Novinky v dopravě v centru města – výsuvný sloupek

Město Mikulov v současné době připravuje změnu provozu na komunikacích v historickém centru, která souvisí se snahou vedení města zvýšit bezpečnost jak chodců, tak i dalších účastníků provozu.

Kostelní náměstí a Náměstí v Mikulově jsou v současné době označeny dopravní značkou „Pěší zóna“ jako oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí i zvláštní pravidla pro provoz v pěší zóně.

Prakticky to znamená, že v pěší zóně:

  • smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, ale současně musí umožnit vozidlům jízdu.
  • řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit a v případě nutnosti musí zastavit vozidlo, přičemž stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
  • povolen je vjezd pro vozidla zásobování, dopraní obsluhy, integrovaného záchranného systému, osobám se zdravotním postižením, rezidentům a osobám, které mají v pěší zóně sídlo právnické osoby či provozovnu.

Vzhledem k tomu, že mnoho řidičů nerespektuje dopravní značení, se město Mikulov rozhodlo pro zřízení výsuvného „polleru“ – výsuvného sloupku, který bude umístěn při vjezdu na Kostelní náměstí.

Tento poller bude dále opatřen terminálem s čtečkou karet s interkomem, kterým bude možné sloupek ovládat a zasunout pro projetí vozidla, případně pro spojení se stálou službou Městské policie. Výsuvný vjezdový sloupek bude také snímán kamerou (LPR) s rozpoznáním státní poznávací značky na vozidle.

Jak již bylo popsáno výše, vjezd do pěší zóny tak bude opět povolen rezidentům nebo osobám majícím na Kostelním náměstí a Náměstí sídlo firmy nebo provozovnu a vozidlům integrovaného záchranného systému. Současně bude vjezd povolen vozidlům dopravní obsluhy.

V odůvodněných případech mohou občané za účelem vjezdu na Kostelní náměstí a Náměstí se souhlasem majitele komunikace, kterým je město Mikulov, požádat o výjimku z dopravního značení u zdejšího Silničního správního úřadu. Obdobná situace může nastat i v případě nutnosti stání vozidla mimo místa označená jako parkoviště, kdy občan může opět v odůvodněných případech a se souhlasem majitele komunikace požádat o výjimku z dopravního značení, kterou opět po projednání vydává zdejší Silniční správní úřad.

Obdobně bude situace řešena i při vjezdu na Náměstí z Kapucínského náměstí, kde bude osazen manuálně výsuvný sloupek k zamezení nezákonného vjezdu do pěší zóny.

Celý systém by měl být spuštěn již v průběhu měsíce června.

Hynek Opluštil, odbor stavební a životního prostředí MěÚ Mikulov

sloupiek02