Záměr prodeje nemovité věci

Město Mikulov zveřejňuje dle  ust. § 39,  odst. 1  zákona   č. 128/2000 Sb.,  o  obcích  (obecní zřízení),  v plat. zn.  záměr prodat nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav na listu vlastnictví č. 10 001:

- pozemky p.č. 1660 (vinice) o výměře 981 m2, p.č. 1661/2 (trvalý travní porost) o výměře 1155 m2 a p.č. 1661/3 (trvalý travní porost) o výměře 200 m2 v lokalitě
nad ul. Vídeňská-Zlámalova. Předmětné pozemky budou prodány jako celek (nelze podat nabídku k jednotlivým pozemkům).

Kupní cena požadovaná městem je minimálně 250,- Kč/m2 pozemku.

K tomuto záměru je možné se vyjádřit a podat písemné nabídky v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Mikulov, Náměstí č. 158/1,  692 20 Mikulov s  označením „ZVEŘEJNĚNÍ  č. 2/MA-2020 – NEOTVÍRAT“ v termínu do 29. 1. 2020 do 14 hodin.

Město Mikulov dále sděluje, že v rámci projednání prodeje v orgánech obce a při případném uzavření kupní smlouvy budou zpracovány osobní údaje zájemce o nabízené nemovité věci. Bližší informace je možné získat na webových stránkách města Mikulov http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

Zveřejnění tohoto záměru bylo schváleno Radou města Mikulov na její schůzi dne 13.1.2020  usnesením č.1/2020 (bod č.5).

Dana Kudelňáková, vedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Mikulov

Mikulov znak