Seznam výborů Zastupitelstva města Mikulova

Výbory zastupitelstva města jsou poradními, iniciativními a kontrolními orgány.

Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, případně plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo.

Členové:

Ing. Vladimír Zich – předseda

Bc. Jiří Pelant, DiS.

Ing. Petr Marcinčák, BA

Ing. Antonín Fabičovič

RNDr. Jiří Matuška

JUDr. Vojtěch Mihalík

Ing. Jiří Daniel, MBA, MSc.

 

Kontrolní výbor kontroluje, jak se plní usnesení zastupitelstva a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory obecním úřadem a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.

Členové:

Ing. Vlastimil Mihalík

Mgr. Vojtěch Jedlička

Silvie Pelant Janatová

Mgr. Rostislav Souchop

Mgr. Zbyněk Tureček

MUDr. Milan Poláček

Mgr. Kateřina Šílová

Osadní výbor je specifickým výborem, jehož členy jsou občané s trvalým pobytem v části obce, kde se osadní výbor zřizuje. V našem případě Mušlov.
Předkládá zastupitelstvu obce, radě a výborům návrhy týkající se rozvoje části města a rozpočtu města. Vyjadřuje se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě k rozhodnutím, pokud se týkají části města. Vyjadřuje se orgánům města k připomínkám a podnětům předkládaným občany města, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v dané části města.

Členové:

Adam Gálik, BA – předseda

Zuzana Pudelková

David Svoboda

Jan Kavalec

Vladimír Vébr

Příště vám přineseme přehled jednotlivých komisí Rady města Mikulov.

Jitka Sobotková

Mikulov znak