Usnesení zastupitelstva města ze dne 24. 6. 2020

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Výpis Usnesení č. 14/2020/I

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 24. 6. 2020 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16.00 hod.

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 2:

Pro: 20     Proti: 0       Zdržel se: 0

Program:

 • Zahájení
 • Kontrola Usnesení č. 13/2020/I ze dne 20. 5. 2020
 • Zpráva o činnosti RM za období od 18. 5. 2020 do 8. 6. 2020
 • Zápis z jednání kontrolního výboru
 • Zápis z jednání finančního výboru
 • Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
 • Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/269 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů, kupující: F. K.
 • Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/270 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů, kupující: Z. K.
 • Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/265 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů, kupující: J. P.
 • Žádost o prodej nebytového prostoru jednotky č. 1303/38 – Větrná č. 3
 • Nabídka přímého prodeje pozemků p. č. 8705 a 8719 v k. ú. Mikulov na Moravě
 • Bezúplatný převod pozemku p. č. 1886 v k. ú. Mikulov na Moravě
 • Bezúplatný převod pozemku p. č. 3088/330 v k. ú. Mikulov na Moravě
 • Návrh memoranda o vzájemné spolupráci
 • Účetní závěrka města Mikulov k 31. 12. 2019
 • Závěrečný účet města Mikulov za rok 2019
 • a) Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov na rok 2020
  b) Dlouhodobý investiční úvěr
 • Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 1/2020 o nočním klidu
 • Účast zástupce/zástupců města Mikulova na jednání valné hromady STKO, spol. s r.o. se sídlem Mikulov, Brněnská 65, PSČ 692 01
 • Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s. r. o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01
 • Zahájení provozu koupaliště
 • MAS Mikulovsko o. p. s. – zařazení území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko
 • Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
 • Návrhy, připomínky a podněty občanů města
 • Závěr

Usnesení č. 2:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 3:

Pro: 20     Proti: 0       Zdržel se: 0

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne
24. 6. 2020 pana Ing. Vlastimila Mihalíka a Ing. Petra Marcinčáka.

Hlasování č. 4: 

Pro: 20     Proti: 0       Zdržel se: 0

 

Bod č. 2 Kontrola usnesení č. 13/2020/I ze dne 20. 5. 2020

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje kontrolu Usnesení č. 13/2020/I ze dne 20. 5. 2020.

Hlasování č. 5 :

Pro: 20     Proti: 0       Zdržel se: 0

 

Bod č. 3 Zpráva o činnosti RM za období od 18. 5. 2020 do 8. 6. 2020

Usnesení č. 5:

ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM za období od 18. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

Hlasování č. 6:

Pro: 17     Proti: 0       Zdržel se: 3

 

Bod č. 4 Zápis z jednání kontrolního výboru

Usnesení č. 6:

ZM ukládá vedení města oslovit s právní analýzou Smlouvy o právu provést stavbu mezi Městem Mikulov a společností Byty Mikulov s.r.o. kompetentního odborníka se zkušenostmi při řešení tohoto typu sporů včetně zastupování v případném soudním sporu.

Z podkladů, které má KV k dispozici se jeví jako nejreálnější možnost vymáhat dokončení stavby v rozsahu projektové dokumentace a oborových technických předpisů.

Hlasování č. 7:

Pro: 20     Proti: 1       Zdržel se: 0

 

Bod č. 5 Zápis z jednání finančního výboru

Usnesení č. 7:

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 10. 6. 2020.

Hlasování č. 8:

Pro: 21     Proti: 0       Zdržel se: 0

 

Bod č. 6 Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

 

Bod č. 6.1. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/269 v k. ú. Mikulov na Moravě
v lokalitě ul. Hraničářů, kupující: F. K.

Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/269 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 18 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů za kupní cenu 34 517,70 Kč (tj. 1 917,65 Kč/m2) p. F. K., bytem  Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 9:

Pro: 21     Proti: 0       Zdržel se: 0

Bod č. 6.2. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/270 v k. ú. Mikulov na Moravě
v lokalitě ul. Hraničářů, kupující: Z. K.

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/270 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 18 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů za kupní cenu 34 517,70 Kč (tj. 1 917,65 Kč/m2) paní Z. K., bytem Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 10:

Pro: 21     Proti: 0       Zdržel se:  0

Bod č. 6.3. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/265 v k. ú. Mikulov na Moravě

v lokalitě ul. Hraničářů, kupující: J. P.

Usnesení č. 10:

Zastupitelstvo města Mikulov schvaluje prodej nemovité věci – pozemku p. č. 3088/265 (zast. plocha a nádvoří) o výměře 18 m2 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů za kupní cenu 36 180 Kč (tj. 2 010 Kč/m2) p. J. P., bytem Mikulov a kupní smlouvu ve znění předloženém majetkoprávním odborem.

