Platby místních poplatků roku 2019

Finanční odbor Městského úřadu Mikulov informuje občany, že od 1. 1. do 31. 5. 2019 běží splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále „komunální odpad“).

Od 1. 1. do 28. 2. 2019 běží splatnost místního poplatku ze psů.

Zastupitelstvo města Mikulov na svém jednání konaném dne 13. 12. 2018 schválilo v obecně závazné vyhlášce č. 6/2018 o místním poplatku za „komunální odpad“ sazbu poplatku na rok 2019 ve výši 600 Kč a následující úlevu:

  • Úleva ve výši 300 Kč se poskytne poplatníkům, kteří k 1. 1. příslušného kalendářního roku, za který se poplatek platí, dosáhli věku 70 a více let, a dětem, které v roce, za který se platí, dosáhnou nejvýše 2 let.

Co se týče osvobození od platby místního poplatku je poplatník povinen údaj rozhodný pro osvobození ohlásit nejpozději do data splatnosti poplatku – tzn. do 31. 5. 2019 na finančním odboru MěÚ Mikulov. Pokud nebude tato povinnost splněna, nárok na osvobození zaniká a poplatková povinnost zůstává.

Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2018 o místním poplatku za „komunální odpad“ najdete na webových stránkách města Mikulov www.mikulov.cz.

Platbu lze provést bankovním převodem se  správným variabilním symbolem, uvedeným na jednotlivých složenkách, hotovostně nebo platební kartou na terminále, který je umístěn v přízemí na podatelně MěÚ Mikulov, kde se nachází hlavní pokladna.

Veškeré informace týkající se místního poplatku za „komunální odpad“ obdržíte na finančním odboru, dveře č. 352. 2. poschodí (výtahem 5 podlaží), kde je zřízeno i tzv. výběrčí místo, nebo na tel. č. 519 444 517 – místní poplatek za odpady, 519 444 530 – místní poplatek ze psů. 

Finanční odbor MěÚ Mikulov

Mikulov znak