PODNIKATELSKÉ OKÉNKO - Otázky kolem ubytování či pronájmu v Mikulově

Turistická sezóna je v plném proudu a s ní i otázky týkající se ubytování versus pronájem.

V našem regionu je tato problematika o to palčivější, neboť turistický ruch je na vzestupu, atraktivita naší lokality je vysoká, zařízení pro poskytování těchto služeb vznikají a obava ze současné situace nás nutí zůstávat v našich končinách.

Mikulov a okolní obce se potýkají s nárůstem turistů, a s tím také souvisejí vzrůstající náklady, ať už se jedná o vzhled obcí či odpadovou problematiku. 

Ubytovací služby jsou v živnostenském zákoně specifikovány jako jeden z oborů živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, který také stanoví, že živností je soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Naproti tomu pronájem nemovitostí se řídí ustanoveními občanského zákoníku a živností tedy není.

Ubytování lze charakterizovat jako pravidelné, opakující se, krátkodobé v řádu dnů, maximálně týdnů a kromě bydlení jsou nad rámec nezbytných služeb poskytovány i služby další jako úklid, ložní prádlo, snídaně apod. Takto je i ubytování nabízeno na internetu, v tisku či v reklamě. Nájem je naopak sjednáván jednorázově, obvykle na základě nájemní smlouvy a na delší dobu – měsíce či roky –, primárně za účelem zajištění bytové potřeby domácnosti nájemce. Pronajímatel pak poskytuje pouze nezbytné služby (teplo, vodu apod.) a nejedná se o ubytování za účelem rekreace. Příjmy z ubytování se budou zdaňovat jako příjmy z živnostenského podnikání dle § 7 zákona o dani z příjmu, naproti tomu příjmy z pronájmu dle § 9 téhož zákona.

Pro poskytování ubytovacích služeb dle živnostenského zákona je nutné být držitelem příslušného oprávnění. Podnikatel je poté povinen oznámit živnostenskému úřadu zahájení činnosti v provozovně a provozovnu zákonem stanovenými údaji označit. Je nutné si uvědomit, že provozovna musí být k danému účelu způsobilá v souladu se stavebním zákonem. Další povinnosti pak podnikatelé provozující ubytování mají vůči své obci, kde je daná služba poskytována. Obce mají obvykle schválené obecně závazné vyhlášky, ze kterých vyplývá výše místního poplatku z pobytu – nahrazuje místní poplatky za ubytovací kapacitu či lázeňský a rekreační poplatek. Podnikatel (ubytovatel) je povinen se na příslušném obecním úřadě zaregistrovat do třiceti dnů od zahájení činnosti a následně vést evidenční knihu za zařízení, kde poskytuje úplatný pobyt. Zvláštní pozornost je třeba věnovat situacím, kdy ubytovatel poskytuje ubytování cizincům. Zákon o pobytu cizinců ukládá ubytovatelům povinnost vést jejich ubytovací knihu a ve lhůtě do tří pracovních dnů po jejich ubytování tuto skutečnost oznámit cizinecké policii. Problematiku poplatků z ubytování v Mikulově na městském úřadě vyřídíte s paní Alenou Pilařovou z finančního odboru. Poplatek činí 21 Kč a je vybírán čtvrtletně vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce.

V rámci kontrolní činnosti se právě na ubytovací služby v našem územním obvodu v letních měsících zaměříme, protože nás k tomu nutí množství vzrůstajících se stížnosti a liknavost některých ubytovatelů, kteří si své povinnosti řádně a včas neplní.

Naopak bychom tímto chtěli vyzdvihnout ty, kterým jsou tyto záležitostí samozřejmostí a poděkovat jim. Všechny dotazy Vám velmi rádi zodpovíme jak na odboru rozvoje a živnostenského podnikaní, v oddělení obecní živnostenský úřad, tak i na finančním odboru Městského úřadu v Mikulově.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Zdenka Svěchotová, odbor rozvoje a živnostenského podnikaní, oddělení obecní živnostenský úřad

Mikulov znak