Městský úřad Mikulov. Seznamte se, prosím! - majetkoprávní odbor

Na stránkách Zpravodaje města Mikulov vám postupně představujeme odbory Městského úřadu Mikulov. Dnes jsme vyzpovídali vedoucího majetkoprávního odboru Petra Augustina.

 • Můžete čtenářům přiblížit, co všechno Váš odbor zajišťujete, jaká je jeho náplň?

„Činností je velké množství, ty nejvíce četné jsou tyto:

 • evidence majetku města včetně jeho inventarizace
 • zajišťuje přípravu podkladů pro nakládání s majetkem města, vč. realizace rozhodnutí orgánů ve věcech nakládání s majetkem města
 • tvorba smluv týkajících se nemovitostí, zejména smluv kupních, nájemních, darovacích a jiných
 • centrální evidence smluv, kde je smluvní stranou město Mikulov, nebo se jedná o majetek ve vlastnictví města spravovaný jiným subjektem (nájemní smlouvy prostor sloužících k podnikání)
 • zastupování města před soudem ve věcech vycházejících z náplně činnosti odboru majetkoprávního
 • agenda bytového hospodářství mimo zajišťování oprav a údržby bytových prostor a společných prostor
 • zpracování výroční zprávy dle zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejňování poskytnutých informací na webových stránkách města
 • vedení centrální evidence vnitřních předpisů, vč. evidence o jejich průkazném předání ostatním odborům
 • vedení centrální evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení vydaných orgány města
 • Co je vlastně všechno v majetku města a v jakém finančním objemu?
  „Město Mikulov vlastní 380 bytů a 90 nebytových prostor v několik desítkách domů, celkem 2 315 ha všech pozemků, celková tržní cena majetku jde do jednotek mld. českých korun. Odbor vede evidenci veškerého majetku, samotnou správu pak zajišťuje zpravidla městská firma TEDOS.“

Kolik zaměstnanců má odbor?
„Odbor má pět zaměstnanců.“

Jaká agenda je nejvytíženější?
„Vytížení jednotlivých agend se v průběhu roku mění v závislostech na úkolech uložených vedením města a i nápadů od občanů. Nejvíce občanů však přichází osobně na úřad při pravidelném zveřejňování pronájmů volných městských bytů, přičemž není výjimkou, že o volné byty žádají lidé i z druhého konce republiky.“

Co všechno mohou občané na vašem odboru vyřídit a nejčastěji vyřizují?
„Jak jsem již uvedl, žádosti o pronájem městských bytů, žádosti o prodej majetku ve vlastnictví města Mikulova. Typicky pozemky pod garážemi, předzahrádky, zahrady a pozemky ve dvorech domů. Žádosti o pronájem a výpůjčky městských pozemků za účelem zahrádkaření či obnovy historických cest a alejí.“

V čem je vaše agenda/práce specifická?
„V jasně daném postupu při nakládání s městským majetkem, který se řídí zákonem o obcích, kdy jsou zákonem stanovená pravidla jak s majetkem nakládat. Prakticky veškerému právnímu jednání města předchází zveřejnění na úřední desce a konečná rozhodnutí poté náleží radě či zastupitelstvu města Mikulov.“

Vedoucím odboru jste krátký čas, můžete se čtenářům představit? Jaký je váš vztah k Mikulovu a proč jste si vybral tuto práci?
„Vedoucím odboru jsem od 1. 2. 2020. Pocházím z Hodonína, kde jsem žil skoro celý život a zároveň posledních jedenáct let pracoval jako právník v soukromém sektoru.

Před dvěma lety jsme se s rodinou odstěhovali do Valtic a spolu se změnou bydliště jsem začal uvažovat i o změně zaměstnání. Když poté přišla možnost pracovat v Mikulově, tak jsem se rozhodl i pro změnu zaměstnání. V Mikulově se mi totiž vždy velmi líbilo a rád jsem jej i dříve navštěvoval.“

Co Vás osobně na této práci (pozici) nejvíce baví a naopak je nejnáročnější?
„Baví mě samotná práce ve městě Mikulov, které na člověka působí prostě jinak než jiná města bez historických budov a architektury. Nejnáročnější jsou týdny, kdy odbor chystá materiály pro jednání rady a zastupitelstva, nicméně na odboru působí velmi schopný a zkušený tým zaměstnanců, takže vše zvládáme.“ 

Jaké jsou kontakty, adresa a úřední dny a hodiny pro občany.
„Odbor úřadu sídlí v hlavní bodově ve III. patře.

Úřední hodiny jsou v pondělí od 8.00 do 17.00, v úterý od 8.00 do 14.00 hod, ve středu od 8.00 do 18.00 hod.

V případech, kdy občané nemají možnost přijít v úředních hodinách, není problém se telefonicky domluvit na jiný termín, který jim bude vyhovovat. Telefonické a e-mailové kontakty na veškeré zaměstnance jsou na úřední desce města.“

Jitka Sobotková

Mikulov znak