Výpis usnesení Zastupitelstva města 22. 5. 2019

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Výpis Usnesení č. 5/2019/I

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 22. 5. 2019 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16,00 hod.

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 2: 

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  0     

                                                            

Program:

1. Zahájení

2. Kontrola Usnesení č. 4/2019/I ze dne 25. 2. 2019

3. Zpráva o činnosti RM za období od 25. 2. 2019 do 29. 4. 2019

4. Zápisy z jednání kontrolního výboru

5. Zápis z jednání osadního výboru

6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

 6/1   Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 867 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě U Lomu, kupující: L. Z.

 6/2   Žádost o prodej pozemků p. č. 3000/10 a p. č. 3000/15 v k. ú. Mikulov na  Moravě, žadatelé: J. K. a J. K.

 6/3   Žádost o prodej pozemku p. č. 3000/5 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: B. B.

 6/4   Žádost o prodloužení termínu plnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p. č. 627, vč. rozestavěné stavby v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Koněvova, žadatel: J. M.

 6/5   Žádost nájemníků BD na ul. Nová č. or. 15, č. p. 1021 v Mikulově o odprodej bytů

 6/6   Návrh Kupní smlouvy o převodu pozemků v lokalitě „Kasárna“ z majetku  korporace PORTA SPES, a.s., se sídlem Brno-Řečkovice, Maříkova 1899/1,  PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov.

7. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na rok 2019

8. Schválení  poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření  Smluv o poskytnutí dotací

9. Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se  sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01

10. Změna dozorčí rady korporace TEDOS Mikulov s. r. o., se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1584/1, PSČ 692 01

11. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místních poplatcích, kterým se mění OZV č. 9/2017 o místních poplatcích

12. Návrh na zřízení služby Senior taxi ve městě Mikulov

13. Podnět JUDr. Mihalíka ve věci Gymnázia Mikulov

14. Návrh AOPK ČR, Správy CHKO Pálava se sídlem v Mikulově - regulace návštěvnosti v PP Lom Janičův vrch

15. Memorandum o spolupráci mezi městem Mikulov a Gymnáziem a střední odbornou školou Mikulov

16. Memorandum o spolupráci mezi městem Mikulov a Střední vinařskou školou Valtice

17. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

18. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

19. Závěr

Usnesení č. 2:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 3:

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 22.05.2019 paní Bc. Leonu Alexovou a Mgr. Jaromíra Crhana.

Hlasování č. 4: 

Pro:  22  Proti:  0  Zdržel se:  0 

 

Bod č. 2 Kontrola usnesení č. 4/2019/I ze dne 25.02.2019 

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje kontrolu Usnesení č. 4/2019/I ze dne 25.02.2019.

Hlasování č. 5:

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  0         

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM za období od 25.02.2019 do 29.04.2019

Usnesení č. 5:

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 25.02.2019 do 29.04.2019.

Hlasování č. 6:

Pro:  21  Proti:  0  Zdržel se:  2

 

Bod č. 4 Zápisy z jednání kontrolního výboru konaného dne 27.02. a 06.05.2019

Usnesení č. 6:

ZM bere na vědomí doporučení kontrolního výboru, aby při zadávání veřejných zakázek na projekční práce na budování dopravní infrastruktury byly osloveny i jiné společnosti než Viadesigne s.r.o. z důvodu zvýšení kvality prováděních projekčních prací.

ZM bere na vědomí doporučení kontrolního výboru, aby při ukončování rozpravy bylo postupováno podle metodického pokynu MV ČR (… Pokud nastane důvod pro ukončení rozpravy, měla by být dána možnost vyjádřit se ještě všem, kteří se před tímto okamžikem do rozpravy přihlásili …)

ZM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 27.02. a 06.05.2019. 

Hlasování č. 7:

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 5 Zápis z jednání osadního výboru

Usnesení č. 7:

 1. a) určuje počet členů osadního výboru – 7 členů
 2. b) ZM odvolává předsedu osadního výboru p. Adama Gálika, BA a volí předsedou       osadního výboru p. Jana Kavalce.
 3. c) ZM volí členky osadního výboru Janu Kavalcovou a Janu Vebrovou.
 4. d) ZM bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru.

Hlasování č. 8:

Pro:  22  Proti:  1  Zdržel se:  0

 

Bod č. 6  Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

Bod č. 6.1. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 867 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. U Lomu, kupující: L.Z.

Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje prodej nemovité věci – pozemku p. č. 867 (zahrada) o výměře 385 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. U Lomu panu L.Z., bytem Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 9:

Pro:  19  Proti:  1  Zdržel se:  3

Bod č. 6.2. Žádosti o prodej pozemků p. č. 3000/10 a p. č. 3000/15 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatelé: J.K. a J.K.

