Městský úřad Mikulov. Seznamte se, prosím! - odbor sociálních věcí

Na stránkách Zpravodaje města Mikulov vám budeme v nadcházejících měsících představovat jednotlivé odbory Městského úřadu Mikulov.

Dnes vám představíme odbor sociálních věcí, jehož vedoucí je Bohdana Souchopová, kterou jsme vyzpovídali.

 • Můžete čtenářům přiblížit, co všechno Váš odbor zajišťujete, jaká je jeho náplň?

„Odbor sociálních věcí zabezpečuje tři základní agendy:

Sociálněprávní ochrana dětí:

 • činnosti zaměřené na ochranu práv dítěte, na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
 • výkon opatrovnictví a poručenství
 • vykonává vymezené činnosti při zprostředkování osvojení a pěstounské péče
 • řešení výchovných problémů a trestné činnosti nezletilých a mladistvých

Sociální práce na obci:

 • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnost sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začlenění osob
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří
 • zabezpečuje výkon funkce sociálního kurátora
 • spolupracuje se zdravotnickými a sociálními zařízeními
 • vede správní řízení ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení
 • vydává parkovací průkazy pro zdravotně postižené občany

Výkon funkce veřejného opatrovníka:

 • vykonává funkci opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti.“

 

 • Kolik zaměstnanců má odbor?

„Odbor má celkem 8 zaměstnanců.“

 • Jaká agenda je nejvytíženější, občany hojně navštěvovaná?

„Musím říct, že všechny agendy jsou velmi vytížené. Je období, kdy více případů řeší sociální pracovník na obci, např. jako v době nouzového stavu /COVID-19/,  a za nějaký čas je to agenda sociálněprávní ochrany dětí.“

 • V čem je vaše agenda / práce specifická?

„Všichni pracovníci odboru sociálních věcí pracují s lidmi, kteří řeší ve svém životě nějaký závažný problém. Vždy je to o citlivém přístupu k danému problému a empatii ke klientům ze strany sociálních pracovnic.“

 • Co Vás osobně na této práci (pozici) nejvíce baví, a naopak, co je nejnáročnější?

„Naše práce není rozhodně jednotvárná, což mi určitě vyhovuje. Když se podíváte na problematiku, kterou náš odbor řeší, je velice široká. Je proto velmi důležité orientovat se i v legislativě, která je základní pro jiné správní orgány, jako je ÚP, OSSZ atd., abychom poté mohli pomoci klientovi najít nejoptimálnější řešení jeho problému.“

 • Jak jste zvládali uplynulé týdny a nestandardní situaci v souvislosti s Covid-19? Co bylo v tomto období nejnáročnější?

„V době nouzového stavu /COVID-19/, mimo zabezpečení dlouhodobých klientů a aktivit, které jsou zajišťovány i ve standardní době, jsme se snažili obstarat zejména nejrizikovější skupinu obyvatel, seniory.
Formou letáku jsme seniorům nabídli možnost využít zabezpečení nákupů, vyzvedávání léků z lékárny a zabezpečení dalších individuálních potřeb. Tato činnost byla pozitivně přijata, zejména seniory, jejichž rodiny žijí mimo Mikulov. Zodpovídali jsme také mnoho dotazů, které přímo souvisely s danou situací a spadaly do agendy České správy sociálního zabezpečení či Úřadu práce ČR. Díky dobrovolnické činnosti jsme mohli potřebným rozvážet roušky a jiné ochranné pomůcky.

Tímto bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří kontaktovali OSV s nabídkou pomoci. Všem švadlenkám, které neúnavně šily roušky, a v neposlední řadě skautům, kteří mimo jiné roznesli letáčky do domovních schránek.

Náročné bylo zejména zvládat sledovat různá doporučení, metodické postupy a nařízení ze strany jednotlivých ministerstev, týkajících se sociální práce, sociálních služeb a ostatních státních organizací ovlivňujících naši práci.“

 • Jaké jsou kontakty, adresa a úřední dny a hodiny pro občany.

Městský úřad Mikulov

Náměstí 1 /vchod z Kostelního náměstí/

69201 Mikulov

Úřední hodiny:

PONDĚLÍ      8.00–17.00 hod.

ÚTERÝ          8.00–14.00 hod.

STŘEDA        8.00–18.00 hod.

Sociálněprávní ochrana dětí:

Tel.: 519 444 536, 519 444 537, 519 444 534, 519 444 333

Sociální pracovník obce:

Tel.: 519 444 532, 519 444 578, 519 444 607

Veřejný opatrovník:

Tel.: 519 444 532

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/kontakty-a-provozni-doba/

Jitka Sobotková

Mikulov znak