Usnesení zastupitelstva města ze dne 15. 7. 2020

MĚSTO MIKULOV

Zastupitelstvo města

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Výpis Usnesení č. 15/2020/I

přijatých na Zastupitelstvu města Mikulov, konaného dne 15. 7. 2020 ve velké zasedací místnosti MěÚ Mikulov v 16.00 hod.

 

Bod č. 1 Zahájení

Usnesení č. 1:

ZM schvaluje jako způsob hlasování veřejné.

Hlasování č. 2:

Pro:   21     Proti:   0     Zdržel se:   0

Program:

 1. Zahájení
 2. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020
 3. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti

3.1 Prodej nemovité věci – Prodej pozemků p. č. 459/1, 459/2, 459/4, 459/5  v k. ú. Mikulov na Moravě

3.2 Rozhodnutí o prominutí nájemného z nebytových prostor za období duben – červen r. 2020

3.3  Rozhodnutí o prominutí nájemného Mikulovské rozvojové s. r. o.

 • MAS Mikulovsko o. p. s. – zařazení území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko
 • Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
 • Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Mikulov č. 4/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Mikulov č. 1/2020 o nočním klidu, ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Mikulov č. 3/2020
 • Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
 • Návrhy, připomínky a podněty občanů města
 • Závěr

 

Usnesení č. 2: ( Návrh  Mgr. Jedlička)

ZM schvaluje u bodu č. 3.1 před majetkovým projednáním, jednat a hlasovat o tom, zda má být tato plocha zastavěna.

Hlasování č. 3:

Pro:   8   Proti:   9   Zdržel se:   4

Návrh nebyl přijat

 

Usnesení č. 3:

ZM schvaluje předložený program zasedání Zastupitelstva města Mikulov.

Hlasování č. 4:

Pro:   21     Proti:   0     Zdržel se:   0

 

Usnesení č. 4:

ZM schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva města Mikulov ze dne
15. 7. 2020 paní Mgr. Hanu Míčkovou a pana MUDr. Ivo Koneše.

Hlasování č. 5: 

Pro:   21     Proti:   0     Zdržel se:   0

 

Bod č. 2 Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na r. 2020

Usnesení č. 5:

ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov ve znění předloženém na jednání ZM s tím, že příjmy rozpočtu se zvyšují o 7.961 tis. Kč a výdaje se zvyšují o 77.961 tis. Kč.

ZM schvaluje změnu závazných ukazatelů na straně příjmů dle tabulky příloha č. 1 a na straně výdajů dle tabulky -  přílohy č. 2 a změnu závazných ukazatelů ve vztahu k příspěvkovým organizacím dle tabulky č. 3.

ZM schvaluje zvýšení schodku rozpočtu a zapojení úvěru do rozpočtu města na položce 8123 ve výši 70.000.000 Kč.

Hlasování č. 6:

Pro:   19     Proti:   0     Zdržel se:   2

 

Bod č. 3 Prodeje, koupě, majetkoprávní záležitosti

Bod č. 3.1. Prodej pozemků p. č. 459/1, 459/2, 459/4, 459/5  v k. ú. Mikulov na Moravě, žadatel: PARKING HOUSE s.r.o., IČ: 08006628, se sídlem 1. května 1696/1, 692 01 Mikulov

Usnesení č. 6:

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemky parcely č. p. č. 459/1, 459/2, 459/5 (všechny ostatní plocha) a p.č. 459/4 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (občanská vybavenost) v k.ú. Mikulov na Moravě.

Hlasování č. 7:

Pro:   19  Proti:   1   Zdržel se:   2

Usnesení č. 7 (Návrh Mgr. Jedlička)

ZM rozhodlo nadále tento prostor nezastavovat a i do budoucna ho využívat jako parkovací stání jak tomu bylo doposud.

Hlasování č. 8:

Pro:   5   Proti:   13   Zdržel se:   4

Návrh nebyl přijat

 

Bod č. 3.2. Rozhodnutí o prominutí nájemného z nebytových prostor za období duben – červen r. 2020

Usnesení č. 8:

Zastupitelstvo města rozhodlo prominout 50% nájemného za užívání nebytových prostor všem nájemcům uvedeným v tabulce č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 a ve výši v tabulce uvedené, což považuje za poskytnutí  slevy dle Článku 6 bodu 6.1. a) výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID – Nájemné“.

