Výpis Usnesení č. 13/2020/I Zastupitelstva města Mikulov

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Výpis Usnesení č. 13/2020/I

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 20. 5. 2020 v městském kině Mikulov v 16,00 hod.

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování zvednutí ruky (tedy nikoliv jmenovitě) v případě, že u některého z bodu bude navrženo některým zastupitelem hlasování jmenovitě, provede se bez dalšího jmenovité hlasování o dané věci.

Hlasování č. 1:

Pro:  24  Proti:  0  Zdržel se:  0

Program:

 1. Zahájení
 2. Kontrola Usnesení č. 11/2020/I ze dne 26. 2. 2020 a Usnesení č. 12/2020/I ze dne 20. 4. 2020
 3. Zpráva o činnosti RM za období od 24. 2. 2020 do 11. 5. 2020
 4. Zápisy z jednání kontrolního výboru
 5. Zápis z jednání finančního výboru
 6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
  • Převod pozemku, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury v lokalitě areálu býv. kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti PORTA SPES, a.s., se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov
  • Prodej pozemku p. č. 2155/58 a částí pozemků p. č. 2088/1 a 2155/2 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující M. S.
  • Prodej pozemků p. č. 1660, p. č. 1661/2 a p. č. 1661/3 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující I. B.
  • Koupě budovy kotelny na ulici Zdeňka Nejedlého
  • Bezúplatný převod pozemku p.č. 758 v k.ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě ulice Vinohrady
 7. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na rok 2020
 8. Schválení  poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření Smluv o poskytnutí dotací
 9. Petice s žádostí o zrušení územního rozhodnutí č. 2/99 pod čj. Výst. 88/99 NE ze dne
  01. 1999
 10. Informace o postupu Města Mikulov ve věci napojení dálnice D52 na komunikaci I/40
 11. Výroční zpráva Městské polici Mikulov za rok 2019
 12. SŽDC - Návrh na podání žádosti na odkoupení výpravní budovy na parc. č. 2021 v k.ú. Mikulov na Moravě
 13. Rekonstrukce městského koupaliště a zahájení jeho provozu
 14. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
 15. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
 16. Závěr

Usnesení č. 2:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 2:

Pro:  24  Proti:  0  Zdržel se:  0

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne 20. 5. 2020 pana Ing. Jiřího Daniela MBA, MSc., a pana Mgr. Karla Pavlíka.

Hlasování č. 3: 

Pro:  24  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 2. Kontrola Usnesení č. 11/2020/I ze dne 26. 2. 2020 a Usnesení
č. 12/2020/I ze dne 20. 4. 2020

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje Kontrolu Usnesení č. 11/2020/I ze dne 26. 02. 2020 a Usnesení č. 12/2020/I ze dne 20. 04. 2020

Hlasování č. 4:

Pro:  24  Proti:  0  Zdržel se: 0

16:19 Příchod Mgr. Hana Míčková

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM za období od 24. 2. 2020 do 11. 5. 2020

Usnesení č. 5:

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 24. 2. 2020 do 11. 5. 2020

Hlasování č. 5:

Pro:  22  Proti: 0  Zdržel se:  3

 

Bod č. 4 Zápisy z jednání kontrolního výboru dne 11. 3. 2020 a 6. 5. 2020

Usnesení č. 6:

ZM ukládá vedení města zadat právní rozbor vymahatelnosti realizace 31 parkovacích míst popř. vymahatelnosti náhrady škody dle Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Mikulov a Byty Mikulov s.r.o.

ZM bere na vědomí zápisy z kontrolního výboru ze dne 11. 3. a 6. 5. 2020.

