li přijato.

Místostarostka Sylva Chludilová

Řízení, koordinace a kontrola těchto činností:

Majetek města, vč. evidence bytů, pronajímání bytů a prostor sloužících k podnikání

Rozvoj cestovního ruchu ve městě

Očista města (úklid) a péče o veřejnou zeleň na pozemcích města, mobiliář města

Samospráva ve školství

Sociální politika města

Kultura ve městě, vč. vztahů k Mikulovské rozvojové, s.r.o. a volnočasové aktivity (zejména sestavování ročního plánu kulturních akcí, kontrola jeho dodržování, spolková činnost)

Místostarostka Sylva Chludilová je při zajišťování výše vymezených úkolů oprávněna jednat jménem města, avšak v souladu s usnesením příslušného orgánu města, bylo-li přijato.

Místostarostky a starosta se vhodným způsobem vzájemně informují o výkonu své působnosti.

Hlasování č. 10:

Pro:  21  Proti:  3  Zdržel se:  0

 

Bod č. 6 Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na r. 2018

Usnesení č. 10: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM schvaluje vyjmout z rozpočtu města Mikulov částku  nevyčerpanou ke dni rozhodnutí ZM na položce Městská knihovna a galerie - přebudování bývalé hasičské zbrojnice – příprava.

Hlasování č. 11:

Pro:  7  Proti:  13  Zdržel se:  4

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 11:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na r. 2018 s tím, že příjmy rozpočtu města se zvyšují o částku 5.635 tis. Kč a výdaje se rozpočtu se zvyšují o částku 4.389 tis. Kč a schválený schodek rozpočtu se snižuje o 1.246 tis. Kč.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky – přílohy č. 2 a změnu závazných ukazatelů ve vztahu k příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 3.

Hlasování č. 12:

Pro:  20  Proti:  1  Zdržel se:  3

 

Bod č. 7 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mikulov v roce 2018 – SRPDŠ při Gymnáziu a Střední odborné škole Mikulov

Usnesení č. 12:

  1. 1. ZM v souladu s § 85 písm. c) a § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v zn. p. p., schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov SRPDŠ při Gymnáziu a  Střední odborné škole Mikulov.
  1. 2. ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zn. p. p.,  schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého znění.

Hlasování č. 13 :

Pro:  24  Proti:  0  Zdržel se:  0

Bod č. 8 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 9 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

 

Bod č. 10 Závěr

V Mikulově dne 29.11.2018

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Bc. Leona Alexová, místostarostka města Mikulov

Sylva Chludilová,místostarostka města Mikulov

Mikulov znak