Nájemné je prominuto z důvodu podpory místních podnikatelů v souvislosti s dřívějším vyhlášeným nouzovým stavem a umožnění čerpat státní podporu v rámci výzvy „COVID – Nájemné“.

Hlasování č. 9:

Pro:   14  Proti:   3   Zdržel se:   4

 

Bod č. 3.3. Rozhodnutí o prominutí nájemného Mikulovské rozvojové s.r.o.,

Usnesení č. 9:

Zastupitelstvo města rozhodlo prominout 80% nájemného za užívání nebytových prostor:

 • objektu č.p. 193, na pozemku p.č. 305 s pozemkem p.č. 30 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Mikulov na Moravě na ulici náměstí č. 5, (dále jen „Hrobka“)
 • pozemku p.č. 257/2, jeho součástí je budova č.p. 1769 na drese ul. Česká č. 1769/6, 692 01 Mikulov,
 • objektu občanské vybavenosti č. p. 160 na pozemku p.č. 253 obojí v k.ú. Mikulov na Moravě,
 • „Amfiteátru“ a budovy veřejných toalet, včetně pozemku, jedná se o nájem budovy bez, čp. objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 2370/2, pozemek p.č. 2370/2, budovu jiná stavba na pozemku p.č. 2370/31 a 2370/32, pozemky p.č. 2370/31 a 2370/32, budovu jinou stavbu na pozemku p.č. 2370/33 a 2370/34 a pozemky p.č. 2370/33 a 2370/34, budovu objekt občanské vybavenosti na pozemku p.č. 2370/23 a pozemek parcela č. 2370/23,

společností Mikulovská rozvojová s.r.o., Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, za období od 1.3.2020 do 30.6.2020, a to v celkové výši 131.584,- Kč. Nájemné je prominuto z důvodu podpory místních podnikatelů v souvislosti s dřívějším vyhlášeným nouzovým stavem.

Hlasování č. 10:

Pro:   18    Proti:   1   Zdržel se:   2

 

Bod č. 4 MAS Mikulovsko o.p.s. – zařazení území města Mikulova do územní působnosti MAS Mikulovsko

Usnesení č. 10: (Protinávrh Mgr. Jedlička)

ZM rozhodlo iniciovat jednání o vzniku nového zapsaného spolku, který bude plnit funkci místní akční skupiny v regionu Mikulovsko, a pověřuje vedení města oslovit potřebné partnery, tzn. především obce spadající dosud do působnosti MAS Mikulovsko, podnikatelské subjekty a subjekty neziskového sektoru. Forma zapsaného spolku by měla být pro tyto subjekty otevřená.

Hlasování č. 11:

Pro:   8   Proti:   8   Zdržel se:   6

Návrh nebyl přijat

Usnesení č. 11: (Protinávrh Ing. Daniel)

ZM odkládá materiál do příštího zasedání a žádá o doplnění materiálu.

Hlasování č. 12 :

Pro:   14     Proti:   3   Zdržel se:   5

 

Bod č. 5 Rozhodnutí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města

Usnesení č. 12:

1. ZM v souladu s § 85 písm. c) a § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecním zřízení), v zn. p.p., schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov spolku Národy Podyjí, Husova 68/41, Mikulov.

2.  ZM v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích )obecní zřízení), ve znění poz. předpisů, schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého znění.

Hlasování č. 13:

Pro:   22     Proti:   0   Zdržel se:   0

 

Bod č. 6 Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Mikulov č. 4/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Mikulov č. 1/2020 o nočním klidu, ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Mikulov č. 3/2020 .

Usnesení č. 13:

Mikulov č.  4/2020, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška Města Mikulov č. 1/2020 o nočním klidu, ve znění Obecně závazné vyhlášky Města Mikulov č. 3/2020, podle návrhu vypracovaného sekretariátem tajemníka.

Hlasování č. 14:

Pro:   19   Proti:   0   Zdržel se:   2

 

Bod č. 7 Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM

 

Bod č. 8 Návrhy, připomínky a podněty občanů města

 

Bod č. 9 Závěr

 

V Mikulově dne 17. 7. 2020

Rostislav Koštial, starosta města Mikulov

Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA, místostarostka města MIkulov 

Sylva Chludilová, místostarostka města Mikulov 

Mikulov znak