Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mikulov

 

MĚSTO MIKULOV

Městský úřad

        ______________________________________

POZVÁNKA

Zveme všechny občany města na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 26. února 2020 v 16.00 hod. ve velkém zasedacím sále Městského úřadu Mikulov

 

PROGRAM:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola usnesení č. 8/2019/I ze dne 20. 11. 2019, usnesení č. 9/2019/I ze dne 4. 12. 2019 a usnesení č. 10/2020/I ze dne 22. 1. 2020
 3. Zpráva o činnosti RM za období od 25. 11. 2019 do 5. 2. 2020
 4. Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti
  • Žádost o prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/269 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů, žadatel F. K.
  • Žádost o prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/270 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů, žadatel Z. K.
  • Žádost o prodej nemovité věci – pozemku p. č. 2155/55 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel K. Z.
  • Žádost o prodej části pozemku p. č. 5967/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel J. P.
  • Nabídka ke koupi nemovité věci – budovy kotelny na ulici Nejedlého, žadatelem je První brněnská strojírna, a. s., Olomoucká 2419/9, 618 00 Brno – Židenice, IČ: 00211281
  • Převod pozemku, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury v lokalitě areálu bývalých kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti PORTA SPES, a. s., se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví města Mikulov
 5. Stavba parkovací plochy na pozemku parc. č. 7774 v k. ú . Mikulov na Moravě
 6. Zpravodaj města Mikulov – změna periodicity
 7. Zápis z finančního výboru
 8. Návrh rozpočtu města Mikulov na rok 2020
 9. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města Mikulov v roce 2020 – Turistické informační centrum Mikulov, o. p. s.
 10. Vyhlášení dotačních programů města Mikulov na rok 2020
 11. Návrh kandidáta na nového člena dozorčí rady společnosti STKO, spol. s r. o., Brněnská 1090/65, 692 01 Mikulov
 12. Návrh obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 1/2020 o nočním klidu
 13. Návrh obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 2/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 14. Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Mikulov 2020–2022
 15. Spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Mikulov
 16. Smlouva o spolupráci na akci „II/421 Mikulov – OK Pavlovská“ se společností Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
 17. Revitalizace Kozího hrádku – smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
 18. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
 19. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
 20. Závěr

V Mikulově dne 10. 2. 2020

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mikulov znak