Hlasování č. 6:

Pro:  24  Proti:  0  Zdržel se:  1

 

Bod č. 5 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 29. 4. 2020

Usnesení č. 7:

Zastupitelstvo města - bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 29. 4. 2020

Hlasování č. 7:

Pro:  25  Proti:  0  Zdržel se: 0

 

Bod č. 6 Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

 

Bod č. 6.1. Převod pozemku, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury  v lokalitě areálu býv. kasáren v Mikulově z majetku obchodní společnosti PORTA SPES, a.s.,  se sídlem Brno, Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov

Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo města schvaluje:

1.         Za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč nabytí pozemku, dopravní infrastruktury a technické infrastruktury z majetku obchodní společnosti PORTA SPES, a.s., se sídlem Brno-Řečkovice, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, do vlastnictví Města Mikulov, a to:

a)pozemku p.č.  2532/426 v k.ú. Mikulov na Moravě,

b)dopravní infrastruktury (komunikace pro pěší - chodník) na pozemku p.č. 2532/426 v k.ú. Mikulov na Moravě,

c)technické infrastruktury (veřejné osvětlení) na pozemcích p.č. 2532/303, 2532/305, 2532/308, 2532/311, 2532/314, 2532/317, 2532/320,2532/323, 2532/435, 2532/441, 2532/444, 2532/450, 2532/451, 2532/453, 2532/12, 2532/281, 2532/279, 2532/276, 2532/273, 2532/270, 2532/267, 2532/264, 2532/261, 2532/259, 2532/439, 2532/301, 2532/436, 2532/447, 2532/237 a 2532/446 v k.ú. Mikulov na Moravě,

2. Kupní smlouvu o převodu věcí konkretizovaných v odst. 1 tohoto usnesení dle návrhu, vypracovaného sekretariátem tajemníka.

Hlasování č. 8:

Pro:  25  Proti:  0  Zdržel se:  0

Bod č. 6.2. Prodej pozemku p. č. 2155/58 a částí pozemků p. č. 2088/1 a 2155/2 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující p. M. S.

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě – pozemku p. č. 2155/58 o výměře 5 m2 a částí pozemků p. č. 2088/1 o výměře 8 m2 a p. č. 2155/2 o výměře 5 m2, konkretizované v geometrickém plánu č. pl. 4222-158/2019 ze dne 8. 11. 2019 panu M. S., bytem Mikulov za kupní cenu 36 000 Kč a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 9:

Pro:  25  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 6.3. Prodej pozemků p. č. 1660, p. č. 1661/2 a p. č. 1661/3 v k. ú. Mikulov na Moravě, kupující paní I. B.

Usnesení č. 10:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovité věci v k. ú. Mikulov na Moravě - pozemků p. č. 1660, p. č. 1661/2  a p. č. 1661/3 o výměře celkem 2 336 m2 v lokalitě nad ul. Vídeňská - Zlámalova  paní I. B., bytem Mikulov za kupní cenu 700 800 Kč (300 Kč/m2) a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem. 

Hlasování č. 10:

Pro:  21  Proti:  0  Zdržel se:  4

Bod č. 6.4. Koupě budovy kotelny na ulici Zdeňka Nejedlého

Usnesení č. 11:

Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu ohledně koupě budovy bez čp/če, stojící na pozemku parcele č. 3088/16 v k. ú. Mikulov na Moravě mezi První brněnskou strojírnou a.s., jako prodávající a Městem Mikulov, jako kupující, ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 11:

Pro:  25  Proti:  0  Zdržel se:  0

Bod č. 6.5. Bezúplatný převod pozemku p. č. 758 v k. ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě ulice Vinohrady

Usnesení č. 12:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

- bezúplatný převod pozemku p. č. 758 – ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ulice Vinohrady, od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

A - smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM /BBV/568/2020-BBVM ve znění předloženém ČR ÚZSVM.

Hlasování č. 12:

Pro:  25  Proti:  0  Zdržel se:  0

 

Bod č. 7 Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020

Usnesení č. 13:

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 schválené Radou města Mikulov dne 20. 3. 2020 v souladu se zmocněním zastupitelstva ze dne 26. 2. 2020.

 

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov v předloženém znění s tím, že příjmy rozpočtu města se snižují o 24. 304 tis. Kč a výdaje rozpočtu se snižují o částku 24.304 tis. Kč.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky -  přílohy č. 2 a změnu závazných ukazatelů ve vztahu k příspěvkovým organizacím dle tabulky č. 3.

ZM schvaluje záměr přijetí investičního úvěru na přefinancováni investiční akce „Rekonstrukce městského koupaliště Mikulov“ ve výši max. 64 mil Kč se splatností 10 let.

