• zpravodajmikulov.cz
 • Zprávy z radnice
 • Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky konat?

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 24. a 25. května 2019. Dne 24. května 2019 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. května 2019 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 

Za jakých podmínek má občan jiného členského státu EU právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky?

Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

 • nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,
 • je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu na území České republiky (tj. nejméně od 10. dubna 2019),
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
 • je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Co je to seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu a jak se do něj občan jiného členského státu zapíše?

Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“). Tento seznam sestavuje obecní úřad pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu zapsán, jestliže

 • o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky požádal již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a nadále splňuje podmínky pro výkon práva volit,
 • je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí a u obecního úřadu v místě svého pobytu požádá o přenesení svých údajů z tohoto dodatku do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 
 • o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky požádá.

Jak a do kdy požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu?

1) Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí na území České republiky, podá u obecního úřadu, v místě svého pobytu, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.


2) Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, projeví svou vůli hlasovat v těchto volbách na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 14. dubna 2019 do 16.00 hodin, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu; to neplatí v případě, že občan jiného členského státu EU požádal o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky již při minulých volbách do Evropského parlamentu a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu a stále splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky (těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na příslušném obecním úřadě).

Aby občané mohli využít i poslední den lhůty, bude v neděli 14. 4. 2019 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. možné podat žádosti v přízemí budovy městského úřadu, vpravo od vchodu (agenda občanských průkazů a cestovních dokladů).

Žádosti podle odstavce 1) i 2) je nutné podávat osobně. Při podání žádosti se občan jiného členského státu EU prokáže platným průkazem totožnosti. Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději do 9. května 2019, informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. 

Co musí být k žádosti o zapsání do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu připojeno?

K žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a k žádosti o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede:

 • svoji státní příslušnost,
 • místo pobytu,
 • adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci (kde hlasoval v minulých volbách do Evropského parlamentu) a
 • to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

Alena Vargová

2 EU brusel