Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mikulov

Zveme všechny občany města na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 4. prosince 2019 v 10.00 hod. v zasedacím sále Městského úřadu Mikulov  

PROGRAM:

 

 1. Zahájení
 2. Zápis z jednání finančního výboru
 3. Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti
  • Prodej nemovité věci – části pozemku p. č. 2433/67 – M.
  • Prodej části pozemku p. č. 5021 v lokalitě Pod Novou – kupující spol. Pod Novou s. r. o.
  • Darování části pozemku p. č. 5023 v lokalitě Pod Novou do vlastnictví města Mikulov, darující spol. Pod Novou s. r. o.
  • Výzva k uznání vlastnického práva k pozemku p. č. 3336/3 v k. ú. Mikulov na Moravě, případně prodej pozemku p. č. 3336/3 v k. ú. Mikulov na Moravě
 4. Návrh obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 3/2019 o místních poplatcích, včetně její přílohy č. 1 – specifikace veřejného prostranství
 5. Návrh obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 6. Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov
 7. Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020
 8. Odměňování neuvolněných členů ZM
 9. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulova na poskytnutí sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem poskytovaná SeneCura, SeniorCentrum Šanov
 10. Informace o zajištění aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mikulov
 11. Návrh na nového člena dozorčí rady společnosti STKO s. r. o.
 12. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
 13. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
 14. Závěr

V Mikulově dne 21. 11. 2019

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mikulov znak