Hlasování č. 11:

Pro: 21     Proti: 0       Zdržel se: 0

Bod č. 6.4. Žádost o prodej nebytového prostoru jednotky č. 1303/38 – Větrná č. 3

Usnesení č. 11:

Zastupitelstvo města rozhodlo nevyhovět žádosti č. j. MUMI 19045541 o prodej jednotky

č. 1303/38 (nebytový prostor) v budově bytového domu č. p. 1301, 1302 a 1303, který je součástí pozemku p. č. 3088/29 a spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a uvedeného pozemku o velikosti id. 20125/244543 na ul. Větrná č. or. 1, č. or. 2 a č. or. 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav na listu vlastnictví

č. 4166 a 4165 v k. ú. Mikulov na Moravě.

Hlasování č. 12:

Pro: 20     Proti: 1       Zdržel se: 0

Bod č. 6.5. Nabídka přímého prodeje pozemků p. č. 8705 a 8719 v k. ú. Mikulov na Moravě

Usnesení č. 12: (protinávrh Ing. Daniel)

ZM ukládá MPO jednat o pronájmu a prodeji pozemku pouze pod stavbami a přístupovou cestou.

Hlasování č. 13:

Pro: 16     Proti: 3       Zdržel se: 2

 

Bod č. 6.6.  Bezúplatný převod pozemku p. č. 1886 v k. ú. Mikulov na Moravě

Usnesení č. 13:

Zastupitelstvo města schvaluje:

-    bezúplatný převod pozemku p. č. 1886 – ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě
u koupaliště, od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

a

-    smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM /BBV/1783/2020-BBVM ve znění předloženém ČR ÚZSVM.

Hlasování č. 14:

Pro: 21     Proti: 0       Zdržel se: 0

Bod č. 6.7. Bezúplatný převod pozemku p. č. 3088/330 v k. ú. Mikulov na Moravě

Usnesení č. 14:

Zastupitelstvo města schvaluje:

-    bezúplatný převod pozemku p. č. 3088/330 – ostatní plocha, v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě u lávky, od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov

a

-    smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM /BBV/1684/2020-BBVM ve znění předloženém ČR ÚZSVM.

Hlasování č. 15:

Pro: 21     Proti: 0       Zdržel se: 0

 

Bod č. 6.8. Návrh memoranda o vzájemné spolupráci

Usnesení č. 15:

Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Českou republikou – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a Městem Mikulov v předloženém znění.

Hlasování č. 16:

Pro: 16     Proti: 1       Zdržel se: 4

 

Bod č. 7 Účetní závěrka města Mikulov k 31. 12. 2019

Usnesení č. 16:

ZM schvaluje účetní závěrku města Mikulov sestavenou k 31. 12. 2019 v Kč v rozsahu:

Výkazu Rozvaha, Výkazu zisku a ztráty, Přílohy, Přehledu o peněžních tocích, Přehledu o změnách vlastního kapitálu, v předloženém znění.

Hlasování č. 17:

Pro: 20     Proti: 0       Zdržel se: 1

 

Bod č. 8 Závěrečný účet města Mikulov za rok 2019

Usnesení č. 17:

ZM schvaluje závěrečný účet města Mikulov za r. 2019 v předloženém znění bez výhrad.

Hlasování č. 18:

Pro: 20     Proti: 0       Zdržel se: 1

 

Bod č. 9 a) Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov na rok 2020
               b) Dlouhodobý investiční úvěr

a) Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov na rok 2020
Usnesení č. 18: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM schvaluje začlenění částky 500 tis. Kč na opravu účelových komunikací do RO č. 3.

Hlasování č. 19.

Pro: 12     Proti: 6       Zdržel se: 3

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 18: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM schvaluje začlenění částky 720 tis. Kč na navýšení výdajů na studie a projekty do RO č. 3.

Hlasování č. 20:

Pro: 12     Proti: 6       Zdržel se: 3

Návrh nebyl přijat.

Usnesení č. 18:

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov ve znění upraveném na jednání ZM 24. 6. 2020 a to tak, že příjmy rozpočtu města se navyšují o částku 700 tis., výdaje rozpočtu města se navyšují o částku 700 tis. a částka 500 tis., z položky údržba účelové komunikace se přesouvá do rezervy.

Hlasování č. 21

Pro: 0       Proti: 0       Zdržel se: 0

Hlasování zmatečné.

Usnesení č. 18: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov ve znění upraveném na jednání ZM 24. 6. 2020 a to tak, že příjmy rozpočtu města se navyšují o částku 700 tis., výdaje rozpočtu města se navyšují o částku 700 tis. a částka 1 200 tis., původně vyčleněná na údržbu účelových komunikací a navýšení výdajů na studie a projekty se přesouvá do rezervy.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky -  přílohy č. 2 se změnou schválenou na ZM a změnu závazných ukazatelů ve vztahu k příspěvkovým organizacím dle tabulky č. 3.

