Výpis Usnesení č. 10/2019/I Zastupitelstva města Mikulov

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Výpis usnesení č. 7/2019/I

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 18. 9. 2019 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16.00 hodin

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 2: 

Pro 21, proti 0, zdržel se 0     

                                                            

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola usnesení č. 6/2019/I ze dne 26. 6. 2019
  3. Zpráva o činnosti RM za období od 26. 6. 2019 do 2. 9. 2019
  4. Zápis z jednání kontrolního výboru
  5. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na rok 2019
  6. Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

6/1       Prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 5831/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Zlámalova, kupující: J. Z., M. Z.

6/2       Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 125/15 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Husova, kupující: manželé Š. a M. O.

6/3       Žádosti odkoupení pozemku p. č. 2318/54 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Pod Hájkem, žadatelé: manželé B., J., D. a J. Z. a I. Z.

6/4       Návrh na vydání souhlasu s bezúplatným nabytím stavby cyklostezky Mikulov – Nový Přerov v k. ú. Mikulov na Moravě do majetku města Mikulov

6/5       Návrh na bezúplatné převzetí hospodářského sjezdu na pozemku p. č. 7680/4 v k. ú. Mikulov na Moravě do vlastnictví města Mikulov, předávající: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav

7. Dohoda o narovnání „Polní cesta ‚K Mušlovuʻ v k. ú. Mikulov na Moravě“

8. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s městem Hochheim am Main

9. Dotace z rozpočtu města – Sparta Boxing Club

10. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

11. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

12. Závěr

 

 

Usnesení č. 2:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 3:

Pro 22, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 18. 9. 2019 pana Mgr. Zbyňka Turečka a paní Mgr. Darju Kocábovou.

Hlasování č. 4: 

Pro 2, proti 0, zdržel se 1 

 

Bod č. 2 Kontrola usnesení č. 6/2019/I ze dne 26. 6. 2019

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje kontrolu usnesení č. 6/2019/I ze dne 26. 06. 2019.

Hlasování č. 5:

Pro 21, proti 0, zdržel se 1    

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM za období od 26. 6. 2019 do 2. 9. 2019

Usnesení č. 5:

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 26. 6. 2019 do 2. 9. 2019.

Hlasování č. 6:

Pro 20, proti 0, zdrželi se 2

 

Bod č. 4 Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4. 9. 2019

Usnesení č. 6:

  • ZM pověřuje vedení města vyžádat si stanovisko k používání dronů v katastru města a k možnému postupu městské policie (Úřad pro civilní letectví, Správa chráněné krajinné oblasti, Úřad pro ochranu osobních údajů). Součástí prověření by měla být informace, zda je nutný písemný souhlas majitele pozemku, ze kterého dron vzlétá či nad kterým létá. Pokud by se potvrdilo, že je nutné mít písemný souhlas, byl by to pravděpodobně nejsilnější nástroj při řešení situací týkajících se dronů.
  • ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4. 9. 2019.

Hlasování č. 7:

Pro 22, proti 0, zdržel se 0

 

Bod č. 5 Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na rok 2019

Usnesení č. 7:

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy rozpočtu města se zvyšují o částku 18.013 tis. Kč a výdaje rozpočtu se zvyšují o částku 18.013 tis. Kč s tím, že schválený schodek rozpočtu se nemění a vytvořená rezerva se navyšuje o 17.342 tis. Kč.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky v příloze č. 1 a na straně výdajů dle tabulky v příloze č. 2 a změnu závazných ukazatelů ve vztahu k příspěvkovým organizacím dle tabulky v příloze č. 3.

Hlasování č. 8:

Pro 20, proti 1, zdržel se 1

 

Bod č. 6 Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

 

Bod č. 6. 1. Prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 5831/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Zlámalova, kupující: J. Z., M. Z.

Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 5831/1 – dle geometrického plánu č. 4139-014/2019 se jedná o pozemek p. č. 5831/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 41 m² za cenu 26 550 Kč (kupní cenu tvoří cena za pozemek p. č. 5831/6 ve výši 20 500 Kč (500 Kč/m²) a částka 6 050 Kč za vyhotovení geometrického plánu) v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Zlámalova panu J. Z. a M. Z., oba bytem Žižkova 1152/8, 692 01 Mikulov, a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 9:

Pro 21, proti 1, zdržel se 0 

Bod č. 6. 2. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 125/15 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Husova, kupující: manželé Š. a M. O.

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovité věci – pozemku p. č. 125/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Husova za kupní cenu 18 000 Kč do společného jmění manželů M. a Š. O., oba bytem Mikulov, 22. dubna 1174/17, a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.  