Hlasování č. 13:

Pro:  25  Proti:  0  Zdržel se: 0

 

Bod č. 8 Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření Smluv o poskytnutí dotací

Usnesení č. 14:

 1. ZM v souladu s § 85 písm. c) a § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecním zřízení), v zn. p.p., schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

a) V rámci dotačního programu – Podpora rozvoje v oblasti kultury v r. 2020 za těchto podmínek:

Žadatel

Název projektu

Výše dotace

Účel

Termín dosažení účelu

Termín předložení vyúčtování

Podpora deminimis A/N

SRPDŠ ZUŠ MIKULOV

Dětské podium

10 000,00

doprava, nájemné, věcné ceny

31.12.2020

14.1.2021

N

NS PÁLAVA

činnost

100 000,00

pronájmy, krojový materiál, oprava nástrojů, doprava, ozvučení podium, ubytování, OSA

31.12.2020

14.1.2021

N

NÁRODY PODYJÍ

XXI. Festival národů Podyjí

50 000,00

pronájem, honoráře, ozvučení, osvětlení, produkce

31.7.2020

30.9.2020

N

DIVADELNÍ SPOLEK

Baví vás Mikulov

30 000,00

kostýmy, honoráře, pronájem, osvětlení, ozvučení, OSA

31.7.2020

30.9.2020

N

KROJOVÁ CHASA

XIII. Krojované hody

30 000,00

krojové zboží, honoráře, pronájem prostor, OSA

30.6.2020

31.8.2020

N

VIRTUOSI DI MIKULOV

Kampanila 2020

40 000,00

honoráře, pronájem, ubytování ozvučení, osvětlení

31.10.2020

31.12.2020

N

V.B.ZÁVODNÁ

Výstavní program Galerie Závodný

30 000,00

transport děl na výstavní cyklus

31.12.2020

14.1.2021

A

KRUH PŘÁTEL HUDBY

Koncertní cyklus

35 000,00

honoráře, cestovné, pronájem, ubytování, OSA

31.12.2020

14.1.2021

N

KLAVÍRNÍ KURZY

Klavírní kurzy

100 000,00

ubytování, stěhování klavírů, cestovní, ozvučení, produkce

31.8.2020

31.10.2020

N

EPRODUCTION S.R.O.

MikuLOVE 2020

75 000,00

honoráře, doprava, ubytování, osvětlení, ozvučení

31.8.2020

31.10.2020

A

CREATIVE SPACE FOR YOU

Mikulovský dětský muzikál

10 000,00

pronájem, zvučení, honoráře, osvětlení

30.9.2020

30.11.2020

N

RMM

Kardinálský rok na mikulovském zámku

65 000,00

honoráře, ohňostroj, dobová řemesla

31.10.2020

31.12.2020

N

INSTITUT PRO TRÉNINK POH.

Mez. festival sýrů

30 000,00

pronájem, ostraha, ozvučení, podium, honoráře

30.9.2020

30.11.2020

N

SPOLEK PRO KONVENT

divadelní festival

65 000,00

honoráře, ubytování, graf. práce, zapůjčení techniky

30.8.2020

31.10.2020

N

SPOLEK PŘÁTEL K.KRAUTG.

XX. Jazzový večer

60 000,00

honoráře, doprava, osvětlení, ozvučení pronájem, OSA

30.6.2020

31.8.2020

N

LVHF

Lednickovaltický hudební festival

20 000,00

honoráře, pronájem, fotograf, OSA

31.10.2020

31.12.2020

N

BELLATO GROUP

Mikulovské pivobraní

30 000,00

honoráře, pronájem, tech. zabezpečení, ostraha

30.8.2020

31.10.2020

A

CELKEM ŽÁDOSTI

 

780 000,00

 

     

 

b) V rámci dotačního programu – Podpora rozvoje v oblasti sportu v r. 2020 za těchto podmínek:

Žadatel

Název projektu

Výše dotace

Účel

Termín dosažení účelu

Termín předložení vyúčtování

Podpora deminimis A/N

FC PÁLAVA MIKULOV

činnost klubu

200 000,00

sport.potřeby, doprava, cestovné, přestupy, občerstvení dětí, rozhodčí, startovné