Hlasování č. 22:

Pro: 19     Proti: 2       Zdržel se: 0

Usnesení č. 19: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM schvaluje poskytování odměny, při významném životním výročí – při dosažení

životního jubilea 50 a 60 členům zastupitelstva města uvolněným pro výkon funkce dle předloženého návrhu.

Hlasování č. 23

Pro: 6       Proti: 10     Zdržel se: 5

Návrh nebyl přijat.

b) Dlouhodobý investiční úvěr

Usnesení č. 20

ZM schvaluje přijetí dlouhodobého investičního úvěru do výše 70.000.000 Kč se splatností 10 let dle předloženého návrhu.

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou, a. s. se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33, IČ 45317054 s pevnou úrokovou sazbou do výše max. 0,99 % p. a., výše úvěru 70.000.000 Kč na financování investičních akcí města Mikulov, splatnost 10 let, splátky měsíčně od ledna 2021.

ZM zmocňuje starostu k podpisu  úvěrové smlouvy mezi městem Mikulov a Komerční bankou, a. s. s maximální výší fixní úrokové sazby 0,99% p. a.

Hlasování č. 24

Pro: 21     Proti: 0       Zdržel se: 0

 

Bod č. 10 Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 1/2020 o nočním klidu

Usnesení č. 21:

Zastupitelstvo města schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o nočním klidu, dle návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka.

Hlasování č. 25:

Pro: 15     Proti: 0       Zdržel se: 5

 

Bod č. 11 Účast zástupce/zástupců města Mikulova na jednání valné hromady STKO, spol. s r.o. se sídlem Mikulov, Brněnská 65, PSČ 692 01

Usnesení č. 22: (protinávrh Mgr. Jedlička)

Zastupitelstvo města rozhodlo nedelegovat podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, člena zastupitelstva města Mikulov pana Mgr. Bc. Vojtěcha Jedličku jako druhého zástupce města Mikulov na veškeré řádné, mimořádné nebo náhradní valné hromady korporace STKO spol. s r. o., se sídlem Mikulov, Brněnská 65.

ZM zmocňuje kontrolní výbor vyžádat si informace od společnosti podle § 155 Zákona

o korporacích. 

Hlasování č. 26 :

Pro: 21     Proti: 0       Zdržel se: 0

 

Bod č. 12 Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s. r. o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01

Usnesení č. 23: (protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM schvaluje Změnu zakladatelské listiny v části počet jednatelů.

Pro: 10     Proti: 6       Zdržel se: 4

Návrh nebyl přijat.

 Usnesení č. 23:

 • Schvaluje změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s. r. o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, IČ: 27689310 v čl. VI část B Jednatelé takto:
 • 3 zní: „3. Za společnost jednají a podepisují jednatelé samostatně, s výjimkou právních jednání, kde předmět plnění nebo výše závazku přesáhne částku 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), kdy v těchto případech podepisují oba jednatelé společně.“
 • Schvaluje vyhotovení nového úplného znění zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s. r. o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01 v souladu se změnou podle bodu 1 tohoto usnesení.
 • Pověřuje starostu k jednání za jediného společníka při sepsání a podepsání notářského zápisu
  o rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s. r. o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1.

Hlasování č. 28:

Pro: 11     Proti: 1       Zdržel se: 9

Návrh nebyl přijat

 Procesní návrh: Přestávka

Hlasování: č. 29

Pro: 14     Proti: 3       Zdržel se: 0

 

Bod č. 13 Zahájení provozu koupaliště

Usnesení č. 24

Zastupitelstvo města schvaluje zahájení provozu zrekonstruovaného městského koupaliště v sezóně 2020 od 15. 7. 2020 s podmínkou, že stavba bude předána a převzata bez vad a nedodělků, které by bránily provozu a neprojeví se jiné problémy bránící provozu.

ZM ukládá jednateli spol. TEDOS Mikulov s. r. o., realizovat veškeré kroky nutné k zahájení provozu koupaliště v uvedeném termínu.

Hlasování: č. 30

Pro: 15     Proti: 4       Zdržel se: 2

 

Bod č. 14 MAS Mikulovsko o. p. s. – zařazení území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko

Hlasování: č. 31

Pro: 13     Proti: 0       Zdržel se: 0

hlasování zmatečné

Usnesení č. 25: (protinávrh Mgr. Kocábová)

ZM odkládá materiál do příštího zasedání.

Hlasování č. 32:

Pro: 8       Proti: 8       Zdržel se: 4

Návrh nebyl přijat

Návrh usnesení č. 26:

Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko na programové období 2021-2027.

Hlasování č. 33:

Pro: 11     Proti: 2       Zdržel se: 7

Návrh nebyl přijat

Bod č. 15 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

 

Bod č. 16 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

Bod č. 17 Závěr

 

V Mikulově dne 3. 7. 2020

 

Rostislav Koštial, starosta 

Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA, místostarostka 

Sylva Chludilová, místostarostka

Mikulov znak