Město Mikulov nabízí k pronájmu nebytový prostor

  • Nabídka prostor ve vlastnictví města Mikulov na ulici Nádražní č. or. 9 k pronájmu

Město Mikulov nabízí k pronájmu prostory určené k podnikání v budově č. p. 979, která je součástí pozemku p. č. 1949 (č. or. 9 na ul. Nádražní) v katastrálním území Mikulov na Moravě, o celkové výměře 97 m2. Požadované nájemné bude činit minimálně částku 1 100 Kč/m2/rok bez DPH.

V nabídce je zájemce povinen uvést:

- výši nájemného,

- účel užívání předmětu nájmu a dobu trvání nájemního vztahu.

Změna účelu užívání k předloženému podnikatelskému záměru bude realizována na vlastní náklady nájemce. K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat nabídky v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov do 11. 2.2019 do 15.00 hod. s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 1/MA-2019 – NEOTVÍRAT“. Město Mikulov žádá zájemce, aby kromě identifikačních údajů uvedli ve své nabídce také telefonní číslo pro případnou další komunikaci.

V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, tel.: 519 444 524.

  • Nabídka prostor ve vlastnictví města Mikulov na ulici Alfonse Muchy č. or. 2 k pronájmu

Město Mikulov nabízí k pronájmu prostory určené k podnikání v budově č. p. 223, která je součástí pozemku p. č. 49 (č. or. 2 na ul. Alf. Muchy) v katastrálním území Mikulov na Moravě, o celkové výměře 54,5 m2. Požadované nájemné bude činit minimálně částku 1 000 Kč/m2/rok bez DPH.

V nabídce je zájemce povinen uvést:

- výši nájemného,

- účel užívání předmětu nájmu a dobu trvání nájemního vztahu.

Změna účelu užívání k předloženému podnikatelskému záměru bude realizována na vlastní náklady nájemce. K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat nabídky v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 692 01 Mikulov do 11. 2. 2019 do 15.00 hod. s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 2/MA-2019 – NEOTVÍRAT“. Město Mikulov žádá zájemce, aby kromě identifikačních údajů uvedli ve své nabídce také telefonní číslo pro případnou další komunikaci.

V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, tel.: 519 444 524.

Simona Vychodilová, Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov

Mikulov znak