Výpis Usnesení č. 6/2019/I Zastupitelstva města Mikulov

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Výpis Usnesení č. 6/2019/I

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 26.06.2019 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16,00 hod.

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 3: 

Pro:  20  Proti:  0  Zdržel se:  0     

                                                            

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola Usnesení č. 5/2019/I ze dne 22. 5. 2019
  3. Zpráva o činnosti RM za období od 13. 5. 2019 do 10. 6. 2019
  4. Zápis z jednání kontrolního výboru
  5. Zápis z jednání finančního výboru
  6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

6.1.  Žádost o prodej nemovité věci  - pozemku p.č. 8504 jehož součástí je stavba –budova  bez č.p./č.ev. (vodárenská věž) v k.ú. Mikulov na Moravě na Mušlově, žadatel V. M.

6.2.  Budoucí prodej nemovitých věcí - pozemků p.č.1678/2,1678/3,1678/4 v k.ú. Mikulov  na Moravě v lokalitě nad ul. Zlámalova, budoucí kupující CHÂTEAU VALTICE –  Vinné sklepy Valtice, a.s  

6.3. Žádost o prodloužení termínu plnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p. č. 1627,  vč. rozestavěné stavby v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Koněvova, žadatel: J.M.

6.4.  Návrh na odstranění prodejních stánků v lokalitě ul. Alf. Muchy, navrhovatel: V.M.

6.5.  Návrh Kupní smlouvy o převodu pozemků a dopravní infrastruktury v lokalitě areálu bývalých kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti MORAVOSTAV, a.s. , 

        stavební společnost, se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do  vlastnictví Města Mikulov

7. Účetní závěrka města Mikulov k 31. 12. 2018

8. Závěrečný účet města Mikulov za rok 2018

9. Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov na rok 2019

10. Schválení  poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení  uzavření Smluv o poskytnutí dotací

11. Žádost o změnu příjemce dotace – Eurotrialog Mikulov 2019

12. Akční plán města Mikulov 2019 -2022

13. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se mění a doplňuje OZV Města   Mikulova č. 7/2018 o nočním klidu

14. Změna Stanov dobrovolného svazku obcí Mikulovsko

15. Návrh zastupitele JUDr. Vojtěcha Mihalíka na zřízení funkce městského architekta a  zahradního architekta

16. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

17. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

18. Závěr

 

Usnesení č. 2:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 4:

Pro:  21  Proti:  0  Zdržel se:  0 

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 26.06.2019 paní Sylvu Chludilovou a pana MUDr. Milana Poláčka.

Hlasování č. 5: 

Pro:  21  Proti:  0  Zdržel se:  0 

 

Bod č. 2 Kontrola usnesení č. 5/2019/I ze dne 22.05.2019 

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje kontrolu Usnesení č. 5/2019/I ze dne 22.05.2019.

Hlasování č. 6:

Pro: 20      Proti:       Zdržel se: 1      

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM za období od 13.05.2019 do 10.06.2019

Usnesení č. 5:

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 13.05.2019 do 10.06.2019.

Hlasování č. 7:

Pro:  18  Proti:  0  Zdržel se:  3

 

Bod č. 4 Zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 12.06.2019

Usnesení č. 6:

1) ZM schvaluje individuální dotaci spolku SPARTA BOXING CLUB Mikulov, z.s. na Mezinárodní turnaj mládeže o Pohár města Mikulova ve výši 15.000,- Kč.

2) ZM bere na vědomí doporučení KV vyhlásit veřejné výběrové řízení na provoz penzionu.

3) ZM pověřuje vedení města zpracovat podrobný harmonogram obsazení areálu BORS.

4) ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 12. 6. 2019.

Hlasování č. 8:

Pro:  18  Proti:  1  Zdržel se:  2

 

Bod č. 5 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.06.2019

Usnesení č. 7:

ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 12.06.2019.

