Obecné informace o užívání bezpilotních letadel (dronů) na území města Mikulova

V České republice v zásadě aktuální existují, resp. jsou aktuálně prakticky využitelné, pouze následující možnosti využití bezpilotního letadla:

a) rekreačním a sportovním létáním se rozumí užívání letadla pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace nebo sportu, které není uskutečňováno za účelem zisku. Za předpokladu, že letadlo nebude využíváno k leteckým činnostem ve smyslu § 74 (letecké práce) nebo § 76 (letecké činnosti pro vlastní potřebu) zákona č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „letecký zákon) a že bude provozováno pouze k rekreačnímu a sportovnímu létání plně v souladu s Doplňkem X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, není třeba žádat Úřad pro civilní letectví o Povolení k létání bezpilotního letadla podle § 52 leteckého zákona, ani Povolení k provozování leteckých prací podle § 74 leteckého zákona, ani Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu podle § 76 leteckého zákona;

b) leteckou činností pro vlastní potřebu se rozumí lety, kterými zajišťuje právnická nebo fyzická osoba podnikatelskou nebo jinou činnost, k níž je oprávněna podle zvláštních předpisů. Nejedná se tedy o komerční lety za úplatu, ale o lety k zajištění vlastní podnikatelské činnosti. K zajištění vlastní podnikatelské činnosti je třeba předem získat k této činnosti příslušná povolení, vydávaná Úřadem pro civilní letectví. Jedná se o Povolení k létání bez pilota na palubě a navazující Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu;

c) leteckými pracemi jsou letecké činnosti, při nichž letecký provozovatel využívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu. K pracovní činnosti za úplatu je třeba předem získat k této činnosti příslušná povolení, vydávaná Úřadem pro civilní letectví. Jedná se o Povolení k létání bez pilota na palubě a navazující Povolení k provozování leteckých prací.

Je-li naplněna podstata některé z výše uvedených leteckých činností, je třeba postupovat příslušným postupem.

V této souvislosti je zcela zásadní uvést, že pro bezpilotní letadla, a to bez rozdílu účelu využití, platí pravidla létání, která jsou stanovena leteckými předpisy, zejména pak Doplňkem X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání (k dispozici zdarma k nahlédnutí na webové stránce http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm Jedná se zejména  o povinnost dodržování bezpečných vzdáleností od třetích osob, prostředků, staveb a hustě osídleného prostoru (zásadním způsobem omezujícím možnost provozu v zastavěném území obce). Bezpečnou vzdáleností se přitom rozumí taková horizontální vzdálenost, která i v případě nastalé nouzové situace vyloučí možnost ohrožení bezpečnosti létání ve vzdušném prostoru, osob a majetku na zemi a životního prostředí, a která prakticky vylučuje přelétávání osob, prostředků a staveb a podstatným způsobem provoz v zastavěném území obce omezuje. Ochrana před bezpilotními letadly se dále týká např. i komunikací (včetně jejich ochranných pásem), dráhy (vlaku, vlečky, tramvaje, lanové dráhy), vedení vysokého napětí, vodních zdrojů.

V případě, kdy zamýšlený provoz není možné realizovat v souladu se standardními provozními omezeními stanovenými Doplňkem X leteckého předpisu L2 a předpis připouští možnost výjimky (zpravidla se jedná právě o výjimku pro umožnění provozu v zastavěném území obce nebo např. ve zvláště chráněném území), je třeba postupovat cestou žádosti o výjimku z předmětného ustanovení, konkrétně postupem žádosti o Povolení k létání,

popsaným v podrobnostech na webové stránce https://www.caa.cz/provoz/letadla-bez-pilota-na-palube/letadlabez-pilota-na-palube-jina-nez-balony/povoleni-k-letani-bezpilotniho-letadla-zadost-o-povoleni-k-letani-nad-ramec-standardne-udelenych-provoznich-omezeni/.

Zde je třeba dodat, že předpokladem je, že Úřad pro civilní letectví bezpilotní letadlo i pilota zná, tj. jedná se o letadlo v evidenci Úřadu pro civilní letectví.

 Další nutným předpokladem pro legální provoz bezpilotních letadel je souhlas vlastníka plochy (která není letištěm ani plochou vymezenou v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním) se vzletem a přistáním (a souvisejícími činnostmi) bezpilotního letadla. K samotnému přeletu bezpilotního letadla souhlas vlastníků přelétávaných pozemků není předpisy na úseku civilního letectví vyžadován; zde se však k předpisům upravujícím bezpečnost létání přidávají předpisy další, upravující například hluk, ochranu soukromí, ochranu osobních údajů apod.

Co se týče kamery se záznamem a problematiky ochrany soukromí a osobních údajů, jedná se o problematiku v oblasti působnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, uplatní se zde Stanovisko č. 1/2013, které je přílohou těchto informací.

Možnosti obrany proti provozu bezpilotních letadel jsou (je-li vyloučena možnost dohody s provozovatelem/pilotem) zpravidla následující:

- z hlediska ohrožení provozem a žádoucí okamžité reakce cestou policie (Policie České republiky, městská policie);

- z hlediska ochrany osobních údajů cestou Úřadu pro ochranu osobních údajů;

- z hlediska provozu bez příslušných povolení cestou Úřadu pro civilní letectví;

- z jiného hlediska (ochrana soukromí, osobnosti apod.) a podle naléhavosti situace cestou policie, obecního úřadu, příp. soudu.

Provoz bezpilotního letadla bez příslušných povolení nebo v rozporu s leteckými předpisy je zpravidla řešen formou přestupku s možností udělení pokuty až do výše 5 mi. Kč. Komplexní a aktuální informace k problematice bezpilotních letadel a jejich využívání v rámci uvedených leteckých činností naleznete na webových stránkách ÚCL https://www.caa.cz/provoz/letadla-bez-pilota-na-palube/. Další praktické informace naleznete také v sekci odpovědí na často kladené otázky https://www.caa.cz/provoz/letadla-bez-pilota-na-palube/provoz-ostatnich-letadel-bez-pilota-na-palube/.

Zpracoval dne 16.1.2020

 Mgr. Petr Augustin, vedoucí sekretariátu tajemníka

Další podrobné informace je možné nalézt na webech:

http://dronview.ans.cz/

https://aim.rlp.cz/?lang=cz&p=uas-drony

https://www.caa.cz/bezpecnostni-vzdelavaci-kampan-zamerena-na-problematiku-bezpilotnich-letadel-dronu/

Mikulov znak