Výpis Usnesení č. 12/2020/I Zastupitelstva města Mikulov

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Výpis Usnesení č. 12/2020/I

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 20. 4. 2020 v městském kině Mikulov v 16,00 hod.

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1: ( Protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM schvaluje u formálních bodů (program, ověřovatelé atd.) veřejné hlasování zvednutím ruky bez jmenovitého hlasování. U bodu 2a) a 2b) hlasování jmenovitě, prohlášením pro, proti, zdržel se.

Hlasování č. 1:

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  0

Program:

  • Zahájení
  • a) Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. se sídlem Republikánské obrany 1, PSČ, 692 01 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

b) Změna statutárního orgánu (jednatele) obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01

3. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

4. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

5. Závěr

Usnesení č. 2:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 2:

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  0

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 20. 4. 2020 paní JUDr. Květoslavu Budínovou a pana Ing. Tomáše Ranzenhofera, Ph.D.

Hlasování č. 3: 

Pro:  23  Proti:  0  Zdržel se:  0

Bod č. 2a) Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. se sídlem Republikánské obrany 1, PSČ, 692 01

Usnesení č. 4:

Zastupitelstvo města schvaluje:

a)         změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem Mikulov, Pavlovská 139/12, PSČ 692 01, IČ:   26949962, a to v článku VI. bod B. takto:

Článek VI. bod B zní: „B. Jednatel:

1.         Společnost má jednoho jednatele

2.         Jednatel je statutárním orgánem společnosti

3.         Jednatel  zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.

4.         Jednatel rozhoduje o obchodním vedení společnosti.

5.         Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně.

6.         Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí jednatel svůj vlastnoruční podpis.

7.         Vyžaduje-li to nutná potřeba, může jednatel pověřit i další osobu. Odpovídá však za řádný výběr této osoby.

8.         Jednatel je za svou činnost honorován dle samostatné smlouvy o výkonu funkce.

9.         Podíl na zisku lze jednateli přiznat rozhodnutím valné hromady.“

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města pana Rostislava Koštiala k jednání za jediného společníka při sepsání a podepsání notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti  TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01, IČ: 26949962, v rozsahu schváleného usnesení zastupitelstva města v dané záležitosti.

Hlasování č. 4:

Pro:  18  Proti:  0  Zdržel se:  5

Bod č. 2b) Změna statutárního orgánu (jednatele) obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01

Usnesení č. 5:

Zastupitelstvo města navrhuje orgánu vykonávajícímu funkci valné hromady obchodní společnosti TEDOS Mikulov s. r.o., se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01:

a)       odvolání paní Světly Štanglerové  z funkce jednatele společnosti TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01.

b)       odvolání paní Ludmily Kusmičové z funkce jednatele společnosti TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01.

Zastupitelstvo města navrhuje orgánu vykonávajícímu funkci valné hromady obchodní společnosti TEDOS Mikulov s. r.o., se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01, jako kandidáta na nového jednatele společnosti TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01, pana Ing. Radima Světlíka, nar. 2. 4. 1965, bytem Hvozdec č. p. 101, PSČ 664 11. Hlasování č. 5:

Pro:  15  Proti:  4  Zdržel se:  4

Bod č. 3 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

 

Bod č. 4 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

 

Bod č. 5 Závěr

V Mikulově dne 21. 4. 2020

 

……………………………….

Rostislav Koštial

starosta města Mikulov

………………………………                                  ……………………………………

Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA                                               Sylva Chludilová

místostarostka města Mikulov                                          místostarostka města Mikulov

Mikulov znak