Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mikulov 26. 6. 2019

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města na den 26. června (středa) 2019 v 16,00 hod. do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

 

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Kontrola Usnesení č. 5/2019/I ze dne 22. 5. 2019

3. Zpráva o činnosti RM za období od 13. 5. 2019 do 10. 6. 2019

4. Zápis z jednání kontrolního výboru

5. Zápis z jednání finančního výboru

6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

6. 1 Žádost o prodej nemovité věci - pozemku p.č. 8504 jehož součástí je stavba –budova bez č.p./č.ev. (vodárenská věž) v k.ú. Mikulov na Moravě na Mušlově, žadatel V. M.

6. 2 Budoucí prodej nemovitých věcí - pozemků p.č.1678/2,1678/3,1678/4 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě nad ul. Zlámalova, budoucí kupující CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s

6.3 Žádost o prodloužení termínu plnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p. č. 1627, vč. rozestavěné stavby v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Koněvova, žadatel: J.M.

6.4 Návrh na odstranění prodejních stánků v lokalitě ul. Alf. Muchy, navrhovatel: V.M.

6.5 Návrh Kupní smlouvy o převodu pozemků a dopravní infrastruktury v lokalitě areálu bývalých kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti MORAVOSTAV, a.s. , stavební společnost, se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov

7. Účetní závěrka města Mikulov k 31. 12. 2018

8. Závěrečný účet města Mikulov za rok 2018

9. Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov na rok 2019

10. Schválení  poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření Smluv o poskytnutí dotací

11. Žádost o změnu příjemce dotace – Eurotrialog Mikulov 2019

12. Akční plán města Mikulov 2019 -2022

13. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se mění a doplňuje OZV Města Mikulova č. 7/2018 o nočním klidu

14. Změna Stanov dobrovolného svazku obcí Mikulovsko

15. Návrh zastupitele JUDr. Vojtěcha Mihalíka na zřízení funkce městského architekta a zahradního architekta

16. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

17. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

18. Závěr

 

V Mikulově dne 12. 6. 2019

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mikulov znak