Hlasování č. 9:

Pro:  21  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 6 Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

Bod č. 6.1. Žádost o prodej nemovité věci  - pozemku p. č. 8504 jehož součástí je stavba –budova bez č.p./č.ev. (vodárenská věž) v k. ú. Mikulov na Moravě na Mušlově, žadatel V. M.

Usnesení č. 8:

ZM zamítá žádost JUDr. V. M., bytem Mikulov o odprodej nemovité věci - pozemku v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Mušlov - p. č. 8504, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2  jehož součástí je stavba bez č.p./č.ev. - stavba technického vybavení (vodárenská věž) a ukládá odboru rozvoje a živn. podnikání zapsat  nemovitost do národní databáze brownfieldů.

Hlasování č. 10:

Pro:  14  Proti:  2  Zdržel se:  5

 

Bod č. 6.2. Budoucí prodej nemovitých věcí - pozemků p. č. 1678/2,1678/3,1678/4 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě nad ul. Zlámalova, budoucí kupující CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s    

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo města schvaluje budoucí odprodej nemovitých věcí -  pozemků p. č.:  1678/2, 1678/3 a 1678/4 o celkové výměře 2675 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě nad ul. Zlámalova společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a. s., Vinařská 407, PSČ 691 42 Valtice za kupní cenu 702 000 Kč a smlouvu o budoucí kupní smlouvě ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 11:

Pro:  18  Proti:  1  Zdržel se:  2

 

Bod č. 6.3. Žádost o prodloužení termínu plnění závazků z kupní smlouvy na pozemek p. č. 1627, vč. rozestavěné stavby v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Koněvova, žadatel: Ing. J. M.

Usnesení č. 10:

ZM schvaluje dodatek č. 4 ke kupní smlouvě ze dne 21. 12. 2004 uzavřené mezi prodávajícím-město Mikulov a kupujícím-Hotel Galant **** Ing. J. M., Strašnice, 100 00 Praha 10,

IČO 101 84 066   (tj. firma „Jiří Marian, ing. – TRIM“ po změně názvu), ve znění dodatků č.1–3, a to ve znění navrženém Radou města Mikulov dne 10. 6. 2019.  

Hlasování č. 12:

Pro:  16  Proti:  1  Zdržel se:  3

 

Bod č. 6.4. Návrh na odstranění prodejních stánků v lokalitě ul. Alf. Muchy, navrhovatel: JUDr. Vojtěch Mihalík

Usnesení č. 11: ( protinávrh Ing. Daniel)

Navrhuji posunout projednání tohoto bodu za bod č. 15.

Hlasování č. 13:

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  2

 

Bod č. 6.5. Návrh Kupní smlouvy o převodu pozemků a dopravní infrastruktury  v lokalitě areálu býv. kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti MORAVOSTAV, a.s., stavební společnost  se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov.

Usnesení č. 12:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu pozemků p. č. 2532/435, 2532/436, 2532/437, 2532/438, 2532/439, 2532/440, 2532/441, 2532/442, 2532/443, 2532/444, 2532/446, 2532/447, 2532/448, 2532/449, 2532/450, 2532/451, 2532/452 a 2532/453 v k. ú. Mikulov na Moravě a na nich umístěné dopravní infrastruktury z majetku obchodní korporace MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost, se sídlem Brno-Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, IČ: 46347542, za podmínek dle návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka.

Hlasování č. 14:

Pro:  21  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 7 Účetní závěrka města Mikulov k 31. 12. 2018

Usnesení č. 13:

ZM schvaluje účetní závěrku města Mikulov sestavenou k 31. 12. 2018 v Kč v rozsahu.

Výkazu Rozvaha, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy, Přehledu o peněžních tocích, Přehledu o změnách vlastního kapitálu v předloženém znění.

Hlasování č. 15:

Pro:  20  Proti:  0  Zdržel se:  1

 

Bod č. 8 Závěrečný účet města Mikulov za r. 2018

Usnesení č. 14:

ZM schvaluje závěrečný účet města Mikulov za r. 2018 v předloženém znění bez výhrad.

