Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mikulov

P O Z V Á N K A 
na zasedání Zastupitelstva města Mikulov 
středa 22. května 2019 v 16.00 hodin
zasedací sál Městského úřadu Mikulov 

PROGRAM:

 

1. Zahájení

2. Kontrola usnesení č. 4/2019/I ze dne 25. 2. 2019

3. Zpráva o činnosti RM za období od 25. 2. 2019 do 29. 4. 2019

4. Zápisy z jednání kontrolního výboru

5. Zápis z jednání osadního výboru

6. Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

6/1       Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 867 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. U Lomu, kupující: L. Z.

6/2       Žádost o prodej pozemků p. č. 3000/10 a p. č. 3000/15 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé: J. K. a J. K.

6/3       Žádost o prodej pozemku p. č. 3000/5 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: B. B.

6/4       Žádost o prodloužení termínu plnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p. č. 1627, vč. rozestavěné stavby v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Koněvova, žadatel: J. M.

6/5       Žádost nájemníků BD na ul. Nová č. or. 15, č. p. 1021 v Mikulově o odprodej bytů

6/6       Návrh Kupní smlouvy o převodu pozemků v lokalitě „Kasárna“ z majetku korporace PORTA SPES, a. s., se sídlem Brno-Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov.

7. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na rok 2019

8. Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření Smluv o poskytnutí dotací

9. Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s. r. o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01

10. Změna dozorčí rady korporace TEDOS Mikulov s. r. o., se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1584/1, PSČ 692 01

11. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místních poplatcích, kterým se mění OZV č. 9/2017 o místních poplatcích

12. Návrh na zřízení služby Senior taxi ve městě Mikulov

13. Podnět JUDr. Mihalíka ve věci Gymnázim Mikulov

14. Návrh AOPK ČR, Správy CHKO Pálava se sídlem v Mikulově – regulace návštěvnosti v PP Lom Janičův vrch

15. Memorandum o spolupráci mezi městem Mikulov a Gymnáziem a střední odbornou školou Mikulov

16. Memorandum o spolupráci mezi městem Mikulov a Střední vinařskou školou Valtice

17. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

18. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

19. Závěr

 

V Mikulově dne 10. 5. 2019

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mikulov znak