Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mikulov

MĚSTO MIKULOV

Městský úřad

POZVÁNKA

Zveme všechny občany města na zasedání zastupitelstva města, které se

uskuteční ve středu 20. listopadu  2019 v 16,00 hod. v zasedacím sále Městského úřadu Mikulov

 

PROGRAM:

 

1. Zahájení

2. Kontrola Usnesení č. 7/2019/I ze dne 18. 9. 2019

3. Zpráva o činnosti RM za období od 23. 9. 2019 do 4. 11. 2019

4. Zápis z jednání kontrolního výboru

5. Zápis z jednání finančního výboru

6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

6.1.  Bezúplatný převod nemovité věci - pozemku p. č.  1889/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě u koupaliště od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech
        majetkových do vlastnictví Města Mikulov

6.2. Odkoupení pozemku p. č. 1889/3 v k. ú. Mikulov na Moravě v areálu koupaliště na ul. Republikánské obrany do vlastnictví Města Mikulov, prodávající ČR - s příslušností hospodaření ÚZSVM

6.3. Prodej nemovitých věcí – pozemků p. č. 459/6 a p. č. 459/7 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Alf. Muchy, kupující: L. Š.

6.4. Prodej nemovitých věcí – pozemků p. č. 1678/2,1678/3v a 1678/4 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.

6.5. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 6081 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Svatým kopečkem, kupující: D. S.

7. Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na rok 2019

8. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi města panu Rostislavu Koštialovi

9. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města paní Bc. Leoně Alexové, MBA

10. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města paní Sylvě Chludilové

11. Příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2020

12. Návrh investičního záměru – „Revitalizace Kozího Hrádku“

13. Žádosti o individuální dotace

14. Střednědobý výhled rozpočtu města Mikulov na období 2020 – 2024

15. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

16. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

17. Závěr

  

V Mikulově dne 11. 11. 2019

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mikulov znak