Hlasování č. 10:

Pro 18, proti 0, zdrželi se 4

Bod č. 6. 3. Žádosti odkoupení pozemku p. č. 2318/54 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Pod Hájkem, žadatelé: manželé B., J., D. a J. Z. a I. Z.

Usnesení č. 10:

Zastupitelstvo města zamítá žádost č. j. MUMI 20958/2019 manželů R. a R. B., bytem Mikulov, Majakovského 2, manželů R. a V. J., bytem Mikulov, Majakovského 4, a manželů M. a V. D., bytem Mikulov, Majakovského 6, o odprodej částí nemovité věci ve vlastnictví města Mikulov , tj. pozemku p. č. 2318/54, orná půda v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Pod Hájkem za účelem prodloužení jejich zahrad. Zastupitelstvo města rozhodlo o zveřejnění záměru pachtu pozemku p. č. 2318/54, orná půda, na úřední desce MěÚ Mikulov na základě žádosti č. j. MUMI 23 412/2019 a č. j. MUMI 23653/2019, p. J. Z. a pí I. Z., bytem Mikulov, Pod Hájkem 1394/1, za pachtovné ve výši min. 10 Kč/m2/rok. Předmětem zveřejnění nebude část pozemku v šířce 1,5 m za obrubníkem, na které je umístěn chodník pro pěší. 

Hlasování č. 11:

Pro 20, proti 2, zdržel se 0 

Bod č. 6. 4. Návrh na vydání souhlasu s bezúplatným nabytím stavby cyklostezky Mikulov – Nový Přerov v k. ú. Mikulov na Moravě do majetku města Mikulov

Usnesení č. 11:

Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným nabytím stavby „Cyklostezka Mikulov – Nový Přerov“ na pozemcích p. č.: 8736, 8733, 8234, 8260, 8278, 7750/1, 8728, 8237 a 8268 v k. ú. Mikulov na Moravě do vlastnictví města Mikulov od Dobrovolného svazku obcí Mikulovsko, IČ 704 19 027, Hlavní 113, PSČ 691 81 Březí.

Hlasování č. 12:

Pro 21, Proti 0, zdržel se 1

Bod č. 6. 5. Návrh na bezúplatné převzetí hospodářského sjezdu na pozemku p. č. 7680/4 v k. ú. Mikulov na Moravě do vlastnictví města Mikulov, předávající: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav

Usnesení č. 12:

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné převzetí díla „Hospodářský sjezd v k. ú. Mikulov

na Moravě“ na pozemku p. č. 7680/4 v lokalitě ul. Brněnská v celkové účetní hodnotě 432 152 Kč včetně DPH od předávajícího Státního pozemkového úřadu, Krajského úřadu pro Jihomoravský kraj, pobočky v Břeclavi se sídlem náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav, do vlastnictví města Mikulov na základě protokolu o předání a převzetí díla ve znění předloženém Státním pozemkovým úřadem, Krajským úřadem pro Jihomoravský kraj, pobočkou v Břeclavi.

Hlasování č. 13:

Pro 21, proti 0, zdržel se 1

 

Bod č. 7 Dohoda o narovnání „Polní cesta „K Mušlovu“ v k. ú. Mikulov na Moravě“

Usnesení č. 13:

Zastupitelstvo města souhlasí s podepsáním dohody o narovnání mezi městem Mikulovem a společností Ekostavby Brno, a. s., IČ: 469 74 687 ve znění v jakém byla předložena.

Hlasování č. 14:

Pro 21, proti 0, zdržel se 1

 

Bod č. 8 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s městem Hochheim am Main

Usnesení č. 14:

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci s městem Hochheim am Main a pověřuje starostu jejím podepsáním.

Hlasování č. 15:

Pro 21, proti 0, zdržel se 1

 

Bod č. 9 Dotace z rozpočtu města – Sparta Boxing Club

Usnesení č. 15: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM schvaluje částečnou revokaci usnesení 6/2019/I  ze dne 26. 6. 2109 v bodu 10 týkajícím se individuální dotace ve výši 15000 Kč pro Sparta Boxing Club s tím, že do ukončení šetření Police ČR nebude dotace na mezinárodní turnaj poskytnuta.

Hlasování č. 16 :

Pro 22, proti 0, zdržel se 0

 

Bod č. 10 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 11 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 12 Závěr

V Mikulově dne 23. 9. 2019

                                                   ……………………………….

                                                           Rostislav Koštial

                                                       starosta města Mikulov   

………………………………                                  ……………………………………

     Bc. Leona Alexová                                                          Sylva Chludilová

místostarostka města Mikulov                                místostarostka města Mikulov

Mikulov znak