Barokní most v lokalitě Portz Insel krášlí krajinu


Obnova a zpřístupnění historického mostu ze 17. století a komponované historické krajiny v lokalitě Portz Insel, v hraničním pásmu mezi Mikulovem a Sedlecem jde do finále. Historický most je součástí areálu kulturní památky letohrádku Portz Insel. Spolu s mostem prošla rekonstrukcí i okolní krajina a cesty vedoucí do Rakouska. Náklady na celý projekt vyšly na 35 milionů korun. Většinu pokryla evropská dotace.

Historický most s patnácti cihlovými oblouky, který je součástí nemovité kulturní památky, kdysi tvořil jedinou přístupovou cestu k letohrádku nacházejícímu se na ostrově Insel uprostřed Nového rybníka. „Celá tato krajinářsky komponovaná část území v minulosti značně utrpěla. Zvláště v období po druhé světové válce, když se nacházela v nepřístupném pohraničním pásmu. Byla to zapomenutá stavba za železnou oponou. Proto jsme se ho rozhodli uvést do původní podoby, upravit i okolní krajinu a propojit tak české a rakouské příhraničí,“ řekl starosta Mikulova Rostislav Koštial. Projekt „Portz Insel“ realizuje město Mikulov společně s partnerskými obcemi Sedlec a rakouským Drasenhofenem.

Realizace stavební části začala v dubnu 2019 a skončit by měla 30. 6. 2020. Celkové náklady všech tří partnerů na projekt činí celkem 35 milionů korun, přičemž výdaje Mikulova činí okolo 27 milionů korun. Obnova samotného historického mostu přijde cca na 13 milionu korun. Většina výdajů je kryta dotací z programu Interreg (85 %) a dále ze státního rozpočtu (5 %).

Rekapitulace obnovy historického mostu

 • Na počátku prací byl most z větší části zahrnut zeminou a téměř zcela skryt v zeleni.
 • Nejdříve bylo nutné most odkrýt.
 • Byla odtěžena zemina v okolí mostu, dále vykáceny náletové stromy a křoviny a také očištěna vozovka mostu od nánosů.
 • Teprve pak mohl být zjištěn skutečný rozsah poškození mostu.

Samotnou opravu mostu lze rozdělit na dvě části

 • Oprava stávající spodní části pod římsou mostu.
 • Doplnění chybějícího zděného zábradlí mostu.

„Při obnově spodní části mostu jsme se snažili použít co nejvíce původních cihel nalezených při odtěžení zeminy v okolí mostu. Tyto cihly pochází z první poloviny 17. století a jsou opravdu velmi kvalitní. Většina z nich byla označena otiskem písmene N (jako Nikolsburg). Doplnění chybějícího zděného zábradlí mostu bylo pak realizováno ze starších cihel, které pochází z pol. 19. století. Zděné zábradlí bylo dostavěno do jeho původní historické výšky a část chybějící do výšky 110 cm byla doplněna jednoduchým kovářsky pojatým zábradlím,“ vysvětluje za památkovou péči Městského úřadu Mikulov Josef Hromek. 

Ocelové zábradlí, které i laik pozná, že nepatří k původnímu mostu, je nezbytné. „Toto řešení splňuje podmínky současné legislativy na bezpečný provoz stavby a také požadavek památkářů,“ doplnila Kateřina Korandová, manažerka projektu z Městského úřadu Mikulov.

Celá rekonstrukce historického mostu byla poměrně náročná. „V průběhu prací na nás čekala také celá řada překvapení. Zajímavostí například je, že při očištění mostovky vozovky od nánosu zeminy, která místy činila až půl metru, byla nalezena původní vápencová dlažba pocházející z doby vzniku mostu, z první poloviny 17. století,“ upřesnil Josef Hromek. Tato dlažba byla opravena a z důvodu ochrany je skryta pod mlatovým povrchem. V obloucích a spodní části mostu byly zjištěny také četné trhliny, které bylo nutné staticky zajistit. Výrazněji byly rovněž poškozeny kamenné pilíře mostu, proto bylo nutné chybějící kameny nově zhotovit a doplnit.

Oprava mostu a jeho zpřístupnění se blíží do finále. Konečný termín dokončení stavebních prací byl posunut na 30. 6. 2020. „Po provedení výkopů a odtěžení zeminy kolem mostu došlo v průběhu prací k nastupování spodní vody. Při zimním přerušení prací tak byla hladina Rybničního potoka a hladina vodní plochy v okolí mostu vyrovnána. Bylo tedy nutné upravit část projektu, která řešila vrácení toku do koryta potoka z jeho provizorní přeložky. Po ukončení prací by měla vzniknout v okolí mostu drobná souvislá vodní plocha a opravený most se tak může opět zrcadlit ve vodě,“ řekla Kateřina Korandová.

A jelikož v minulosti na most navazovala cestní síť, která však po 2. světové válce zanikla, byly v rámci celého rozsáhlého projektu cesty znovu obnoveny. A vedou až k rakouskému Drasenhofenu. „V lokalitě jsme také vybudovali pro orientaci návštěvníků a seznámení s lokalitou naučnou stezku. Ta má celkem sedm zastavení (šest infopanelů a jedno odpočinkové místo),“ uvedla manažerka projektu Kateřina Korandová.

Kromě stavební části a naučné stezky je součástí projektu také vydání brožury o historii této významné lokality. Brožura bude pro všechny zájemce dostupná zdarma v Turistickém informačním centru Mikulov po otevření mostu. To by se mělo uskutečnit 13. 7. 2020. V dopoledních hodinách proběhne slavnostní setkání pro partnery projektu a odpoledne pak bude most slavnostně otevřen pro veřejnost. „Dále připravujeme webovou sekci o Portz Inselu, které budou součástí webových stránek města Mikulov,“ doplnila na závěr Kateřina Korandová.

 Historický most

 • stometrový barokní most ze 17. století
 • nechal ho postavit kardinál František z Dietrichsteinu
 • je tvořen patnácti oblouky
 • realizace stavební části začala v dubnu 2019 a skončit by měla 30. 6. 2020
 • náklady na obnovu stavby mostu a přilehlého okolí: 35 milionů korun
 • na projektu se podílelo město Mikulov a obce Sedlec a rakouský Drasenhofen

Jitka Sobotková, foto: archiv město Mikulov

most 04

IMG 20200428 WA0039

most 01

most 02