Změny v poplatcích v roce 2020

Od Nového roku dochází ke změně výše poplatků pro majitele psů a podnikatele v cestovním ruchu.

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 4. 12. 2019 vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místních poplatcích. Tato vyhláška je účinná od 1. 1. 2020.

Vedoucí finančního odboru Městského úřadu Mikulov Ingrid Klanicovou jsme požádali o více informací.

POPLATKY ZA PSA

Majitelé psů mají povinnosti platit za své čtyřnohé miláčky. Od 1. 1. 2020 dochází k navýšení poplatku.

Stávající sazba za jednoho psa v rodinném domě byla 250 korun, od Nového roku se navyšuje na 300 korun. Za každého druhého a dalšího se z nynějších 370 korun navyšuje sazba na 480 korun.

V bytových domech, tj. domy se třemi a více bytovými jednotkami se za jednoho psa doposavad platilo 500 korun a od Nového roku to bude 600 korun.

Za každého druhého a dalšího to pak bude z nynějších 750 korun už nově 980 korun.

Osoby starší 65 let, vlastníci psa nyní platily 120 korun a nově budou v roce 2020 platit 140 korun, a pokud mají psů víc nyní platily za druhého a každého dalšího 180 korun a nově to bude 230 korun.

Poplatek je splatný do konce května kalendářního roku, tj. do 31. 5. 2020.

V Mikulově je v současné době evidováno 800 psů. V roce 2019 se na poplatcích za psy vybralo 180 tisíc korun. „Předpokládáme, že navýšením poplatku by příjem mohl činit 250 tisíc korun,“ řekla Ingrid Klanicová.

Přesto je zhruba 6 % občanů, neplatičů, kteří za svého psa poplatky nehradí.

POPLATKY ZA ODPAD

Dále zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku za „komunální odpad“. Základní sazba pro rok 2020 činí 600 Kč (oproti roku 2019 se tak nemění).

Poskytnuté úlevy:

a) 300 Kč se poskytne poplatníkům, kteří k 1. 1. příslušného kalendářního roku, za který se poplatek platí, dosáhli věku 70 let a více let, a dětem, které v roce, za který se platí, dosáhnou 2 let a mladším. V případě trvání poplatkové povinnosti pouze v části kalendářního roku, se úleva na poplatku poskytuje ve výši 25 Kč za každý kalendářní měsíc trvání poplatkové povinnosti.

b) Poplatníkovi, který se zapojil do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství s odpady (dále jen „MESOH“), bude poskytnuta úleva, získá-li alespoň 1 EKO bod. Hodnota jednoho EKO bodu se stanovuje ve výši 7 Kč.

A kolik město vybralo v letošním roce na poplatcích za odpad?

K 30. 11. 2019 to bylo 3,52 milionu korun.
Mikulov eviduje také zhruba 9 -10 %  neplatičů. „Nedoplatky vymáháme vlastním pracovníkem formou daňové exekuce, v součinnosti s bankami, ČSSZ, obestavení účtu, srážky ze mzdy, při vyšších částkách spolupracujeme s exekutorem,“ vysvětluje Ingrid Klanicová. Vymožené dlužné pohledávky v roce 2019 činily 220 tisíc korun. Daňová exekuce proběhla u 67 osob.

Poplatek je splatný do konce května kalendářního roku, tj. do 31. 5. 2020.

POPLATEK ZA POBYT

V souvislosti s novelou zákona o místních poplatcích 565/1990 Sb. se zavádí nově poplatek za pobyt.

„Nový poplatek se bude vztahovat na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv. Nově se také nerozlišuje účel pobytu,“ vysvětluje Ingrid Klanicová.

Do současné doby osoba, které bylo poskytnuto ubytování v Mikulově, platila ubytovateli poplatky a ten je pak odváděl správci poplatku – Městskému úřadu. Tento poplatek se skládal ze dvou částí – poplatek rekreační 15 korun a poplatek z ubytovací kapacity 6 korun. Od 1. 1. 2020 bude poplatek jeden, a to z pobytu ve výši 21 korun.

Od roku 2021 bude možná podle zákona cena do maximální výše 50 korun. Zastupitelstvo města Mikulov schválilo pro rok 2021 sazbu ve výši 35 Kč.
Poplatek v okolních státech Rakousko je 1,5 eura, na Slovensku činí 1,7 eura.

V současné době je v Mikulově cca 2 850 lůžek. Ubytování je registrováno 130.

Shrnutí

  • Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu (plátce) poskytnutý na území města Mikulov.
  • Zpoplatňuje se každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.
  • Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce vybere poplatek od poplatníka a odvede jej správci poplatku (městskému úřadu).
  • Poplatníkem je ubytovaná osoba, která není přihlášena ve městě Mikulov.
  • Pojem „není přihlášena“ znamená, že zde nemá trvalý pobyt nebo zde není hlášena ve smyslu zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců.
  • Rozšiřuje se okruh plátců – poplatek bude vybírán nejen za pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému ubytování za úplatu přímo určeny (jako tomu bylo u poplatku z ubytovací kapacity), ale nově se zpoplatní také poskytnutí úplatného pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním objektu, ateliéru, ale také úplatné poskytnutí zahrady pro stanování nebo pobyt v karavanu a podobně.
  • Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje.
  • Sazba poplatku: 21 Kč

        Bližší informace budou uvedeny na webových stránkách. Podrobné vysvětlení také poskytne p. Pilařová, správce poplatku tel.: 519 444 530.

Jitka Sobotková

Mikulov znak