31.12.2020

14.1.2021

A

TENISOVÝ KLUB

činnost

160 000,00

pomůcky, startovné, registrace, ceny, občerstvení, provoz areálu

31.12.2020

14.1.2021

A

STP MIKULOV

činnost spolku

50 000,00

míčky, pronájem, cestovné, dresy, kanc.potřeby

31.12.2020

14.1.2021

N

DDM

taneční soutěže

10 000,00

startovné, cestovné

30.6.2020

31.8.2020

N

DS TENIS

činnost

84 000,00

míče, poháry, ceny, honoráře, trička, stravné dětí

31.12.2020

14.1.2021

A

FRC

rozvoj florbalu

185 000,00

cestovné, flor.vybavení, ubytování, cestovné, pronájmy

31.12.2020

14.1.2021

N

ŠSK ZŠ HRANIČÁŘŮ

podpora rozvoje klubu

50 000,00

startovné, sport.vybavení, cestovné

31.12.2020

14.1.2021

N

Z.S. KLUB AEROBIKU MIKULOV

sportovní soutěže

47 000,00

startovné, doprava, sport.potřeby, pronájem

31.12.2020

14.1.2021

N

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB

sportovní akce

32 000,00

terče, střelivo, občerstvení dětí, věcné ceny, materiál

31.8.2020

31.10.2020

N

CREATIVE SPACE FOR YOU

Mez. turnaj v deskové hře go

10 000,00

honoráře, doprava, věcné ceny, kanc. potřeby

31.10.2020

31.12.2020

N

CELKEM ŽÁDOSTI

 

828 000,00

 

     

c) V rámci dotačního programu – Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v r. 2020 za těchto podmínek:

Žadatel

Název projektu

Výše dotace

Účel

Termín dosažení účelu

Termín předložení vyúčtování

Podpora deminimis A/N

Gombárová Jana a Gombár Eduard

Vrchlického 7 – restaurování ornamentální výmalby a obnova balkonových dveří

100 000,00

obnova vnitřní výmalby z 2. pol. 19. stol. a replika dveří ve 2. NP uličního pohledu

31.12.2020

14.1.2021

N

Židovská obec Brno

židovský hřbitov – konzervace starších náhrobků

80 000,00

další etapa konzervace starších náhrobků – celkem 168 ks

31.12.2020

14.1.2020

A

Moravský rybářský svaz, z. s., Mikulov

Svobody 19 – oprava uličního průčelí

80 000,00

oprava uliční fasády včetně provedení nového pískovcového vstupního schodiště

31.12.2020

14.1.2020

N

Pankivová Božena

Alf. Muchy 12 – rekonstrukce čelní stěny, obnova fasády a výměna oken

222 000,00

Oprava statiky objektu včetně obnovy uličního průčelí, sanace vlhkosti a výměny výplní okenních otvorů

31.12.2020

14.1.2020

N

CELKEM

 

482 000,00

 

 

   

d) V rámci dotačního programu – Podpora sociálních služeb na území ORP Mikulov v r. 2020  za těchto podmínek:

 

Žadatel

Název projektu

Výše dotace

Účel

Termín dosažení účelu

Termín předložení vyúčtování

Podpora deminimis A/N

Biliculum, z.ú.

Denní stacionář, SAS stonožka

578 574,00

pronájem budovy

31.12.2020

14.1.2021

N

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav

Kontaktní centrum s terénním programem

72 000,00

mzdové náklady, provozní náklady

31.12.2020

14.1.2021

N

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Břeclav

Nízkoprahové denní centrum

8 760,00

mzdové náklady, provozní náklady

31.12.2020

14.1.2021

N

CELKEM ŽÁDOSTI

 

659 334,00

 

 

   

 

 e) Individuální dotace v r. 2020 za těchto podmínek:

Žadatel

Název projektu

Výše dotace

Účel

Termín dosažení účelu

Termín předložení vyúčtování

Podpora deminimis A/N

Český svaz chovatelů Mikulov

Okresní výstava holubů, drůbeže, králíků

10 000,00

tisk katalogů, tiskopisy, plakety, krmení, kanc.potřeby, hodnotitelé

30.9.2020

30.11.2020

N

Spolek Ekovín

Mezinárodní konferece Vinoenvi 2020

20 000,00

pronájem inzerce, honoráře, ubytování, pozvánky

31.5.2020

31.7.2020

N

Malovaný kraj z.s.

