Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mikulov 20. 5. 2020

Zveme všechny občany města na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 20. května 2020 v 16.00 hod.
v Městském kině Mikulov, ul. Česká 4

 PROGRAM:

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola Usnesení č. 11/2020/I ze dne 26. 2. 2020 a Usnesení č. 12/2020/I ze dne 20. 4. 2020
 3. Zpráva o činnosti RM za období od 24. 2. 2020 do 11. 5. 2020
 4. Zápisy z jednání kontrolního výboru
 5. Zápis z jednání finančního výboru
 6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
  • Převod pozemku, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury v lokalitě areálu býv. kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti PORTA SPES, a.s., se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov
  • Prodej pozemku p. č. 2155/58 a částí pozemků p. č. 2088/1 a 2155/2 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující M. S.
  • Prodej pozemků p. č. 1660, p. č. 1661/2 a p. č. 1661/3 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující I. B.
  • Koupě budovy kotelny na ulici Zdeňka Nejedlého
  • Bezúplatný převod pozemku p.č. 758 v k.ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě ulice Vinohrady
 7. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na rok 2020
 8. Schválení  poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření Smluv o poskytnutí dotací
 9. Petice s žádostí o zrušení územního rozhodnutí č. 2/99 pod čj. Výst. 88/99 NE ze dne 25.01.1999
 10. Informace o postupu Města Mikulov ve věci napojení dálnice D52 na komunikaci I/40
 11. Výroční zpráva Městské polici Mikulov za rok 2019
 12. SŽDC - Návrh na podání žádosti na odkoupení výpravní budovy na parc. č. 2021 v k.ú. Mikulov na Moravě
 13. Rekonstrukce městského koupaliště a zahájení jeho provozu
 14. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
 15. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
 16. Závěr

 

 V Mikulově dne 12. 5. 2020

 Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mikulov znak