Hlasování č. 16:

Pro:  20  Proti:  0  Zdržel se:  1

 

Bod č. 9 Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov na r. 2019

Usnesení č. 15:

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy rozpočtu města se zvyšují o částku 2.826 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 2.826 tis. Kč s tím, že schválený schodek rozpočtu se nemění a vytvořená rezerva se snižuje o 3.274 tis. Kč.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky -  přílohy č. 2.

Hlasování č. 17:

Pro:  18  Proti:  1  Zdržel se:  2

 

Bod č. 10 Schválení poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření Smluv o poskytnutí dotací

Usnesení č. 16: (protinávrh starosta)

ZM schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov dle předloženého návrhu s tím, že Sparta boxing club obdrží dotaci ve výši 15 tis. Kč na Mezinárodní turnaj mládeže o Pohár města Mikulov (viz usnesení k bodu č. 4) a vyřazuje se návrh na podporu činnosti Sparta boxing clubu na činnost ve výši 80 tis. Kč.

1.  ZM v souladu s § 85 písm. c) a § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení), v zn. p.p., schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov.

2. ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz. předpisů, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého znění.

Hlasování č. 18:

Pro:  18  Proti:  2  Zdržel se:  1

 

Bod č. 11 Žádost o změnu příjemce dotace – Eurotrialog Mikulov 2019

Usnesení č. 17:

ZM v souladu s § 85 písm. c) a § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecním     zřízení), v zn. p.p., schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov Chrastil Daně

    s.r.o., 5. května 316, Hluboká nad Vltavou a současně revokuje rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 22. 5. 2019 pro Jaromíra Hanzlíka.

ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz.  předpisů, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého znění.

Hlasování č. 19:

Pro:  21  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 12 Akční plán města Mikulov 2019 - 2022

Usnesení č. 18:

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje Akční plán města Mikulov na roky 2019 – 2022.

Hlasování č. 20:

Pro:  19  Proti:  1  Zdržel se:  1

 

Bod č. 13 Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2018  o nočním klidu.

Usnesení č. 19:

Zastupitelstvo města schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2018, o nočním klidu, dle návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka.

Hlasování č. 21:

Pro:  20  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 14 Změna Stanov dobrovolného svazku obcí Mikulovsko.

Usnesení č. 20:

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Stanov dobrovolného svazku obcí Mikulovsko, ve znění Dodatku č. 4, předloženého sekretariátem tajemníka.

Hlasování č. 22:

Pro:  20  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 15 Návrh zastupitele JUDr. Vojtěcha Mihalíka na zřízení funkce městského architekta a zahradního architekta

Usnesení č. 21:

Rada města projednala návrh předložený JUDr. Mihalíka a konstatuje, že problematika architektury města a péče o veřejnou zeleň je řešena dostatečně.

Hlasování č. 23:

Pro:  15  Proti:  3  Zdržel se:  3

 

Bod č. 6.4. Návrh na odstranění prodejních stánků v lokalitě ul. Alf. Muchy, navrhovatel: JUDr. Vojtěch Mihalík

Usnesení č. 22: (protinávrh starosta)

Po prohlášení JUDr. Vojtěcha Mihalíka, že svůj návrh bere zpět, navrhuji stažení bodu č. 15 z dnešního jednání ZM.

Hlasování č. 24:

Pro:  19  Proti:  0  Zdržel se:  2

 

Bod č. 16 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 17 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 18 Závěr

V Mikulově dne 02.07.2019

                                                   ……………………………….

                                                           Rostislav Koštial

                                                       starosta města Mikulov   

………………………………                                  ……………………………………

     Bc. Leona Alexová                                                          Sylva Chludilová

místostarostka města Mikulov                                místostarostka města Mikulov

Mikulov znak