Usnesení Zastupitelstva města

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Výpis usnesení č. 10/2020/I

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 22. 1. 2020 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16.00 hod.

  

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 3:

Pro: 18  Proti: 0  Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 2:

ZM schvaluje doplnění dnešního zasedání ZM o bod petice za zlepšení bezpečnosti a životních podmínek na ul. Valtická, jako bod č. 3.

Hlasování č. 4:

Pro: 17  Proti: 0  Zdržel se: 1

 

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 5:

Pro: 18  Proti: 0  Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 22. 01. 2020 paní Bc. Silvii Pelant Janatovou a pana Mgr. Vojtěcha Jedličku.

Hlasování č. 6: 

Pro: 18  Proti: 0  Zdržel se: 0

 

Bod č. 2 Smlouva o převodu práv a smlouva o zajištění výstavby se společností Vodovody a kanalizace Břeclav a. s.

Usnesení č. 5:

  • Zastupitelstvo města souhlasí s podpisem smlouvy o zajištění výstavby technické infrastruktury se společností Vodovody a kanalizace Břeclav a. s. v předloženém znění.
  • Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že do nákladů na stavbu budou zahrnuty i platby za věcná břemena, které budou hrazeny městem Mikulov.

Hlasování č. 7:

Pro: 17  Proti: 0  Zdržel se: 1

 

Bod č. 3 Petice za zlepšení bezpečnosti a životních podmínek na ulici Valtická

Usnesení č. 6: (protinávrh Mgr. Jedlička)

1. ZM ukládá vedení města Mikulov projednat s dotčenými vlastníky RD v lokalitě Valtická způsob, jak v co nejkratší době dobudovat chodníky včetně dokončení plynofikace a zohlednění potřebných nákladů v návrhu rozpočtu pro rok 2020, tak aby byla v co nejkratší době zajištěna bezpečnost chodců.

ZM pověřuje vedení města, aby dlouhodobě působilo na zlepšení bezpečnosti v lokalitě Valtická, a to především řádným označením začátku zastavěného území dopravním značením začátek a konec obce a umístěním přechodů pro chodce namísto pouhého místa pro přecházení.

Hlasování č. 9:

Pro: 19  Proti: 0  Zdržel se: 0

 

Usnesení č. 7: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM tímto žádá Krajský úřad JM kraje, aby do aktualizace ZUR zahrnulo takové napojení I40 na I52, aby vytěsnilo dopravu ze zastavěného a zastavitelného území města pro bydlení.

Hlasování č. 10:

Pro: 15  Proti: 0  Zdržel se: 4

 

Bod č. 4 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

Bod č. 5 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 6 Závěr

 

V Mikulově dne 27. 1. 2020

 

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov   

Bc. Leona Alexová, MBA, místostarostka města

Sylva Chludilová, místostarostka města Mikulov

Mikulov znak