Nabídka pronájmu prostor k podnikání

Město Mikulov nabízí k pronájmu prostory určené k podnikání v budově č.p. 24, která je součástí pozemku p.č. 38 (č. or. 27 na Náměstí) v katastrálním území Mikulov na Moravě, o celkové výměře 67,49 m2 (kancelář vč. sociální zařízení a chodby).

Požadované nájemné bude činit minimálně částku 1 000 Kč/m2/rok bez DPH.

V nabídce je zájemce povinen uvést:

- výši nájemného

- účel užívání předmětu nájmu a dobu trvání nájemního vztahu.

Změna účelu užívání k předloženému podnikatelskému záměru bude realizována na vlastní náklady nájemce.

K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat nabídky v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov do 31.8.2020 do 11:00 hod. s označením "ZVEŘEJNĚNÍ  č. 48/MA-2020 - NEOTVÍRAT".

Město Mikulov žádá zájemce, aby kromě identifikačních údajů uvedli ve své nabídce také telefonní číslo pro případnou další komunikaci.
V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, tel. 519 444 524.
Ing. Simona Vychodilová

Mikulov znak