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo města Mikulov zamítá žádosti č. j. MUMI 18055317 p. J.K., Břeclav – Charvatská Nová Ves a č. j. MUMI 18055319 p. J.K., Mikulov o prodej nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě - pozemků  p. č. 3000/10 a p. č. 3000/15.

ZM ukládá RM zajistit zpracování studie využití dané lokality.

Hlasování č. 11:

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  0

Bod č. 6.3. Žádost o prodej pozemku p. č. 3000/5 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: B.B.

Usnesení č. 10:

Zastupitelstvo města Mikulov zamítá žádost č. j. MUMI 19001559 p. B.B., bytem Mikulov o prodej nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě - pozemku  p. č. 3000/5.

ZM ukládá RM zajistit zpracování studie využití dané lokality.

Hlasování č. 12:

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se: 0

Bod č. 6.4. Žádost o prodloužení termínu plnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p. č. 1627, vč. rozestavěné stavby v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Koněvova, žadatel: Ing. J.M.

Usnesení č. 11: (protinávrh JUDr. Budínová)

ZM bod odkládá do příštího jednání ZM.

Hlasování č. 13:

Pro:  20  Proti:  2  Zdržel se:  1

Bod č. 6.5. Žádost nájemníků BD na ul. Nová č. or. 15, č. p. 1021 v Mikulově o odprodej bytů

Usnesení č. 12:

ZM zamítá žádost č. j. MUMI 3771/19 nájemníků bytového domu na ul. Nová č. or. 15, č. p. 1021 v Mikulově o odprodej jejich nájemních bytů.

Hlasování č. 14 :

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  0

Bod č. 6.6. Návrh Kupní smlouvy o převodu pozemků v lokalitě „Kasárna“ z majetku korporace PORTA SPES, a.s., se sídlem Brno – Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov

Usnesení č. 13:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu pozemků p. č. 2532/429 a p. č. 2532/430 v k. ú. Mikulov na Moravě z majetku korporace PORTA SPES, a.s., se sídlem Brno-Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, IČ: 29369886, do vlastnictví Města Mikulov, za podmínek dle návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka.

Hlasování č. 15:

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  4

 

Bod č. 7 Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na r. 2019

Usnesení č. 14:

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy rozpočtu města se zvyšují o částku 11.219 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 11.219 tis. Kč s tím, že schválený schodek rozpočtu se nemění a v rozpočtu se vytváří rezerva ve výši 3.350 tis. Kč.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky -  přílohy č. 2 a změnu závazných ukazatelů ve vztahu k příspěvkovým organizacím dle přílohy č. 3.

ZM bere na vědomí schválení rozpočtového opatření č. 1.

Hlasování č. 16:

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 8 Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření Smluv o poskytnutí dotací

Usnesení č. 15:

ZM souhlasí s tím, že procesně se hlasuje o každém z bodů zvlášť.

Hlasování č. 17:

Pro:  22  Proti:  0  Zdržel se:  0

Usnesení č. 16: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM schvaluje individuální dotace, tak jak jsou navrženy s tím, že Okrašlovacímu spolku se schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč.

Hlasování č. 18:

Pro:  12  Proti:  6  Zdržel se:  4

Návrh nebyl přijat.

 

Usnesení č. 17: (protinávrh pí. Chludilová)

ZM schvaluje vrácení všech žádostí o poskytnutí individuálních dotací k novému projednání RM Mikulov.

Hlasování č. 19:

Pro:  16  Proti:  2  Zdržel se:  3

 

Usnesení č. 18: (protinávrh p. Stacha)

ZM souhlasí s vyřazením poskytnutí dotace pro Sparta boxing club z dotačního programu – Podpora rozvoje v oblasti sportu v roce 2019.

ZM pověřuje kontrolní výbor k provedení kontroly, jestli údaje uvedené v žádosti byly správné a následně pověřuje komisi pro poskytnutí dotací novým projednáním žádosti.

Hlasování č. 20:

Pro:  19  Proti:  2  Zdržel se:  1

 

Usnesení č. 19:

ZM schvaluje vyřazení poskytnutí dotací pro Sparta boxing club v dotačním programu – Podpora rozvoje v oblasti sportu v r. 2019 a individuálních dotací a schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov v souladu se změnou provedenou na jednání ZM

Hlasování č. 21:

Pro:  21  Proti:  0  Zdržel se:  1

 

Bod č. 9 Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01

Usnesení č. 20:

Zastupitelstvo města:

 1. Schvaluje změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, IČ: 27689310 v čl. VI část B

Jednatelé takto:

 • odst. 1 zní: „1. Společnost má dva jednatele.“,

-    odst. 3 zní: „3. Jednatelé zastupují společnost ve všech záležitostech samostatně. K  

      rozhodování o obchodním vedení společnosti je potřeba souhlasu obou jednatelů.“,

 • odst. 7 zní: „Jednatelé jsou za svou činnost honorováni dle samostatné dohody o výkonu funkce.“,
 • v odst. 8 zní: „Podíl na zisku lze rozdělit také mezi jednatele na základě rozhodnutí valné hromady.“.
 1. Schvaluje vyhotovení nového úplného znění zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01 v souladu se změnou podle bodu 1 tohoto usnesení.
 2. Pověřuje starostu k jednání za jediného společníka při sepsání a podepsání notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1.
 3. Pověřuje notářku JUDr. Ivu Celnarovou sepsáním notářského zápisu o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Náměstí 158/1, PSČ 692 01, podle bodu 1 tohoto usnesení.
 4. Pověřuje jednatele obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, aby podal návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.
 5. Navrhuje orgánu vykonávajícímu působnost valné hromady korporace Mikulovská rozvojová s.r.o. za nového jednatele paní Ing. Markétu Sojkovou.

Hlasování č. 22:

Pro:  15  Proti:  4  Zdržel se:  3

 

Bod č. 10 Změna dozorčí rady korporace TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1584/1, PSČ 9692 01

Usnesení č. 21:

Zastupitelstvo města navrhuje orgánu vykonávajícímu působnost valné hromady korporace TEDOS Mikulov s.r.o., IČ: 26949962, se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1584/1, PSČ 692 01:

 1. odvolat paní Ing. Marii Leskovjanovou, z funkce člena dozorčí rady dnem rozhodnutí orgánu korporace,
 2. zvolit paní Bc. Leonu Alexovou MBA, do funkce člena dozorčí rady korporace s účinností dnem rozhodnutí orgánu korporace.

Hlasování č. 23:

Pro:  20  Proti:  0  Zdržel se:  2

 

Bod č. 11 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2017 o místních poplatcích

Usnesení č. 22:

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mikulov č.  1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2017 o místních poplatcích v předloženém znění s úpravou v odst. 1 b) se slovo užitkové změní na dřeviny a oddělí se čárkou.

Hlasování č. 24:

Pro:  22  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 12 Návrh na zřízení služby Senior taxi ve městě Mikulov

Usnesení č. 23:

Zastupitelstvo města schvaluje vznik služby Senior taxi na území města Mikulova za podmínek uvedených v předloženém materiálu

Hlasování č. 25:

Pro:  21  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 13 Podnět zastupitele JUDr. Vojtěcha Mihalíka ve věci Gymnázia a střední odborné školy Mikulov

Návrh usnesení č. 24:

ZM schvaluje nepodnikat žádné kroky ve věci převzetí Gymnázia Mikulov.

Hlasování č. 26:

Pro:  19  Proti:  3  Zdržel se:  0

 

Bod č. 14 Návrh AOPK ČR, Správy CHKO Pálava se sídlem v Mikulově – regulace návštěvnosti v PP Lom Janičův vrch

Usnesení č. 25: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM ukládá RM, aby do ZM konaného dne 26.06.2019 byla připravena ve spolupráci s AOPK ČR, konkrétní smlouva o výpůjčce a návrh na provozování přírodní památky městem.

Hlasování č. 27:

Pro:  9  Proti:  12  Zdržel se:  1

Návrh nebyl přijat. 

Usnesení č. 26:

ZM odmítá návrh AOPK ČR, Správy CHKO Pálava se sídlem v Mikulově, na zřízení a provozování přírodního koupaliště v PP Lom Janičův vrch.

Hlasování č. 28:

Pro:  13  Proti:  1  Zdržel se:  8

 

Bod č. 15 Memorandum o spolupráci mezi městem Mikulov a Gymnáziem a střední odbornou školou Mikulov   

Usnesení č. 27:

Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o spolupráci s Gymnáziem a střední odbornou školou Mikulov a pověřuje starostu města jeho podepsáním.

Hlasování č. 29:

Pro:  21  Proti:  0  Zdržel se:  1

 

Bod č. 16 Memorandum o spolupráci mezi městem Mikulov a Střední vinařskou školou Valtice

Usnesení č. 28:

Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o spolupráci se Střední vinařskou školou Valtice a pověřuje starostu města jeho podepsáním.

Hlasování č. 30:

Pro:  22  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 17 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

 

Bod č. 18 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

 

Bod č. 19 Závěr

 

V Mikulově dne 30.05.2019

                                                   ……………………………….

                                                           Rostislav Koštial

                                                       starosta města Mikulov   

………………………………                                  ……………………………………

     Bc. Leona Alexová                                                          Sylva Chludilová

místostarostka města Mikulov                                místostarostka města Mikulov

Usnesení ZM najdet tak zde:

http://www.mikulov.cz/digitalAssets/380084_ZM_VU_5-2019.pdf


Mikulov znak