Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Mikulov

Zveme všechny občany města na zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve středu 15. července 2020 v 16.00 hod. v zasedacím sále II.

v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

 PROGRAM:

 1. Zahájení

2. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020

3. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

3.1   Prodej nemovité věci – Prodej pozemků p. č. 459/1, 459/2, 459/4, 459/5  v k. ú. Mikulov na Moravě

3.2   Rozhodnutí o prominutí nájemného z nebytových prostor za období duben – červen r. 2020

4. MAS Mikulovsko o. p. s. – zařazení území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko

5. Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města

6. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

7. Návrhy, připomínky a podněty občanů města

8. Závěr

  

V Mikulově dne 3. 7. 2020

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mikulov znak