Obnova a zpřístupnění historického mostu v lokalitě Portz Insel zdárně pokračuje

V rámci projektu financovaného z programu Interreg, Rakousko–Česká republika byla v dubnu 2019 zahájena rekonstrukce patnáctiobloukového barokního mostu v lokalitě Portz Insel.

Historický cihlový most, který je součástí nemovité kulturní památky, kdysi tvořil jedinou přístupovou cestu k letohrádku nacházejícímu se na ostrově Insel uprostřed Nového rybníka. „Celá tato krajinářsky komponovaná část území utrpěla zvláště v období po druhé světové válce, když se nacházela v nepřístupném pohraničním pásmu. Byla to zapomenutá stavba za železnou oponou,“ říká starosta Mikulova Rostislav Koštial.

Právě na území Mikulova, v místní části Mušlov, se most ze 17. století nachází a nyní se vrací do své původní podoby. Po jeho obnově se budou řešit i cyklostezky, které propojí české a rakouské příhraničí.

„Cílem celého projektu je kromě rekonstrukce mostu také obnova cestní sítě na katastrech Mikulova, Sedlece a rakouského Drasenhofenu. To znamená, že most bude opětovně napojen na okolní cestní síť a k usměrnění návštěvníku bude vybudována naučná stezka,“ potvrdila Kateřina Korandová z Městského úřadu Mikulov.

I přes provedený předprojekční průzkum mostu byly v průběhu prací zjištěny některé nové okolnosti. „Po sejmutí zhruba třiceti centimetrů nánosu z vozovky mostu a provedení sondáže byla nalezena původní historická dlažba pocházející z doby výstavby mostu, tedy z období kardinála Dietrichsteina. Z důvodu jejího zachování muselo být proto přistoupeno k úpravě navržené skladby nové vozovky. Proto, aby památkové hodnota této historické vrstvy byla co nejvíce ochráněna, bylo nakonec rozhodnuto o jejím opětovném překrytí vrstvou nového mlatového povrchu, ostatně tato úprava byla na mostě realizována již v minulosti,“ přiblížil Josef Hromek, který má na Městském úřadě v Mikulově na starosti památkovou péči.

Zpět obnoveno do původní výšky bude i zábradlí mostu, které bude ukončeno kopiemi původních nákolníků. Vzhledem k tomu, že je potřeba dodržet výšku zábradlí určenou příslušnými technickými normami, bude parapetní zídka mostu do nezbytné úrovně navýšena pomocí subtilního kovového madla tak, aby byla původní podoba mostu touto úpravou co nejméně vizuálně narušena.

Nejvíce práce na obnově mostu však bude potřeba provést v jeho spodní části. „Po odkrytí celého tělesa mostu, jehož novodobý zásyp dosahoval místy až po horní úroveň jeho oblouků, byly zjištěny značné poruchy jednak na spodním líci kleneb, narušené cihlové břity chránící pilíře mostů, na mnoha místech narušená či vykloněná místa obvodového zdiva mostu. Oproti původnímu záměru muselo být rovněž přistoupeno k opravám kamenného zdiva mostních pilířů,“ doplnil Josef Hromek.

Řemeslníky ze stavební firmy PLUS navíc velmi potrápila zvýšená hladila spodní vody a bez jejího nepřetržitého čerpání by nebylo vůbec možné obnovné práce na snížené pláni v okolí mostu provádět. Přitom v rámci průzkumných prací byla hladina spodní vody zjištěna na úrovni nižší, než ukazuje současný stav při realizaci oprav mostu. Celá záležitost ohledně vhodného vodního režimu v okolí mostu po ukončení stavby bude nadále konzultována s příslušným správcem vodního toku – Povodí Moravy, a. s.

Všechny práce by měly skončit do 30. 6. 2020, kdy končí celý projekt. Celková hodnota projektu je podle starosty Rostislava Koštiala 1 373 096 eur, 35 milionů korun. Přičemž celkové způsobilé výdaje Mikulova jsou ve výši 1 027 240 eur. Podstatnou část pokryje dotace. Na projektu se kromě Mikulova podílí také obec Sedlec a rakouský Drasenhofen.

Jitka Sobotková

Foto: archiv Město Mikulov

port titulka01