Vydávání časopisu Malovaný kraj v r. 2020

5 000,00

pronájem, cestovné, tiskařské služby, distribuce

31.12.2020

14.1.2021

N

Senioři ČR

Pravidelná činnost 2020

30 000,00

doprava, pronájem, vstupné, kanc.potřeby

31.12.2020

14.1.2021

N

Junák - český skaut

činnost

45 000,00

údržba kluboven, táborové vybavení, energie, materiál

31.12.2020

14.1.2021

N

DDM Mikulov

Maškarní karneval

20 000,00

pronájem sálu, honoráře, odměny dětem

31.5.2020

31.7.2020

N

FC Pálava Mikulov

provoz a údržba areálu

510 000,00

údržba majetku, el.energie, vodné, stočné, plyn, účetní

31.12.2020

14.1.2021

A

Mgr. Libuše Danielová

činnost klubu seniorů

20 000,00

honoráře, cestovné

31.12.2020

14.1.2021

N

Muzejní spolek v Mikulově

činnost

10 000,00

honoráře, cestovné, poštovné, kopírování, materiál

31.12.2020

14.1.2021

N

Okrašlovací spolek Mikulov

Údržba krajinných prvků

10 000,00

nářadí, ochranné pomůcky

31.12.2020

14.1.2021

N

Český radioklub

činnost

60 000,00

nájem prostor, elektromateriál, cestovné, součástky

31.12.2020

14.1.2021

N

CELKEM ŽÁDOSTI

 

740 000,00

 

 

   
 1. ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ) obecní zřízení), ve znění poz. předpisů, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého znění.

Hlasování č. 14:

Pro: 20 Proti: 0   Zdržel se:  5

 

Bod č. 9 Petice s žádostí o zrušení územního rozhodnutí č. 2/99 pod čj. Výst. 88/99 NE ze dne 25. 01. 1999

Usnesení č. 15:

ZM bere na vědomí předloženou petici s tím, že ji nelze vyhovět.

Hlasování č. 15:

Pro:  25  Proti:  0  Zdržel se:0

 

 

Bod č. 10 Informace o postupu Města Mikulov ve věci napojení dálnice D52 na komunikaci I/40

Usnesení č. 16:

ZM bere na vědomí informaci o postupu Města Mikulov ve věci napojení dálnice D52 na komunikaci I/40, a žádá vedení města o podání aktuální informace pro projednání ZM v měsíci září, případně v listopadu 2020.

Hlasování č. 16:

Pro:  25  Proti:  0  Zdržel se:0

 

Bod č. 11 Výroční zpráva městské policie Mikulov za rok 2019 

Usnesení č. 17:

ZM bere na vědomí výroční zprávu městské policie Mikulov za rok 2019 v předloženém znění.

Hlasování č. 17:

Pro:  20  Proti:  0  Zdržel se: 5

 

Bod č. 12 SŽDC - Návrh na podání žádosti na odkoupení výpravní budovy na parc. č. 2021 v k. ú. Mikulov na Moravě

Usnesení č. 18:

Zastupitelstvo města bere na vědomí postup na případné odkoupení výpravní budovy na parc. č. 2021 v k. ú. Mikulov na Moravě od Správy železnic, státní organizace Adresa: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 a souhlasí s podáním žádosti na odkoupení výpravní budovy na parc. č. 2021 v k. ú. Mikulov na Moravě.

Hlasování č. 18:

Pro:  22  Proti:  1  Zdržel se:1

 

Bod č. 13 Rekonstrukce městského koupaliště a zahájení jeho provozu

Usnesení č. 19: (protinávrh Mgr. Jedlička)

Zastupitelstvo města na základě schváleného doporučení rady města ze dne 11. 5. 2020 souhlasí s tím, že travnatá plocha koupaliště bude řešena klasickým založením a zapěstováním trávníku.

Hlasování č. 19:

Pro:  24  Proti:  0  Zdržel se: 1

 

Bod č. 14 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

 

Bod č. 15 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

 

Bod č. 16 Závěr

V Mikulově dne 25. 5. 2020

 

……………………………….

Rostislav Koštial

starosta města Mikulov

………………………………                                  ……………………………………

Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA                                               Sylva Chludilová

místostarostka města Mikulov                                          místostarostka města Mikulov

Mikulov znak